Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Одобрени кандидати за събеседване за позицията „технически секретар“

Събеседването ще се проведе на 21.07.2021 г. /сряда/ в сградата на 134.СУ в следния график:

  1. Весела Василева – 10,00 ч.
  2. Оксана Петроваа – 10,15 ч.
  3. Румяна Маринова – 10,45 ч.
  4. Диана Стефанова – 11,00 ч.
  5. Цветинка Бурова – 13,00 ч.

Информация за дейностите и необходимите документи за записване на приетите ученици в 8 клас в 134.СУ

І. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1.  заявление до директора – изтеглете от тук

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. копие от служебна бележка с резултатите от НВО;

4. копие от акт за раждане;

5. два броя снимки паспортен формат;

6. декларация от родител, по Глава IV, чл. 38 и чл. 39 от Правилника за дейността на училището, изтеглете от тук;

7. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението, изтеглете от тук;

8. НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – попълва се на място;

9. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;

10. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

II. Организация на работата на училищната комисия по прием на документи за записване на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 г.

Първо класиране – 14, 15, 16 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, молим да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика, изтеглете от тук

Второ класиране – 21, 22 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч.  – 18.00 ч.

Трето класиране – 30.07.2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране  02.08.2021 г.

Четвърто класиране – 04,05 август 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

184 години от рождението на Апостола на свободата, Васил Левски

С обич и преклонение припомняме на училищната общност описанието му, направено от Иван Вазов:

Едничкият фотографически портрет, който имаме от Васил Левски, по злочестие, не дава ни най-малка идея за един человек, надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да представи изразителното му лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше.

Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост! Странно! Тоя момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на нощта, на пустинята, на премеждията имаше весел нрав! Той беше като Тотя войвода голям песнопоец; и не един път букаците на Стара планина са еквали от гласа му. Когато посещаваше Букурещ, той заедно с известията за устрояване комитетите донасяше Каравелову в дар шарени, криви, читашки чибучки. Това щастливо настроение беше нужно негли да крепи бодростта му сред всегдашната борба с апатията и подозрителността на роба.

Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му изчезваше от лицето, погледът му добиваше сериозно изражение, гласът му беше глас, който налага, който заповядва; словото му, просто и безизкуствено, вълнуваше, смущаваше, убеждаваше.

Единствен и неповторим за България!

Класирани ученици за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с подадените заявления за прием за учебната 2021/2022г., Ви информираме, че следните ученици са класирани в съответствие с обявените критерии и налични свободни места, както следва:

ІІ клас

Катрин Васил Неделчева, вх. № 1756,15.07.2021г.

ІІІ клас

Мартин Белев, вх. № 1726/ 17.05.2021г.

V клас

Диана Павлова, вх. № 2298/ 09.12.2020г., преместване от Израел

Виктория Лазарова, вх. № 1727/12.07.2021г.

Ивайла Младенова, вх. № 1730 / 13.07.2021г.

Мария-Симона Станкова, вх. 1729/ 13.07.2021г.

Божидар Бояджиев, вх. № 979 / 17.07. 2021г.

Резерва:

Ралица Бакалова, вх. №1566/ 24.06.2021г

Уважаеми родители, най-учтиво Ви каним на предварителен разговор с ръководството на училището в следния график:

Ø понеделник, 10,30ч., ІІ и ІІІ клас;

Ø понеделник, 11.00ч., V клас;

ХІб клас- профил Природни науки

Екатерина Йордан Ляева

График за събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места

Изобразително изкуство:

Димитра Бобанац – 11.00 ч.

Мила Стоева – 11.15 ч.

Ралица Дековска – 11.30 ч.

Станислава Байракова – 11.45 ч.

Йоанна Ангелова – 12.00 ч.

Хигиенист

Елизабета Иванова – 12.30 ч.

Недка Станкова – 12.45 ч.

Информатика и информационни технологии

Георги Георгиев- 13.30 ч.

Деница Димитрова – 13.45 ч.

Красимир Вангелов – 14.00 ч.

Рени Димитрова – 14.15 ч.

Атанас Иванов – 14.30 ч.Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за технически секретар/домакин

Изискванията за заемане на длъжността са:

квалификационна степен „бакалавър“, компютърни умения, работа с офис техника, познания за нормативните изисквания в областта на средното образование и снабдяване, съхраняване,

стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в образователната институция.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с интернет;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 20.07.2021 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 20.07.2021 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов” след 17.00 часа, събеседване на 21.07.2021 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и мястото му сред държавните и общинските училища в София

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и мястото му сред държавните и общинските училища в София, къде са те и къде сме ние или какво казват числата – позоваваме се на тях, защото заговорят ли те, няма нужда да се изтъкваме ние! 

НВО ІV клас  

Средният успех по БЕЛ и математика е отличен 5.50 при средна оценка за страната много добър 5.00. 

НВО VІІ клас 

БЕЛ – 73.64 т. и математика – 61.52 т., което ни подрежда на 15-то място в топ 20. 

НВО Х клас 

Средното ниво е посочено в %, затова и ние даваме сравнителните данни в %: 

Предмет134-то ORT-SchoolСофияБългария 
БЕЛ63.5453.8645.01 
Мат.34.7133.2527.71 

ДЗИ ХІІ клас 

Тук сме лаконични: среден успех много добър 5.11 и 17-то място в топ 20. 

Г-жа Палдъмова твърдо е решила да влезем в топ 15 на всички образователни нива и по всички показатели, затова, драги родители, надяваме се заедно с Вас да мотивираме децата и, дай Боже, да успеем! 

В заключение ще кажем, че 40 зрелостници са сертифицирани по иврит, 13 от които с отличен резултат. Тук съпоставки с други училища не можем да Ви предложим, тъй като сме единствената гимназия с иврит! 

Заредени със слънце и амбиция, ще продължим да надграждаме наесен.  

Хубаво лято! 

Да помогнем на една мечта да стане реалност

Уважеми родители,

Искрено вярвам, че пътищата, които ни свързват е бъдещето на нашите ученици, които с времето ние, учителите, приемаме за наши деца. В посланията към тях, винаги се опитвам да ги докосна с думите, че човек е толкова голям, колкото са неговите мечти; че животът е път на стремеж към високи мечти и никога не трябва да се отказваме от тях.

Рая Радева (Raya Radeva) е бивш възпитаник на 134. СУ, отлична ученичка, слънчево момиче със силен и борбен характер. Нейните артистични прояви впечатляват и ни карат да бъдем по-щастливи, докосвайки се до таланта ѝ.

Рая е приета в Университет: IAB Barcelona (Институт по изкуствата Барселона), филиал на Liverpool John Moores University, специалност- Музикален театър.

Недостигащата сума за нейното обучение е 7 690 лв. Банковата сметка, на която може да бъде преведена сумата в помощ на нейното следване е:IBAN: BG49UNCR70001524036610

Рая сподели, че е избрала този университет заради качеството на обучението и възможностите за развитие. Специалността е рядко предлагана в европейските университети, но в Института по изкуствата Барселона се прилага британския модел на обучение за Музикален театър, а преподавателите са най-добрите английски специалисти в съответната област. Завършилите студенти участват в представления на West End и Broadway- центърът на Мюзикъла. Мечтата на Рая е постижима, но нека и помогнем!

Желанието и е да се върне в България и продължи своето професионално развитие на сцената на родния музикален театър.В посочените линкове можете да се запознаете с изявите на Рая и да прецените дали ще желаете да я подкрепите.

https://youtu.be/vRL5htfPiQU

https://youtu.be/oKl0vj8Use0

https://www.instagram.com/raya_radeva/

Весела Палдъмова, директор

1 2 3 47