Новини

Важна информация

На сайта на РУО София-град в рубрика: „Изпити и прием на ученици“ се публикуват всички заповеди на Министъра на образованието и науката по темата.

Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Важна информация

На сайта на РУО София-град в рубрика: „Изпити и прием на ученици“ се публикуват всички заповеди на Министъра на образованието и науката по темата.

10 правила за работа с компютър

Уважаеми ученици, учители и родители, партньори,

Училищно настоятелство предоставя на Вашето внимание полезна информация как да се съхраним в период на активна дистанционна форма на обучение и работна среда!

Успех!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В Ікл. И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021година

Уважаеми родители,

Предстои един важен период, свързан с избора на училище за Вашето любимо дете. Ние, екипът на 134.СУ „Димчо Дебелянов“, Ви пожелаваме преди всичко здраве и се надяваме кампанията по план-прием на ученици в І клас и подготвителните групи към училището да мине спокойно, позитивно и в рамките на взаимните очаквания.

Поради големия интерес към училището и ежедневните въпроси от Ваша страна, реших предварително да ви информирам за предстоящите дейности, а именно:

  1. Подготвителни групи!
    Начинът на прием; критериите; дейностите, свързани с подаването на документи; времевият график на предстоящите класирания ще бъде качен на 01.04. 2020г. в училищния сайт, секция прием, раздел подготвителни групи.
  2. Прием в І клас!
    Начинът на прием; критериите; дейностите свързани с получаване или подаване документи; времевият график на предстоящите класирания ще бъде обявен на 30.03.2020г. в училищния сайт, секция прием, раздел І клас.

Ако Вие търсите училище с амбициозен, отговорен и с отношение към Вашите деца екип, то ние сме Вашия избор. Защото в нашата училищна общност е важно родителите да покажат отговорно отношение към образованието на децата си, да подкрепят развитието им в мултикултурна среда и така заедно ще  преследваме целите на тяхнато израстване. Няма нищо по-важно за едно дете да бъде обичано и подкрепяно от учителите си и родителите си.

Пожелавам Ви успех и дано взетото решение за избор на училище донесе само радост и удовлетвореност в домовете Ви.


Весела Палдъмова-Ковачева, директор

30.03 – Иформация от Директора

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми колеги и партньори,

 Преподавателският екип на 134. СУ продължава да осъществява дистанционна форма на обучение за всички ученици в училище.

Днес, Министерство на образованието и науката осигури заявените преносими електронни устройства, които в утрешния ден ще бъдат предоставени на колегите.

Към момента продължава болничният лист на госпожа Галя Илиева, преподавател по история и цивилизация. Временно работата е възложена на друг колега до връщане на титуляра към активно присъствие в дистанционната форма на обучение.

95% от учениците участват в предоставените им възможности за дистанционна форма на обучение. Постепенно се постигна баланс в работа при нови условия за обучение.

Училищните психолози се свързаха с всички семейства, чиито деца не се бяха регистрирали за учебен процес през ШКОЛО или Оffice 365 – Teams и изясниха причините за това. Помогнахме на много ученици да преодолеят безпокойството си от  осъществяването на различния  вид обучение.

Продължавам в рамките на деня  да отговарям на поставени въпроси, през електронната поща, т.е. на имейл-V.Paldamova@134sousofia.org

Учителите продължават да попълват ежедневно Google формуляр, в който се отчита проведената дистанционна форма на обучение и учениците, които се включват в нея. До края на деня имаме електронна обработка на данните в проценти и необходимата  информация. Увеличава се мотивацията за работа при ученици, които осезаемо чувстват дискомфорт да учат в затворено пространство продължително време.

 Учителите продължават да изпращат на ресорните заместник-директори и мен материалите, които предоставят на учениците и така се проследява тяхната лична активност и ангажираност към обучението.

За начален етап предоставихме на всички колеги линкове за няколко образователни платформи и обучението минава през тях. Основно колегите от начален етап използват асихронни начини на преподаване. Някои от тях съвместяват  със  синхронно дистанционно обучение, но според професиналната си преценка.

   За прогимназиален етап колегите работят през „Школо“ и Оffice 365, причината е, че информацията от дистанционната форма се получава и от учениците, и от родителите им. Много от колегите ще продължат да използват образователни платформи: КАН академия, Академико, както и онлалайн уроците на издателство „Просвета“ и  „Уча се“.

Създадени са  групи за Teams – Оffice 365  и все повече колеги започват активно да се включват в синхронно обучение на класовете.

В гимназиален етап колегите бързо се ориентираха и работят в Microsoft  Teams, Zoom, Forms, OneNote, както и образователната платформа на КАН академия, „Уча се“ и „Школо“. 97% от колегите работят, използвайки синхронното обучение, но паралелно с платформата на ШКОЛО и създадени вайбър групи и електронни пощи.

Колегите по иврит безпроблемно и активно използват Дискорд и провеждат обучение онлайн, защото  допълнително трудно могат да се намерят материали като ресурс.

Всички колеги продължават да  изпращат образователни ресурси-подробни планове на уроци, насоки за работа в домашна среда, презентации, задачи за упражнения, линкове за образователни материали.

Предоставени са от ръководството насоки за проектно-базисно обучение и много скоро учителите ще предоставят  тази възможност на своите ученици.

Уважаеми родители, отново искам да поставя акцент върху това, че дистанционната форма на обучение е доста широкоспектърна и зависи от визията на учителя за осъществяването и, възможностите на възрастовата група и личната мотивация. Не е задължителна виртуалната класна стая при прилаганата форма на обучение, защото, според нас, най-добрият баланс се постига чрез свободата да избираш и прилагаш този модел, в който си сигурен.

Към момента продължава да се отчита напредъка на учениците от колегите и не сме преминали към реално оценяване. Това означава, че колегите лично отбелязват в своята лична документация резултатите на учениците и при по следващо решение на МОН, тези резултати могат да се вземат предвид и като допълнение към реалните оценки. Затова апелирам към изключително отговорно отношение към преподадения материал, както и към упражненията, свързани с неговото усвояване.

Продължавам да информирам председателя на Училищно настоятелство, както и председателят на Обществения съвет ежедневно за образователния процес в училището по време на извънредна ситуация в страната.

До момента в училището работеше дежурен екип, но от 01.04.2020г. училищната сграда ще бъде затворена за достъп. При възникнали въпроси, използвайте електронната  поща – mail@hebrewschool-bg.org

Благодаря на Училищното настоятелство, че подкрепи идеята да помогнем  пет семейства на ученици от училището.

Благодаря на родителите, които проявяват разбиране и подкрепа към усилията на училищния екип!

Скъпи колеги, лично искам да ви благодаря: за неимоверните усилия, които полагате всеки ден; за силата на духа да се справяте с огромния поток ежедневна информация; за желанието да откривате нови възможности и предизвикателства в работата; за отговорността, която имате към учениците си, ежедневно; за това, че работим и събота, и неделя и никой не се е оплакал.

Благодаря ви, че сме заедно, че сме един отбор!

Официално ще публикувам информация за родителите и ученици само на училищния сайт.

Бъдете здрави и се пазете!

В момента е важно да запазим спокойствие и добронамереност в предстоящите месеци.

Весела Палдъмова-Ковачева, директор

Удължаване срока на противоепидемичните мерки

Уважаеми ученици, учители, родители,

Със Заповед н. РД-01-151/ 26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020г.

Детските градини и училищата остават затворени до 12.04., включително.

Останете си вкъщи-спасете човешки живот!

133 години от рождението на нашия патрон Димчо Дебелянов, поет и офицер

В светлий празник на живота

чезнат скърби и съмнения,

бликват сили спотаени

в жадно чакащи гърди;

златни сънища душата

на крилата си понасят

в лучезарните предели,

дето бързат устремени

размразените води.

Из стихотворението „Устрем“.

1 2 3 32