Стипендии

Уважаеми родители и ученици,
 
Целевите средства за изплащане на ученическите стипендии от МОН се оказаха недостатъчни за изплащането на ученическите стипендии през тази учебна година. 
От училищния бюджет са предоставени средства в размер на  2 436 лв. за покриване на разходите, определени въз основа на предложението на училищната комисия за определяне на стипендии.
 
Искам да обърна внимание на процедурата по предоставяне на училищни стипендии:
  1. Директорът определя комисия, която обработва постъпилите декларации за стипендии;
  2. Всички ученици с успех над 5.50 могат да подават декларации, но това не означава, че всички ще могат да получат.
  3. Счетоводителят предоставя определената сума за определен период на получаване и комисията определя минималния праг, необходим за получаване на стипендии за отличен успех на учениците. При налични средства, училището може частично да компенсира, но има случаи, в които това не може да се случи.
  4. Педагогическият съвет гласува предложението на комисията за разпределянето на различните стипендии, както и конкретните суми.
От Ръководството
 

ПМС за условията и реда за получаване на стипендии