Записване в VІІІ клас след първо класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след първо класиране ще се осъществи на дати 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване – попълва се на място

2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

3. Акт за раждане – копие

4. 2 бр. снимки – паспортен формат

5. Такси:

 • Училищно настоятелство – 90 лв.
 • Учебник по иврит – 110 лв.

Униформи в 134.СУ

Уважаеми родители и ученици,Във връзка с всекидневни проблеми, свързани с носенето на ученическите униформи, Ви информираме, че ще бъде направена актуализация в Правилника за дейността на училището.

На заседание на Училищното настоятелство към 134.СУ беше гласувано подкрепящо становище от всички представители на класовете за промените, свързани със санкциите на ученици, които идват във вид различен от общоприетите норми на облекло в 134.СУ. Предоставяме на вашето внимание актуален снимков вариант за задължително ученическо облекло:

Предстои гласуване на ПС на промени, свързани с налагането на санкции за ученици, които не спазват училищните разпоредби:

Санкции:

 1. „Забележка“ от класния ръководител – при направена констатация за  три пъти явяване  без униформа
 2. „Преместване в друга паралелка“ – важи за учениците от начален и прогимназиален етап, при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
 3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – важи за ученици в гимназиален етап при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
 4. „Преместване в друго училище“ /за прогимназиален и гимназиален етап/ или минаване в самостоятелна форма на обучение/за ученици, навършили 16 години/ – при последващо едно явяване без униформа, след наложено наказание по т. 2. или 3.

Предложението ще влезе в сила след гласуване на предстоящи ПС и заседание на ОС. Протоколите, констатиращи нарушението, се подписват от ученик, присъстващ учител и проверяващ.

Училищните униформи са символ на принадлежност към училищната общност и повод за гордост.

Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място по заместване:

– 1 свободно място за учител по иврит в гимназиален етап по заместване от 06.02 до 30.06.2023 г.;

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител по  иврит в гимназиален етап по заместване  – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.2. от Приложение № 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

– компютърна грамотност, работа с MS Office

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, сертификат за владеене на език, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 27.01.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 27.01.2023 г . на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 30.01.2023 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Предстоящи родителски срещи

На 24.01.2023 г. (вторник) от 18:30 ч. ще се състои родителска среща за учениците от:

І-ІІІ клас – он-лайн в платформата Teams

ІV – VІ клас – присъствено

VІІ клас – присъствено, от 17:30 ч., в салона на 1. етаж . Родителската среща за VІІ клас ще започне с представяне на дейностите по прием в VІІІ клас, след това ще продължи по паралелки.

На 25.01.2023 г. (сряда) от 18.00 ч. ще се състои родителска среща за учениците от:

VІІІ – ХІІ клас – присъствено

От ръководството

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място (по заместване):

– 1 свободно място за технически секретар/домакин – по заместване

Изискванията за заемане на длъжността са:

квалификационна степен „бакалавър“, компютърни умения, работа с офис техника, познания за нормативните изисквания в областта на средното образование и снабдяване, съхраняване,

стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в образователната институция.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с интернет;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 27.01.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 27.01.2023 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов” след 17.00 часа, събеседване на 30.01.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за пазач-портиер;

Изискванията за заемане на длъжността:

 • Средно общообразователно или техническо образование
 • Допълнително обучение или квалификационни курсове във връзка със заеманата длъжност
 • желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;
 • допълнителни умения –мотивация, отговорност, съобразителност, емоционална устойчивост, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор /свободен текст/

– CV (европейски формат),

– свидетелство за завършено образование,

– удостоверения за завършени квалификации, квалификационни курсове,

– трудова книжка,

– препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени от 12.01. до 20.01.2023 г./включително/ от 9,00 до 16,00 ч. САМО в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 23.01.2023 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 24.01.2023 г. по обявения график

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Средства от благотворителният Коледен базар

3668 лв. събра тазгодишният Благотворителен кулинарен базар!

Учениците представиха кулинарни шедьоври, картички играчки и коледни украси, и зарадваха с уникалните си вкусове всички посетители. С приповдигнато настроение и ентусиазъм малките продавачи успешно привличаха клиентите си и дадоха всичко от себе си за набиране на възможно най-много средства.

Благодарим на всички участници!!!

Награди от Училищно настоятелство за най-много събрани средства и най-активно участие получиха:

1-во място – 4 а клас

2-ро място – 7б клас

3-то място – 5б клас

Традиционният кулинарен благотворителен базар тази година беше насочен къмдецата в неравностойно положение в 134.СУ.

Специални благодарности и на родителите от Училищно настоятелство, които организираха проявата и активно се включиха в реализирането й.

От ръководството

Традиционен благотворителен базар

Всяка благотворителна кауза първо изглежда невъзможна, но винаги училищните каузи са били подкрепяни от цялата училищна общност.

Пазнуваме Ханука и сме в навечерието на големия християнски празник – Коледа!

И двата празника ни призовават към вяра в чудото добрина. Затова нека се обединим и помогнем на тези наши ученици, чиито семейства имат нужда от подкрепа и проява на човешка топлота.

Благотворителният базар ще се състои на дати 22.12 и 23.12.2022 г. от 9:30 до 12:30 ч., ет. 1.

Уважаеми родители и ученици,

уважаеми колеги и приятели,

Нека проявим чувство на съпричастност и активно участваме в благотворителната кампания!

Очакваме Ви!

Четворен юбилей

 • 130 г. от създаване то на училището.
 • 110 г . от построяването на сградата.
 • 65 г. с патрон Димчо Дебелянов.
 • 30 г. обучение по иврит.

Един рожденик с много рождени дни!

На 10.12.2022 г. нашето училище отбеляза с тържествен концерт и голямо вълнение тези дати, получи много подаръци и признание.

И както повелява традицията, на рожден ден се черпи с торта.

На 21.12.2022 г. ръководството  на училището ще подари на всеки клас торта с посвещение „Моето любимо училище“ в знак на признателност за труда на децата. Училищния хор ще поздрави учениците с песента „Моето любимо училище“. А от всички нас – преподаватели, ученици и  служители – остава да поздравим обичаното училище с пожелание да пребъде, да разпръсква искрата на знанието и да продължава да привлича учениците със своята уникалност и традиция!

Весела Ханука!

Хаг Ханука Самеах!

В навечерието на празника учениците ни изработваха ханукии, рисуваха и украсяваха училището с настроение и топлина. С приятелите от Нетаим малки и големи играха и се забавляваха.

Пожелаваме Ви прекрасен празник, изпълнен със светлина и уют и споделен с близки и любими хора!

1 2 3 58