Новини

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни места: Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас) – две Изискванията за

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни места:

Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV клас) – две

Изискванията за заемане на длъжността, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са:

Начален учител и учител в група за целодневна организация на учебния ден (I – IV)

– специалност „Начална училищна педагогика“

– квалификация „Начален учител“

Други изисквания: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление, мотивационно писмо, Автобиография европейски формат, Диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е до 26.07.2019 г., вкл. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснати за събеседване ще бъде публикуван на сайта на училището на 30.07.2019 г.

Събеседване и обявяване на одобрените кандидати на 01.08.2019 г., на сайта на училището.

Одобрен кандидат

Допуснат кандидат до събеседване за позиция заместник – директор УД:

 1. Росица Сашова

Събеседването с комисията ще се проведе на дата 17.07.2019г. от 11,00 ч. в сградата на училището.

Народният театър с благодарности към студио МедиуМ

На 12 юли 2019 година в Клуба на артиста на Народния театър „Иван Вазов“ се състоя среща със журналисти по повод финала на театралния сезон и приключилата инициатива „Театър пред театъра“. На нея ръководството на Народния театър представи видеоклип, създаден от студио „МедиуМ“ специално за изданието на „Театър пред театъра 2019“. Авторите на клипа Борислав Ганчев и Калина Горанова (11 клас) от профил „Цифров дизайн и медии“ бяха аплодирани от журналистите, които високо оцениха тяхната работа. Директорът на Народния театър Мариус Донкин подчерта, че това е отличен финал на съвместната работа със студиото през първата половина на година и се надява на още по-задълболчена и творческа дейност през новия театрален сезон.

За кандидатстващите след VІІ. клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за записване в осми клас на учебната 2019/2020 г.

 • 1. Свидетелство за завършено основно образование след 7 клас- оригинал
 • 2. Заявление за записване
 • 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие
 • 4. Акт за раждане – копие
 • 5. 2 бр. снимки паспортен формат
 • 6. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 100 лв.

Комисията по прием е с работно време от 8,00 ч. до 18,00 ч. в кабинет 30

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно място за:

Заместник-директор УД – едно

Изискванията за заемане на длъжността, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Други изисквания: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
Заявление, мотивационно писмо, Автобиография европейски формат, Диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, сертификат за владеене на английски език, С1, копие от трудова книжка, препоръка.
Срокът за подаване на документи е до 10.07.2019 г., вкл. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснати за събеседване ще бъде публикуван на сайта на училището на 12.07.2019 г. Писмен изпит на 16.07.2019 г. Устен изпит на 17.07.2019 г., обявяване на одобрения кандидат на сайта на училището на 18.07.2019 г. Телефон за контакт: 02 931 06 86

График за събеседване с родители и деца кандидатстващи за ІІ, ІІІ, ІV и V клас

Събеседването с деца, кандидатстващи за ІІ. и ІІІ. клас, ще се проведе на 04.07.2019 г. от 9,00 до 9,40 ч. в сградата на 134.СУ

Събеседване с родители:

вх. №№  9580, 10225 – 9,00ч.

вх. №№  10306, 10355 – 9,10ч.

вх. № № 10449, 9940 – 9,20 ч.

вх. № 11076 – 9,30 ч.

Събеседването с деца, кандидатстващи за ІV. и V. клас, ще се проведе на 04.07.2019 г. от 11,00 до 11,40 ч. в сградата на 134.СУ

Събеседване с родители:

вх. №№  10323, 10329 – 11,00 ч.

вх. №№  10338, 10450 – 11,10 ч.

вх. №№  11033, 10991 – 11,20 ч.

вх. №№  11041, 11054 – 11,30 ч.

вх. №№  9939, 10073 – 11,40 ч.

вх. №№  10111, 10324 – 11,50 ч.

вх. №№  10441, 10956 – 12,00 ч.

вх. №№  10994, 11021 – 12,10 ч.

вх. № № 11029, 11067 – 12,20 ч.

вх. № 11077, 11086 – 12,30 ч.

вх. № 11116 – 12,40 ч.

Важно!!!

За тези, които не са приложили удостоверение за завършен клас да го донесат в деня на събеседването.

От ръководството

Годишно отчетно събрание

На 27 юни 2019 г. от 18.30 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на сдружението за 2018 г.
 2. Финансов отчет за 2018 г.
 3. Освобождаване на членове на СН и приемане на нови членове.
 4. Разни.

Уважаеми родители на ученици от 7-ми клас

Уведомявам Ви, че запознаването с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:

•БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

•Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Уведомявам Ви, че запознаването с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Признание от БТА за студио МедиуМ

От 13 до 15 юни 2019 година в зала 3 на НДК се проведе Шестият световен конгрес на информационните агенции. Това е най-голямото международно медийно събитие у нас, което се организира от Българската телеграфна агенция (БТА). На него присъстваха лидерите на над 100 водещи новинарски агенции от 5 континента, изтъкнати журналисти от най-влиятелните медии от цялото земно кълбо, знакови имена от ръководството на Фейсбук, Гугъл и Туитър, редактори на „Ню Йорк Таймс”, Би Би Си (BBC) и Си Ен Ен (CNN), и др.

Студио МедиуМ осъществи излъчване на живо в канала на БТА 7-те пленарни заседания. В специално благодарствено писмо, изпратено до училището от Максим Минчев, генералния директор на БТА, се казва: „БТА иска специално да благодари на Калина Горанова, Борислав Ганчев, Иван Кралев, Филип Божашки и техния ръководител Ивайло Ивнов. Те демонстрираха изключително добра подготовка за професионална работа, ентусиазъм и енергия за нашата професия. В тяхно лице виждаме бъдещите си колеги.“

1 2 3 26