Записване в VІІІ клас след първо класиране

Уважаеми родители и ученици,

Записването за прием след първо класиране ще се осъществи на дати 13, 14 и 15 юли 2022 г. от 8,00 до 18,00 ч., ет. І, кабинет 30.

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване – попълва се на място

2. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал

3. Акт за раждане – копие

4. 2 бр. снимки – паспортен формат

5. Такси:

 • Училищно настоятелство – 90 лв.
 • Учебник по иврит – 110 лв.

Униформи в 134.СУ

Уважаеми родители и ученици,Във връзка с всекидневни проблеми, свързани с носенето на ученическите униформи, Ви информираме, че ще бъде направена актуализация в Правилника за дейността на училището.

На заседание на Училищното настоятелство към 134.СУ беше гласувано подкрепящо становище от всички представители на класовете за промените, свързани със санкциите на ученици, които идват във вид различен от общоприетите норми на облекло в 134.СУ. Предоставяме на вашето внимание актуален снимков вариант за задължително ученическо облекло:

Предстои гласуване на ПС на промени, свързани с налагането на санкции за ученици, които не спазват училищните разпоредби:

Санкции:

 1. „Забележка“ от класния ръководител – при направена констатация за  три пъти явяване  без униформа
 2. „Преместване в друга паралелка“ – важи за учениците от начален и прогимназиален етап, при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
 3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – важи за ученици в гимназиален етап при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
 4. „Преместване в друго училище“ /за прогимназиален и гимназиален етап/ или минаване в самостоятелна форма на обучение/за ученици, навършили 16 години/ – при последващо едно явяване без униформа, след наложено наказание по т. 2. или 3.

Предложението ще влезе в сила след гласуване на предстоящи ПС и заседание на ОС. Протоколите, констатиращи нарушението, се подписват от ученик, присъстващ учител и проверяващ.

Училищните униформи са символ на принадлежност към училищната общност и повод за гордост.

Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Училищната общност е солидарна с нещастието на хората

Колко благородно може да е човешкото сърце!

Екипът на 134. СУ изказва благодарност на всички, които бяха съпричастни към нещастието, сполетяло хората от региона на град Карлово и дариха от сърце средства в помощ на бедстващите.

За няколко часа успяхме да съберем и внесем сумата от 7285 лв. в банковата сметка, открита от община Карлово.

Кампания по събиране на средства за наводнените села и за хората в беда под наслов „Цветя за Карлово!

Колегията на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, приветства своите ученици и родители с началото на новата учебна година и обявява кампания по събиране на средства за наводнените села и за хората в беда под наслов „Цветя за Карлово!“

Всеки, който желае, може да замени скъпия букет с цвете от градина и да дари средствата за каузата. В деня на празника потърсете учениците с дарителските кутии в двора на училището.

Промяня в графика на родителските срещи

Поради издадена заповед от МЗ и невъзможност за присъствено провеждане на родителските срещи след 15.09.2022г, последните ще се състоят според проложения график:

на 13.09.2022г от 18.00ч

2а – 21 кабинет; 2б – 22 кабинет; 2в – 23 кабинет; 
3а – 38 кабинет; 3б – 37 кабинет; 3в – 55 кабинет;  
4а – 52 кабинет; 4б – 53 кабинет; 4в – 54 кабинет;  

8 клас – обща родителска среща в големия салон за всички паралелки. След това с класните ръководители:

8а – остават в салона; 
8б – 32 кабинет; 
8в – 31 кабинет

на 14.09.2022г от 18.00ч

6а – 24 кабинет; 6б – 25 кабинет; 6в – 26 кабинет; 

7а – 21 кабинет; 7б – 22 кабинет; 7в – 23 кабинет;  

9а – 31 кабинет; 9б – 32 кабинет; 9в – 30 кабинет; 

10а – 46 кабинет; 10б – 47 кабинет; 10в – 39 кабинет;  

11а – 56 кабинет; 11б – 61 кабинет; 11в – зала Америка за Б-я  

12а – 2 кабинет; 12б – 1 кабинет; 12в – 27 кабинет

Организация по откриване на първия учебен ден и списък на класните ръководители за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на вашето внимание организацията по откриване на първия учебен ден за учебната 2022/2023 година.

Официалната церемония за откриване на Новата учебна година започва в 10,00ч. в училищния двор.

Организация на събитието:

 1. Учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ще проведат своя първи час на класа от 9,00ч. до 9,40ч. в определените за целта класни стаи, както следва:

21к. – ІХ а;
22к. – ІХ б;
23к. – ІХ в;
24к. – Ха;
25к. – Х б;
26к. – Х в;
1к., сутерен, – ХІ а;
2к., сутерен, – ХІ б;
27 к. – ХІ в;
31к. – ХІІ а;
32к. – ХІІ б;
30к. – ХІІ в;

Влизането на посочените класове ще се осъществи през централния вход  в интервала от 8,50ч. до 9,00ч.

 • Учителите на първите класове ще посрещнат нашите най-малки и чаровни ученици в интервала от 9,35ч. до 9,45ч. пред училищната сграда, централен вход.
 • Родителите на учениците от първи клас се отправят към вътрешното дворно пространство, за да заемат своите места.
 • Учениците от ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ клас влизат през бялата гаражна врата, откъм улица „ Пиротска“. Там ще бъдат посрещнати от класните ръководители и учители.
 • До 9, 55ч. класовете заемат своите места, ръководени от класните ръководители.
 • Определеното пространство за гости на събитието е обозначено , т.е. определено – в близост до сцената, откъм улица „Брегалница“.

След приключване на официалната церемония, за провеждане на час на класа, към съответните сгради се отправят учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ клас. Предоставяме разпределение на класните стаи по класове:

21к. – V а;
22к. – V б;
23к. – V в;
24к. – VІ а;
25к. – VІ б;
26к. – VІ в;
31к. – VІІ а;
32к. – VІІ б;
30к. – VІІ в;
46к. – VІІІ а;
47к. – VІІІ б;
39к. – VІІІ в;

Уважаеми родители и ученици, молим за стриктно и отговорно спазване на посочените часове, с цел безпроблемно провеждане на събитието.

Благодарим ви, защото винаги сте ни подкрепяли при провеждането на многобройните училищни мероприятия!

Списък на класните ръководители
за учебната 2022-2023 г.

1. аТодорка Паскалева
1. бНедялка Илиева
1. вСтефани Христова
2. аРадина Стоева
2. бДаниела Петрова
2. вГергана Енчева
3. аДонка Шенева
3. бДаниела Янкова
3. вВалентина Василева
4. аКалина Раданова
4. бАнета Ралчева
4. вАнтоанета Йорданова
5. аМила Стоева
5. бЖана Рафаилова
5. вМадлена Колчева
6. аНадежда Тошева
6. бЕвгения Деничин
6. вНадежда Петрова
7. аЦветелина Георгиева
7. бАнна Тошкова
7. вДиана Недева
8. аСилвия Савова
8. бМариета Страхилова
8. вДимитър Димитров
9. аГергана Николова
9. бВитка Цолова
9. вРадосвета Боновска
10. аДесислава Георгиева
10. бНели Пеловска
10. вАни Стоянова
11. аПавлина Календерова
11. бМарияна Георгиева
11. вГиора Хаютин
12. аЕвелина Янева
12. бКирил Николов
12. вАнтоанета Петкова

Младежки научен фестивал HELLO SPACE | Bulgaria Calling 2.0

Младежкият научен фестивал HELLO SPACE | Bulgaria Calling 2.0 ще започне на 13 септември. Програмата е вълнуваща, а повече информация е достъпна на сайта www.hello-space.eu още не е късно да си изберете събитие и да се включите!
#hellospace #atlanticclubbulgaria

Допълнителни материали за 5. и 6. клас

Допълнителни материали за 5. клас:

Работни листове по литература –  изд.“ Булвест 2000″ с автори Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева

Учебна тетрадка по български език – изд. „Анубис“ с автори М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска

Тренировъчни тестове по български език за 5. клас – изд. „Просвета“ с автори Н. Дамянова, Цв. Георгиева

Англ. език – English Plus Workbook for 5th grade, Изд. Oxford

Математика – Учебни тетрадки 1 и 2 по математика за 5. клас; Изд. Архимед

Човекът и природата – Учебна тетрадка за 5 клас, изд. Булвест 2000, автори: Максим Максимов, Свобода Бенева и др.

География и икономика – Атлас и контурни карти за 5. клас, Изд. Атласи

История и цивилизации – Учебна тетрадка на изд. Просвета; автор Мария Босева

История и цивилизации  –  Атлас и контурни карти на изд.  Атласи

Музика – Учебна тетрадка; изд. Просвета +

Изобразително изкуство – водни или темперни бои, подложка за чина (мушама), четки, блокче за акварел (да не е принтерна хартия), чашка за вода, тетрадка с широки редове (20 листа), молив HB, гумичка, ножичка, сухо лепило

Допълнителни материали за 6. клас:

Работни листове по литература – изд.“ Булвест 2000″

Учебна тетрадка по български език – изд. „Анубис“

Тестови задачи по български език за 6. клас – изд. „Просвета“ с автори Н. Дамянова, Цв. Георгиева

Англ. език – English Plus 2 Workbook for 6th grade, Изд. Oxford

Математика – Учебни тетрадки 1 и 2 по математика за 6. клас; Изд. Архимед

Човекът и природата – Учебна тетрадка за 6. клас, изд. Булвест 2000, автори: Максим Максимов, Свобода Бенева и др.

География и икономика – Атлас и контурни карти за 6. клас, Изд. Атласи

История и цивилизации – Учебна тетрадка на изд. Просвета, основано през 1945 г.;

История и цивилизации – Атлас на изд. Атласи

Музика – Учебна тетрадка; изд. Просвета плюс

Изобразително изкуство – водни или темперни бои, подложка за чина (мушама), четки, блокче за акварел (да не е принтерна хартия), чашка за вода, тетрадка с широки редове (20 листа), молив HB, гумичка, ножичка, сухо лепило

Покана и дневен ред за заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 12.09.2022 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1. Обсъждане, даване на становище и съгласуване на следните документи на 134 СУ „Димчо Дебелянов“: – Правилник за дейността на 134.СУ; – Етичен кодекс на 134.СУ и Етичен кодекс за работа с деца; – Годишен план на 134 СУ – 2022/2023 г.; – План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2022/2023 година; – Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – Училищна политика за ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ; – Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ; – Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ; – Превенция на ранно напускане – ПРОГРАМА; – Равни възможности – ПРОГРАМА; – Мерки за намаляване на отсъствията; – ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ.

Документите са качени на сайта на училището!

2. Съгласуване на избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

3. Междинен отчет на Директора по изпълнение на бюджета на училището и осъществените мероприятия;

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Председател на Обществения съвет
ъм 134 СОУ „Димчо Дебелянов” Елена Гоцева

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 02.09.2022 г. комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1449/29.08.2022 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Цветан Юлианов Гелев е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап“.

Кандидатът Венцислав Кирилов Костов е определен за първа резерва.

Кандидатът Анита Руменова Апостолова е определена за втора резерва.

Кандидатът Атанас Станоев Тасев е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Информатика и информационни технологии в гимназиален етап“.

Кандидатът Росен Петров Спиров е определен за резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.

Организация на учебния ден за 2022/2023 учебна година

I – IV клас – целодневна организация на учебния ден през цялата година – от 8:00 до 18:00 ч.

V, VI и VII клас – първа смяна през цялата година – от 8:00 до 13:30 ч.

Гимназията учи в двусменен режим.

През първия учебен срок:

VIII, IX и Х клас – първа смяна – 8:00 – 13:30 ч.

XI и XII клас – втора смяна – 13:30 – 19:10 ч.

1 2 3 57