Новини

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Заседание на Обществения съвет 23.01.2020 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –

ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 23.01.2020 г. от 18,00 часа ще се проведе първо заседание на новоизбрания Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1.Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2019 г.;

2.План-прием за предучилищни групи и първи клас за учебната 2020-2021;

3.План-прием след седми клас за учебната 2020-2021;

4.Запознаване с възможността за профилиране от пети клас;

5.Отчет за дейността на Обществения съвет в предходния му състав за учебната 2018/2019 г..

5.Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят в срок до 16.01.2020 г. участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище точките от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 23.01.2020 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

                                                                           Председател на Обществения съвет

                                                                           към 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

                                                                           Елена Гоцева

Предстоящи родителски срещи във връзка с приключване на първи учебен срок

На 20.01.2020 г. (понеделник) от 18.00 ч. – за V, VІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

На 28.01.2020 г. (вторник) от 18.00 ч. – само за VІІ клас. На срещата ще бъдат представени и профилираните паралелки в гимназиален етап, учителите по профилиращите предмети и регламента за прием след 7 клас по Наредба № 10.

Благотворителен кулинарен базар

1620,21 лв. събра тазгодишният Благотворителен кулинарен базар. Ученици от 17 паралелки представиха кулинарни шедьоври и зарадваха с уникалните си вкусове всички посетители.

С приповдигнато настроение и ентусиазъм малките кулинари и продавачи успешно привличаха клиентите си и дадоха всичко от себе си за набиране на възможно най-много средства. Благодарим на нашите ученици!!!

Най-много средства събраха: 6а, 6в и 3а клас

Традиционният кулинарен благотворителен базар тази година беше насочен към децата в неравностойно положение в 134.СУ

Специални благодарности и на родителите от Училищно настоятелство, които органицираха проявата и активно се включиха в реализирането й.

От ръководството

Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“

Поздравления за работата и отдадеността на номинираните за Национален кръг преподаватели в „Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“, категория 2: „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.“

Благотворителна акция „Зимно добро“

Уважаеми родители, учители и ученици,

Благодарим за участието Ви в благотворителната акция „Зимно добро“.

Предоставяме на Вашето внимание отчета на Ученическия съвет при 134.СУ за събраните средства, предназначени за хората от приюта на отец Иван.

От Ръководството

Първенци на 21. Софийски математически турнир

Отново учениците от 134. СУ се представиха достойно на поредния математически турнир и постигнаха отлични резултати, благодарение на трудолюбието си и добрата подготовка от техните учители.

Най-добрите бяха удостоени с индивидуални награди от Съюза на математиците.

Бронзов медал получи Андрей Раденков от 4.б клас, а  грамоти получиха  Миа Бъзовски от 1.а клас  и  Любомир Христов от 1.в клас.

Поздравления за упехите на нашите ученици и за работата на техните учители!

В очакване на Коледа и Ханука

Уважаеми родители и ученици,

През месец декември в нашето училище ще бъдат проведени редица интересни събития и инициативи. И защото ние вярваме в чудеса, ще се опитаме да ги сътворим.

Ние заедно ще празнуваме в името на доброто, на щастието да дариш, на желанието да помогнеш и накараш някого да се усмихне.

С мисъл за помощ и съпричастност към хората от приюта на отец Иван на дати 9-10. 12 /понеделник и вторник/ ще се събират необходимите продукти по класове.

На 11.12 /сряда/ ще бъдем гости на концерт под надслов „Песен за доброто“, който ще се проведе в салона на етаж 1 от 13.00 ч., организиран от Диана Недева – учител по музика.

С вълнение очакваме традиционния за нашето училище конкурс Голямото четене. Тази година събитието ще се проведе в зала Америка за България на 12.12 /четвъртък/ от 12,30 ч. Очакват ни приятни изненади от наградния фонд на Училищно настоятелство. А всички ще се забавляваме със спектакъла, поставен от Цвета Лашкова.

Тази година Ханука е в периода от 22.12 до 30.12. 2019 г., но ние ще се подготвим за празника преди това. На 13.12 /петък/ в салона на етаж 1 от 15.00 ч. ще се забавляваме с разказани и изиграни истории от учителите по иврит и учениците.

На 19.12 /четвъртък/ учениците и учителите от гимназиален етап ще танцуват, пеят и ще се забавляват на своя бал – Коледука. В основата на инициативата е Ученическият съвет към 134.СУ, със съдействието на Надя Цветкова. Благодарим на Организацията на евреите в България „Шалом“, за предоставената възможност благотворителното събитие да се реализира в зала Йерусалим на Еврейския дом от 18.30 ч.

Училищното настоятелство традиционно организира благотворителен Коледен базар на 20.12 /петък/ от 9.00 до 12.00 часа в салона на етаж 1.

Всички – родители, ученици, учители ще се включат с кулинарни умения и ще се раздават от сърце за благотворителната инициатива. Елате, за да опитаме заедно от кулинарните изкушения, да се повеселим и заедно да направим празниците, вълнуващи за децата.

Благодарим на колегите: Надя Пачилова, Наргис Бояджиева, Ани Стоянова и всички, които се включиха с желание, за да ни зарадват с празничната украса в училище!

И всичко това в името на чудото: ДОБРИНА!

Конкурс „Морето, морето, морето…“

Пореден голям успех за младите таланти на 134. СУ „Димчо Дебелянов“

Тази година за 14-ти пореден път се проведе Националният конкурс „Морето, морето, морето…“ . На 12 ноември 2019 година журито в състав: 

Председател: Станислав Пенев – поет, член на Съюза на българските писатели, гр. Варна, председател на Сдружение „Литературно общество“, гр. Варна, и членове: Недялко Илиев – член на Съюза на независимите български писатели, и Ради Радев – писател, член на Съюза на българските писатели, оцени 319  творби на  278 участници от  43 населени места в два раздела – поезия и проза, и  в три възрастови групи.

Дарина Радославова  Петрова  и  Марта  Пламенова  Масленска  от Х б  клас  станаха призьори  в  раздел  ПРОЗА. Разказът на Дарина „Любов край морето“ бе отличен с трета  награда, а поощрителна награда получи Марта за разказа „Доминик Харисън“. И двата разказа впечатляват с оригинални сюжети и въздействащи художествени послания,свързани с темата на конкурса .  

 Поздравления за момичетата, доказали на национално ниво своя талант и любов към словото!

Голямо писане, рисуване, фотографиране, колажиране, конструиране и костюмиране 2019

Мотото на дванайсетото издание на конкурса:

„Човек не бива да се гордее със страната си,
а да е отговорен за нея“

Темите за различните възрастови категории са съответно:

„Защо обичам България “ – за учениците до 12 години.

„Родолюбието – потребност и отговорност“ –

за учениците над 12 години.

 ВАЖНО!

Придържането към възрастовата категория не е задължително!
Всеки участник може да работи и по двете теми!

ЖАНРЪТ Е СВОБОДЕН – съчинение, есе, разказ, стихотворение, приказка, басня, авторски сентенции.

За фотографите – снимка, колаж.
За художниците – рисунка с формат А2.
За конструкторите – Лего скулптура
.

За всички участници има шанс в конкурса за костюм!

Краен срок за предаване на творбите: 09.12.2019.

 Карнавал и церемония по награждаването

12.12.2018, 12.30 часа в салона на училището.

Пожелаваме успех на всички участници!

Текстовете се предават разпечатани на класните ръководители, в библиотеката или на следния адрес:

cv_lashkova@134sousofia.org

Поставен въпрос на УН

Уважаеми родители,

Във връзка с поставени въпроси от родители за наличието на паразити – въшки, Ви информираме, че след разпоредена проверка са осъществени прегледи на всички ученици в училище и не е констатирано наличие на такива.

Подобни проверки се правят периодично през цялата учебна година.

Много от нашите ученици посещават редица извънучилищни дейности, поради което апелираме за осъществяване на редовен родителски контрол.

1 2 3 29