Правила за безопасност на децата

Сътрудничество и последователност в училищната политика за превенция на употребата на наркотичните вещества:

Необходимо е добронамерено сътрудничество между училищните органи и родителите в решаването на проблема с употребата на наркотични вещества. Това изисква съвместна работа, за да се осигури последователност в мерките и подкрепата, предоставяни на засегнатите ученици.

Комуникацията между родителите и учителите е от решаващо значение за решаването на проблема при констатирана употребата на наркотични вещества в училището. Необходимо е провеждането на  открита и информативна комуникация, с акцент върху подкрепата и ресурсите, налични за засегнатите ученици и техните родители.

Реакции на педагогически специалисти и на непедагогически персонал в случаи на констатиране на разпространение на наркотични вещества

І. Уведомяване на директора на училището.

Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал имат важна роля при констатиране на разпространение на наркотични вещества в училище.

Възможни реакции и мерки, които могат да бъдат предприети:

 • Сигнализиране:

Педагогическите специалисти или непедагогическият персонал са длъжни да сигнализират на Директора на училището, Председателя на училищния координационен съвет или някой от членовете за констатирането на разпространение на наркотични вещества. Сигналът трябва да бъде предаден възможно най-скоро след узнаването, за да се предприемат подходящи мерки.

 • Документиране на случая:

Необходимо е да се документират всички подробности относно констатирания случай на разпространение на наркотични вещества. Това включва датата, часа и местоположението на инцидента, имената на засегнатите ученици и всички други важни факти.

ІІ. Спазване на процедури:

Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал са длъжни да спазват процедурите, установени от училищното ръководство, за реагиране на случаи на разпространение на наркотични вещества. Това включва изолиране на засегнатите ученици, сигнализиране на отговорните служби и предоставяне на необходимата помощ.

При установяване на лица, разпространяващи наркотични вещества в 134.СУ, от педагогически специалист или друг служител на институцията, уведомяването на служител на МВР може да стане по няколко начина:

 • Позвъняване на телефонен номер 112, общ европейски телефон за спешни повиквания;
 • Уведомяване чрез посещение в най-близкото поделение на МВР;
 • Уведомяване на полицейски инспектор или разузнавач, отговарящи за района на образователната институция;
 • Подаване на сигнал на електронен пощенски адрес на МВР.

При случай на разпространение и употреба на наркотични вещества директорът създава екип за взаимодействие с отговорните институции и при и изготвя план за подкрепа на засегнатия ученик или план за превенция с цел предпазване на останалите ученици от употреба и злоупотреба с наркотични вещества.

Екипът е мултидисциплинарен и включва представител на отдела за закрила на детето в дирекция „Социално подпомагане“, на районното управление на полицията (РУП), на регионалното управление на образованието (РУО), на общинския съвет по наркотичните вещества (ОбСНВ).

ІІІ. Взаимодействие на училищното ръководство със здравните служби в случай на употреба на наркотични вещества

В случай на употреба на наркотични вещества в училище взаимодействието между училищните органи и здравните служби е от изключителна важност.

Аспекти на взаимодействието със здравните служби:

 • Идентификация и сигнализиране:

Училищното ръководство,  психологът и педагогическият съветник се обучават относно разпознаване на признаците на употреба на наркотични вещества от учениците. При установяване на такива признаци те задължително уведомяват директора на училището, който от своя страна е длъжен да сигнализира здравните служби.

 • Сътрудничество със здравните служби:

Ръководството на училището си сътрудничи със здравните служби, за да бъде осигурена подходяща подкрепа и помощ на учениците, които употребяват наркотични вещества. Това включва: консултации със специалисти, предоставяне на информация и обучение на учители и персонал, както и създаване на програми за превенция и рехабилитация.

 • Планиране на дейности:

Ръководството на училището и здравните служби планират съвместни дейности, които да насочат учениците към здравословен начин на живот и да ги предпазят от употреба на наркотични вещества. Това включва информационни кампании, предоставяне на консултации и подкрепа на учениците и техните семейства

 • Обмен на информация:

Училищното ръководство и здравните служби определят механизми за обмен на информация относно случаи на употреба на наркотични вещества в училище с оглед по- добро разбиране на проблема и вземане на подходящи мерки за неговото решаване.

 • Подкрепа на засегнатите ученици:

Ръководството на училището и здравните служби работят заедно, за да осигурят подходяща подкрепа и помощ на учениците, които са засегнати от употреба на наркотични вещества. Това включва психологическа подкрепа, консултации със специалисти, участие в програми за рехабилитация и осигуряване на подходяща помощ на засегнатите лица.

ІV. Взаимодействие на учениците с училищното ръководство и отговорните институции в случаи на разпространение и на употреба на наркотични вещества

Директорът осигурява възможности учениците да сигнализират в случай, че станат свидетели на разпространение или употреба на наркотични вещества или ако са били принуждавани или склонявани да закупуват наркотици от свои съученици или лица в или извън училище. Това включва:

 • Информиране на училищното ръководство:

Учениците се обръщат към училищното ръководство – директор, заместник – директор или председател на координационния съвет и го информират за ситуацията с разпространение или употреба на наркотични вещества, на която са станали свидетели.

 • Информиране на училищния психолог или педагогически съветник:

Учениците имат право да се консултират с училищния психолог или педагогическия съветник. Тези специалисти могат да предложат подходящи решения и да предоставят подкрепа както на засегнатия ученик/ученици, така и на учениците, които съобщават за случаи на разпространение и на употреба на наркотични вещества.

 • Създаване на условия за подаване на анонимни сигнали:

Училищното ръководство осигурява възможности в училището за анонимно съобщаване от учениците на информация за употреба на наркотици или разпространение на наркотици. Това може да се осъществи посредством анонимни кутии за сигнали, онлайн формуляри, които учениците могат да използват или телефонни линии, например: 116 111.

Училищният психолог изготвя  процедура относно съобщаването от учениците на информация за употреба или разпространение на наркотични вещества и ги запознава чрез ШКОЛО.

 • Информиране на учениците за възможности да се обръщат директно към органите на реда:

Ръководството на училището е длъжно да информира учениците за възможностите да се обръщат и директно към органите на реда, в случай че ученик се почувства сериозно застрашен от ситуации на принуждаване или склоняване да закупува наркотици от свои съученици или лица в или извън училище или стане свидетел на такава ситуация. Органите на реда разполагат със специализирани екипи и ресурси, които помогнат в борбата с употребата на наркотици в училищната общност.

Важно е да се знае, че възрастова особеност на подрастващите тийнейджъри, когато най-често се случва първият досег с наркотични вещества, е характерна със стремежа да се експериментира, но същевременно подрастващите се страхуват за себе си, усещат, че имат по-ниска волева устойчивост да устояват на натиска на връстници, които могат да ги тласкат към рисково поведение, и са по-склонни да се доверят на възрастен от училище, авторитет за тях, отколкото да споделят в семейната среда. В този смисъл педагогическите специалисти следва да се стремят да изграждат отношения на доверие с подрастващите и да приемат всеки постъпил от тях сигнал с необходимата сериозност.

І. Комуникация с родителите в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества от децата им

Комуникацията с родителите от страна на училището като институция е от съществено значение в случай на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества от учениците.

Аспекти на комуникацията с родителите:

 • Информиране:

Директорът на училището запознава родителите с влезлите в сила Указания за действие при работа в случаи на разпространение, употреба и/или държане с цел разпространение на наркотични вещества или техните аналози в училищата и прилежащата им територия. Ръководството на училището информира родителите за случаи на установена употреба или разпространение на наркотични вещества от децата им в училището. Тази информация се предоставя възможно най-скоро, за да се осигури разбиране за сериозността на проблема.

 • Открита комуникация:

Необходимо е да се поддържа открита и прозрачна комуникация с родителите. Трябва да се предоставят ясни и точни детайли относно случая, включително мерките, които са взети от училището и здравните служби. Родителите се информират за възможностите за подкрепа и помощ, които са налични.

 • Индивидуален подход:

Всеки случай се разглежда индивидуално, като се вземат предвид нуждите и специфичните обстоятелства на детето и неговото семейство. Родителите се канят на среща с ръководството на училището и представители на здравните служби, за да обсъдят възможния подход и действия.

 • Предоставяне на ресурси и подкрепа:

Родителите се информират от училищния психолог  за наличните ресурси и програми за подкрепа на децата, които са засегнати от употребата на наркотични вещества. Това може да включва консултации със специалисти, участие в рехабилитационни програми или други форми на помощ.

 • Определен със заповед на директора училищен координационен съвет за приложимост на механизма за действие и алгоритъма към него в случаи на установяване и употреба на наркотични вещества в състав, към който можете да се обърнете за съдействие:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Бистра Вълкова – на длъжност психолог

ЧЛЕНОВЕ:

Надя Цветкова – на длъжност  педагогически съветник

Росица Антова – на длъжност зам.-директор УД

Гергана Георгиева – на длъжност зам.-директор УД

Евгения Деничин – на длъжност старши учител в начален/прогимназиален етап

Мариета Страхилова – на длъжност старши учител в гимназиален етап

Антоанета Петкова – на длъжност старши учител в прогимназиален етап

Росица Дончева – на длъжност учител в гимназиален етап

Гиора Хаютин – на длъжност учител в гимназиален етап

Атанас Тасев –  на длъжност учител в гимназиален етап


Указания

за  действие  при  работа  в  случаи  на  разпространение  и  употреба на наркотични вещества или техните аналози в училищата и прилежащата им територия

І. Указания за действия в случай на разпространение наркотични вещества  или техните аналози на територията на училището

При установяване на лица, разпространяващи наркотични вещества в 134.СУ, незабавно се уведомява служител на МВР от Председателя на координационния съвет в училището или член на съвета:

 • Позвъняване на телефонен номер 112, общ европейски телефон за спешни повиквания;
 • Уведомяване чрез посещение в най-близкото поделение на МВР;
 • Уведомяване на полицейски инспектор или разузнавач, отговарящи за района на образователната институция;
 • Подаване на сигнал на електронен пощенски адрес на МВР.

ІІ. Указания за действия в случай на констатирана употреба на наркотични вещества  или техните аналози на територията на училището

 • Отправя се покана за среща на родителите с училищния координационен съвет;
 • Родителите се информират от училищния психолог  за наличните ресурси и програми за подкрепа на децата, които са засегнати от употребата на наркотични вещества. Това може да включва консултации със специалисти, участие в рехабилитационни програми или други форми на помощ;
 • Училищния координационен съвет съдейства на семейството, осигурявайки обща подкрепа за преодоляване на наркотичната зависимост;
 • Училищното ръководство и здравните служби определят механизми за обмен на информация относно случаи на употреба на наркотични вещества с родителската общност с оглед по-добро разбиране същността  на проблема и вземане на подходящи мерки за неговото решаване.