Официални празници и ваканции

График на учебната 2018/2019 година