Акредитация Erasmus+

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School получи акредитация по програма Еразъм+!

Получената акредитация е оценка за качеството на училището, обвързана с европейските критерии за постиженията на образователната институция. Представянето на 134. СУ е оценено изключително високо – 90 точки от максимално получени 92 точки в категория образователни институции.

В последните години училището се утвърди като водеща образователна институция в столичната образователна система. Горди сме с постигнатите резултати на учениците ни, които са доказателство за амбицията и професионализма на педагогическия екип.

В предходната календарна година училището затвори седем проекта по Еразъм+, реализирани са 30 мобилности, в които са участвали 133-ма ученици и 67 учители. Името на училището, представянето на учениците ни, професионализмът на учителите, дейностите на координаторите и ролята на ръководния екип оставиха ярка следа в партньорските образователни институции от европейския свят.

Но идва време, в което пред нас се очертават нови цели и нови предизвикателства. Най-важното е, че при тяхното реализиране имаме предоставената ни възможност от Еразъм+.

Основните цели на 134. СУ на представената и защитена акредитация са:

  • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за овладяване на интердисциплинарни методи и най-нови образователни подходи.
  • Внедряване на педагогически иновации, свързани с промени в съдържанието и методите на обучение и възпитание, насочени към повишаване на ефективността на взаимодействието учител-ученик

Ръководството на училището отчита, че едни от най-важните фактори, които влияят върху устойчивия растеж на една училищна общност, са качеството и подготовката на учителите. Одобрената акредитация предоставя възможности за участие в обучителни мобилности, чрез които да подпомогнем непрекъснатия процес на развитие на компетенциите на педагогическите специалисти, за да изпълняват ефективно своите задължения, предавайки знания и умения на учениците ни. Усвояването на нови методи и придобиването на нови инструменти и пилотното им внедряване в класната стая ще помогнат на 134. средно училище да се изправи пред предизвикателствата на цифровизацията и да повиши нивото на ангажираност на участниците. От учителите в днешно време все повече се очаква да владеят конкретна предметната област, да следват динамиката на научната и информационната среда и да осъществяват задълбочаването на междудисциплинарните връзки. Последното е възможно само когато се стремят към непрекъснато повишаване на квалификацията в педагогическата практика, търсене на нова информация и активна комуникация в областта на технологиите.

Стремежът да се придържаме към технологичния напредък е причината училището да се превърне в поле на иновациите. Ние виждаме акредитацията като път за постигане на успех и подкрепа на личностното развитие на учениците, с които работим. Както се подчертава в училищната стратегия, иновациите в ИКТ и в методологията стават водещи за бъдещия успех. Преподавателските мобилности ще се фокусират върху курсове и възможности за наблюдение на работата, които позволяват изучаването на нови начини за организиране на образователно съдържание, използването на интердисциплинарни програми, нови платформи и методи за оценка на резултатите от обучението, както и въвеждането на съвременни дигитални технологии в класната стая. Въвеждането на интердисциплинарен подход в обучението е възможност за изграждане на модерно училище, в което учениците ще подобрят своите образователни резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и ще развиват творческото си мислене, както и различни компетентности и емоционална интелигентност.

Затова започва засилена и активна подготовка за реализиране на дейности по основните цели още през това лято! Убедени сме, че вървим по правилния път за развитие на училището.