Униформи в 134.СУ

Уважаеми родители и ученици,Във връзка с всекидневни проблеми, свързани с носенето на ученическите униформи, Ви информираме, че ще бъде направена актуализация в Правилника за дейността на училището.

На заседание на Училищното настоятелство към 134.СУ беше гласувано подкрепящо становище от всички представители на класовете за промените, свързани със санкциите на ученици, които идват във вид различен от общоприетите норми на облекло в 134.СУ. Предоставяме на вашето внимание актуален снимков вариант за задължително ученическо облекло:

Предстои гласуване на ПС на промени, свързани с налагането на санкции за ученици, които не спазват училищните разпоредби:

Санкции:

  1. „Забележка“ от класния ръководител – при направена констатация за  три пъти явяване  без униформа
  2. „Преместване в друга паралелка“ – важи за учениците от начален и прогимназиален етап, при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
  3. „Предупреждение за преместване в друго училище“ – важи за ученици в гимназиален етап при последващи две явявания без униформа, след наложено наказание „Забележка“.
  4. „Преместване в друго училище“ /за прогимназиален и гимназиален етап/ или минаване в самостоятелна форма на обучение/за ученици, навършили 16 години/ – при последващо едно явяване без униформа, след наложено наказание по т. 2. или 3.

Предложението ще влезе в сила след гласуване на предстоящи ПС и заседание на ОС. Протоколите, констатиращи нарушението, се подписват от ученик, присъстващ учител и проверяващ.

Училищните униформи са символ на принадлежност към училищната общност и повод за гордост.

Уважаеми ученици и родители,

Поради извънредната ситуация, свързана с COVID-19, моля да използвате училищната електронна поща за връзка с училищната администрация и ръководство:

mail@hebrewschool-bg.org

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

29.03.2019

Отлагане по обективни причини от обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности на територията на София-град

Изх. № РУО1–8285/28.03.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1–8188/27.03.2019 г. на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – София-град, Ви уведомявам, че отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности в София-град се осъществява по реда на чл. 139 от Наредбата за приобщаващото образование. В тази връзка в срок до 30.06.2019 г. родителите на деца със специални образователни потребности, които по обективни причини желаят да отложат децата си от задължително обучение в първи клас за учебната 2019/2020, следва да подадат посочените документи:

1. Заявление по образец от родител на детето или лице, което полага грижи за детето до директора на РЦПППО – София – град /образец № 6 от сайта на РЦПППО – София–град, раздел Документи/.

2. Протокол от лекарска консултативна комисия и/или други медицински документи на детето, включително от изследвания и консултации.

3. Копие от социални и други документи, съдържащи информация от педагогически и други специалисти за развитието на детето, както и препоръки за отлагането му от обучение в първи клас.

4. Копие от удостоверение за раждане.

5. Декларация за обработване на лични данни.

Пакетът с документи се подава в сградата на РЦПППО–София–град, район Слатина, ул. „Владово“ № 1. При представянето на документите, родителите ще бъдат запознати с график за явяване пред  Регионален екип за подкрепа за личностно развитие за деца и ученици със специални образователни потребности.

Моля да сведете горната информация до знанието на родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата от поверената Ви образователна институция. При необходимост от допълнителна информация се свържете с тел: 02/ 878 02 34.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на Министъра на образованието за преминаване в ОРЕС

Уважаеми ученици и учители, На основание Заповед РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас е преустановен до ново разпореждане.

Учениците от подготвителните групи продължават своето обучение в присъствена форма при вече създадената организация.

Учениците от останалите класове провеждат своите занимания онлайн, в Teams, съгласно седмичната учебна програма. 

Учебните часове за учениците от начален етап са 20 минути, за учениците от 5 до 7 клас – 30 минути, а за гимназиален етап съответно 40 минути.

Моля, при въпроси от ваша страна към класните ръководители и учителите да ползвате платформата на електронен дневник Школо.

Ученици, които имат необходимост от електронни устройства за обучение, да се обърнат към класните ръководители.

Училището разполага с налични нови устройства и може да ги предостави в рамките на утрешния ден, срещу подпис на родител, в часови интервал от 10.00ч. до 12.00ч.

Бъдете здрави и се пазете!

Ръководство на 134.СУ

Организацията на обединените нации призовава „никой да не бъде изоставен“

Денят на ООН се отбелязва всяка година на 24 октомври. Провъзгласен е като ден на ООН с Резолюция №168 на Общото събрание на ООН през 1947 г. През 1971 г.

Общото събрание препоръча с Резолюция № 2782 този международен празник да се отбелязва и като държавен празник от страните членки. Организацията на Обединените нации е най-голямата универсална международна организация, създадена през 1945 г. от 51 страни с цел поддържане и укрепване на международния мир, сигурността, развитието на сътрудничеството между държавите.

Един от първите документи на ООН е приет през декември 1948 г. – това е Всеобщата декларация за правата на човека. Днес в ООН членуват 193 държави, като всяка от тях е член на Общото събрание на ООН и притежава един равен глас с всички останали. Главните органи на ООН са Общото събрание, Съветът за сигурност, Икономическият и социален съвет, Съветът по попечителстви и Международният съд. В системата на ООН влизат редица специализирани организации, занимаващи се с икономически, социални и хуманитарни въпроси като Световната здравна организация (СЗО), Международната организация на труда (МОТ), Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), Организацията на ООН за промишлено развитие (ЮНИДО), Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и други.

От международно признатите независими държави в ООН не влизат само Ватикана (Светият престол), от частично признатите – Палестина, Сахарската арабска демократична република (Западна Сахара), Китайската република (Тайван), Абхазия, Южна Осетия, Косово и Северен Кипър.

Организацията на Обединените нации подкрепя държавите в няколко важни сектора, като хуманитарна помощ, икономическо развитие, глобално здраве и права на човека по четири ключови фронта: поддържане на мира в целия свят, развиване на приятелски отношения между нациите, подпомагане на народите да работят заедно за подобряване на живота на всеки човек и служи като форум за обсъждане действията на държавите за постигане на глобални цели.

Организацията на Обединените нации позволява на народите и техните правителства да споделят тежестта на глобалните предизвикателства, които са твърде големи, за да може една държава да се справи сама – независимо дали са свързани с развитието или със сигурността. В партньорство с неправителствените организации и заинтересованите от частния сектор, ООН предлага механизми за защита на правата на човека и призовава за солидарност, така че „никой да не бъде изоставен“

Училищен проект „Ръка за ръка“

Стартираха дейностите от вътрешноучилищния проект „Ръка за ръка“ тази седмица, чиято цел е чрез създаване на екипи от двойки класове да задълбочи и укрепи взаимното уважение и доверие между малки и големи ученици, между ученици-учители-родители-ръководство. 

Началото поставиха 9 а и 5 а клас. Ана-Мария, Бояна, Рая и Мириам от 9а клас посетиха учениците от 5а клас в часа на класа и проведоха разговор на тема „Как да бъдем приятели, кои са правилата на приятелството“. Направиха и игра за опознаване и сближаване на децата от класа. „

Във връзка със заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Столична регионална здравна инспекция

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 на Столична регионална здравна инспекция, заради налагането на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14 октомври се предприемат следните мерки на училищно ниво:

  1. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена училищна среда – спортни танци, еврейски танци, футбол, фехтовка, шах, художествена гимнастика, Лего занимания, занятия по АЕ на AVO, народни танци, кикбокс.
  2. Заниманията по интереси ще се провеждат в онлайн среда, където тематиката позволява. 
  3. Занимания по интереси, които не могат да се провеждат онлайн се организират от ръководителите на групите само с ученици от една паралелка, като се редуват в поредни седмици.
  4. Носенето на маски е задължително и в часовете и в междучасията (без начален етап в класната стая).

За сега оставаме в приставено обучение, поради ниска заболеваемост на ученици.

Проект ART FORT ALL по програма Erazmus+

Приключи първата среща на проекта „Изкуство за всички“ по програмата на Еразъм +.

(The first meeting of the Art for All project under the Erasmus + program has ended)

Домакин на събитието беше LICEO ARTISTICO MENGARONI. Училището за изкуства се намира в град Пезаро, разположен на брега на Адриатическо море, в близост до град Урбано и туристическия център Римини.

(The host of the event was LICEO ARTISTICOMENGARONI. The art school is in the town of Pesaro, located on the Adriatic coast, near the city of Urbano and the tourist center of Rimini.)

Пезаро е родният град на великия италиански композитор Джоакино Росини, автор на над 30 опери, камерна и църковна музика.

(Pesaro is the hometown of the great Italian composer Gioacchino Rossini, author of over 30 operas, chamber and church music)

 Градът впечатлява със забележителната си архитектура, артистична атмосфера и афинитета си към музиката и изкуството.

(The city impresses with its remarkable architecture, artistic atmosphere and affinity for music and art)

В продъжение на една седмица водещият координатор, представителите на италианската страна,  представиха основните цели, визията и реализацията на един толкова амбициозен проект, свързан с идеята как изкуството може и трябва да бъде достъпно за всички хора. Особено внимание се обърна на темата, свързана с предоставяне на възможност за достъп до произведенията на изкуството на хора в неравнопоставено положение, т.е. със здравословни проблеми или  от различни възрастови и социални групи, които срещат затруднения.

(For a week, the leading coordinator, the representatives of the Italian side, presented the main goals, vision and implementation of such an ambitious project related to the idea of ​​how art can and should be accessible to all people. Particular attention was paid to the topic of providing access to works of art to disabled people, ie. with health problems or from different age and social groups who encounter difficulties)

Участниците в проекта бяха приветствани с добре дошли от госпожа Серена Перуджини, директор на лицея, както и от зам.-кмета на гр. Пезаро, отговарящ за културата и образованието. В духа на сърдечното домакинство учениците представиха своето училище и изучаваните специалности в него. В миналото в училището са се обучавали да изработват керамични съдове и са създавали впечатляващи облекла, които с успех могат да бъдат използвани при заснемането на кинопродукции, свързани с епохата на средновековието:

(The participants in the project were welcomed by Mrs. Serena Perugini, director of the lyceum, as well as by the Deputy Mayor of Pesaro, responsible for culture and education. In the spirit of the cordial household, the students presented their school and the subjects studied in it. In the past, the school students were trained to make ceramics and created impressive clothing that could be successfully used in the shooting of film productions related to the Middle Ages.)

Днес, учениците изучават моден и графичен дизайн, архитектурен и интериорен дизайн, аудиовизия и мултимедии и т.н.. В цялата сграда се усеща артистичният дух на това младо поколение творци, които носят в гените си таланта на предците си. Именно те изработват празничната украса за събития, свързани с традиционните празници на града. След събитията украсата се пренася в училищната сграда и коридорите стават и пъстри, и завладяващи, а настроението творческо.

(Today, students study fashion and graphic design, architectural and interior design, audiovisual and multimedia, etc . The artistic spirit of this young generation of artists, who carry in their genes the talent of their ancestors, is felt throughout the building. It is the students who make the festive decorations for events related to the traditional holidays of the city. After the events, the decoration is transferred to the school building and the corridors become both colorful and captivating, and the mood is creative)

Затова и идеята на проекта тръгва от учителите от това необикновено училище.

(That is why the idea of the project comes from the teachers of this unusual school)

Учениците и учителите се опитват да намерят решения, с които всеки един член на обществото да има възможността да се докосне до завладяващата сила на изкуството.

(Teachers in collaboration with their students are trying to find solutions that give every member of their society the opportunity to touch the captivating power of art)

Срещата с госпожа Маргарита Сани, представи основните акценти на стратегическата идея как да се осигури възможност на достъп на хората до музеите, изложбените зали и културни центрове, но и как предоставяната информация може да бъде предоставена по лесно достъпен начин. Двадесет години от професионалното  развитие на госпожа Сани е свързано именно с търсенето на различни видове възможности всеки човек да се докосне до произведенията на изкуството. Особено внимание обърна на идеята за търсене на методика за възприемането им още от ранна детска възраст, както и на възможността незрящите хора да почустват чрез сетивата си красотата на творбите. Представени бяха световни музеи, които целенасочено търсят възможности за равен достъп на всички хора, както и творби на незрящи творци, които впечатляват. Модератори по представянето на проекта бяха госпожа Мелани Сегал, Елеонора Боромео, Франческа Нанни, които изключително професионално организираха работните срещи, презентираха дейностите и представиха на участниците различни техники за възприемане на изкуството от незрящите хора. Поставиха присъстващите в необчайни ситуации, да рисуват или пишат с маски на очите и да се опитат да разпознаят релефни изображения.

(

The meeting with Ms. Margarita Sani presented the main highlights of the strategic idea of how to provide people with access to museums, exhibition halls and cultural centers, but also how the given information can be provided in an easily accessible way. Twenty years of Ms. Sani's professional development is connected with the search for different types of opportunities for each person to touch the works of art. She paid special attention to the idea of searching for a methodology for their perception from an early age, as well as to the possibility for blind people to feel the beauty of the works through their senses. World museums were presented, which purposefully seek opportunities for equal access for all people, as well as works by blind artists which are astonishingly impressive.

Moderators of the project presentation were Ms. Melanie Segal, Eleonora Borromeo, Francesca Nanny, who very professionally organized the workshops, presented the activities and presented to the participants various techniques for the perception of art by blind people. The participants were put in unusual situations to draw or write with eye masks and try to recognize embossed images)

Основната цел на тази първа среща е представителите от партньорските страни в проекта/ Белгия, България, Португалия/ да бъдат подготвени и силно мотивирани, за да приобщят с думи и дела своите ученици, както и да се изработи организационната програма на предстоящите мобилности.

(The main goal of this first meeting is for the representatives from the partner countries in the project / Belgium, Bulgaria, Portugal / to be prepared and highly motivated to involve their students in words and deeds, as well as to develop the organizational program of the upcoming mobilities)

Една различна среща в Болоня, преобърна представите за човешките възможности. Групата посети Museo Tattile Anteros, един от най-важните изследователски центрове в света за незрящи хора. Целта на музея е да възпитава в интегрирано използване на остатъчните сетива, като развива когнитивните и интелектуални възможности на тези хора. Срещата с Матео, младеж на 20 години, който никога не е виждал, ни впечатли дълбоко, защото това не му е попречило сам със собствените си ръце да създаде прототип на оригинална релефна склуптура от античността. В продължение на една година, с много упоритост и постоянство, той работи върху своето копие, което изобщо не се различава от оригинала. Впечатляват изработените миниатюрни детайли – пръсти, устни, скули, коса.

(A different meeting in Bologna turned the notions of human possibilities upside down. The group visited the Museo Tattile Anteros, one of the world’s most important research centers for the blind. The aim of the museum is to educate in the integrated use of the residual senses, developing the cognitive and intellectual abilities of these people)

Именно в този център се създават релефните изображения на произведения на изкуството, защото това е единствената възможност за хората със зрителни проблеми да се докоснат до забележителните творби на световното изкуство. Госпожа Лорена Сечи, жена с изключителни познания за световното изкуство, разказа за амбицията на екипа на центъра да се помогне на незрящите хора да усетят вдъхновяващата сила на красотата.

(The meeting with Mateo, a 20-year-old man, who was born blind, deeply impressed us, because the impairment he was born with did not prevent him from creating a prototype of an original relief sculpture from antiquity with his own hands. For a year, with a lot of perseverance and perseverance, he worked on his copy, which did not differ at all from the original. Impressive miniature details – fingers, lips cheekbones, hair)

Това, което впечатли всички участници е, че вече 20 години в Италия е създадена инициатива, подкрепяна от държавата, изкуството да бъде достъпно за всички хора. Неправителствени организации, университетски преподаватели и учители работят за кауза, която сближава, обединява и насърчава младите хора от Европейския съюз.

(It is in this center that the relief images of works of art are created, because this is the only opportunity for people with visual problems to touch the remarkable works of world art. Mrs. Lorena Sechi, a woman with exceptional knowledge of world art, spoke about the ambition of the center’s team to help blind people feel the inspiring power of beauty)

134. СУ е част от този забележителен проект. Предстои мобилност на учители и ученици в Португалия, но задачите вече са ясни.

(134. Secondary Hebrew ORT School is part of this remarkable project. Mobility of teachers and students is forthcoming in Portugal, but the tasks are already clear)

Да им пожелаем успех!

(We wish them success)

Посветено на 105 години от смъртта на Димчо Дебелянов

Ето ни, стоим сега - 
деца на новото столетие,
тихо свеждаме глава 
пред паметника достолепен.
Пред паметника на човек, 
отишъл си безкрайно рано;
за себе си така твърдял: 
„Ако загина на война, 
жал никого не ще попари.”
Но той жестоко е грешал –
оставяйки ни твърде много
от своя дух, от смелостта,
сред нас живее тук отново.
Не си забравен ти, Амер!	
Следите ти у нас остават
след сто и пет години – век
пак думите ти оживяват…

-Теодора Бакърджиева 12а клас

105 години от смъртта на поета поручик Димчо Дебелянов – патрон на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

Не останаха ненужен спомен нито Дебеляновата поезия, нито Дебеляновата смърт. Превърнаха се в сияйно наследство, част от националния ни генетичен код.

Тази инициатива е в чест на сто и петата годишнина от смъртта на поета. В навечерието на 2. октомври, когато Димчо Дебелянов загива в сражение, стихотворението „Сиротна песен“ чете Христо Бонин, родител на ученици от 1. и от 6. клас.

Световен ден на поезията и музиката

Международен ден на музиката се отбелязва за първи път през 1974г по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО.

През 1980г. 1. октомври е обявен за национален празник на българските певци и музиканти по случай 700-годишнина от рождението на св. Йоан Кукузел. Живял през 14 век., той е  известен като църковен певец и композитор. Наречен още ,,Ангелогласният,, заради изключителния му певчески талант.

„Музиката е лабиринт без начало и без край,където има много нови пътеки, по които можем да тръгнем и където тайнствеността е вечна,“  

Пиер Булез-френски композитор и диригент от 20в.

Честит празник уважаеми колеги!

На всички творци, поети, певци и музиканти от екипа на 134. СУ,,Д. Дебелянов,,

1 2 3 49