График на дейностите за прием на четвърто класиране

Г Р А Ф И К

по организацията на дейностите за прием на четвърто класиране

по Наредба № 10

1. Обявяване на незаетите места след трето класиране – 21.07 2017 г. на централния вход и сайта на училището.

2. Поставяне на критериите за балообразуване на видно място в училището /централен вход/.

3. Подаване на заявления и служебни бележки за участие в четвърто класиране – 21 и 24.07.2017 г. от 8.30 ч. да 16.00 ч. в канцеларията на училището.

4. Класирането на учениците по бал е от 16.00 ч. до 16.30 ч.

5. Обявяването на списъците с класираните ученици е в 16.30 ч.

6. Записване на приетите учениците е от 16.30 ч до 17.30 ч.

7. Обявяване на незаетите места след 17.30 ч.

От ръководството

План за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Уважаеми родители, във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции ви представяме приложената информация:

 

 1. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
 2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.
 3. Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации.
Приложения:
 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 2.  Информация за същността на всеки един вид социална услуга
 3.  Практически насоки за действия при инцидент
 4.  Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Свободно работно място за учител по английски език

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява 1 свободно работно място за

 учител по английски език – 1 щат;

 Изискванията за заемане на длъжността са:

 1. Специалност: „Английска филология“, квалификация „Учител по английски език“
 2. Лични качества: мотивация, отговорност, лоялност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
 3. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е до 25.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на училището на 26.07.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване – на 27.07.2017 гпо предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището – на 27.07.2017 г. след 17.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86        

Избрани кандидати след събеседването на 07.07.2017 година

Учители в начален етап ЦДО

Велислава Цонева

Теодора Митева

Педагогически съветник

Надя Цветкова

Учител по изобразително изкуство

Нели Деянова

Учител по музика

Диана Недева

Учител по математика

Ева Димитрова

Учител по биология

Незабравка Тренева

Учител по английски език

Гергана Томова

Учител по информатика и информационни технологии

Светлана Мирчева

Хигиенист

Павлинка Ваклинова

ВАЖНО!

Всички избрани кандидати трябва да донесат в канцеларията на училището следните документи, за да се подготвят трудовите договори:

 1. Лична карта
 2. Медицинско за работа
 3. Свидетелство за съдимост
 4. Дипломи и сертификати, които касаят позицията, която ще заемат
 5. Копие от трудовата книжка или оригиналната трудова книжка /за определяне на трудов стаж и професионален опит/

Срокът за представяне на документите е от 10.07.2017 г. до 21.07.2017 г.

от 9.00 ч. до 15.00 ч.

 

 

График за събеседване с кандидатите за обявените свободни работни места

Уважаеми кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“, предлагаме на вашето внимание график за събеседване.

 

 

Дата на събеседването – 07.07.2017 година, петък.

 

Учител в начален етап ЦДО

9.00 – 9.15 ч. Велислава Цонева – вх. № 4572/29.06.2017 г.

9.20 – 9.35 ч. Теодора Митева – вх. № 4631/04.07.2017 г.

9.40 – 9.55 ч. Христина Атанасова – вх. № 4663/05.07.2017 г.

10.00 – 10.15 ч. Геновева Кочовска – вх. № 4595/03.07.2017 г.

Педагогически съветник

10.20 – 10.30 ч. Надя Цветкова – вх. № 4551/27.06.2017 г.

10.35 – 10.45 ч. Димитър Христов – вх. № 4549/27.06.2017 г.

10.50 – 11.00 ч. Ваня Ненчева – вх. № 4618/04.07.2017 г.

Учител по изобразително изкуство

11.05 – 11.15 ч. Нели Деянова – вх. № 4633/04.07.2017 г.

11.20 – 11.30 ч. Теодора Иванова – вх. № 4662/05.07.2017 г.

11.35 – 11.45 ч. Мария Димитрова – вх. № 4644/05.07.2017 г.

11.50 – 12.00 ч. Ивайло Пашкулски – вх. № 4616/04.07.2017 г.

Учител по музика

12.05 – 12.15 ч. Стефан Стоев – вх. № 4603/03.07.2017 г.

12.20 – 12.30 ч. Диана Недева – вх. № 4599/05.07.2017 г.

12.35 – 12.45 ч. Незиха Ибишева – вх. № 4570/29.06.2017 г.

12.50 – 13.00 ч. Костадинка Танчева – вх. № 4575/29.06.2017 г.

Хигиенист

13.30 – 13.40 ч. Павлинка Ваклинова – вх. № 4651/05.07.2017 г.

13.45 – 13.55 ч. Павлина Стоилова – вх. № 4650/05.07.2017 г.

Учител по математика

14.00 – 14.10 ч. Ева Димитрова – вх. № 4660/05.07.2017 г.

14.15 – 14.25 ч. Симеон Радев – вх. № 4665/05.07.2017 г.

14.30 – 14.40 ч. Тодор Иванов – вх. № 4606/03.07.2017 г.

Учител по биология

14.45 – 14.55 ч. Незабравка Тренева – вх. № 4604/03.07.2017 г.

15.00 – 15.10 ч. Михалина Господинова – вх. № 4585/30.06.2017 г.

Учител по английски език

15.15 – 15.25 ч. Гергана Томова – вх. № 4619/04.07.2017 г.

15.30 – 15.40 ч. Константин Колев – вх. №4573/29.06.2017 г.

Учител по информатика и информационни технологии

15.45 – 16.00 ч. Светлана Мирчева – вх. № 4620/04.07.2017 г.

16.05 – 16.20 ч. Евелина Стоянова – вх. № 4592/30.06.2017 г.

16.25 – 16.40 ч. Десислава Матеева – вх. № 4664/ 05.07.2017 г.

Дати на изпити и консултации за редовна изпитна сесия

Уважаеми ученици и родители, представяме на вашето внимание датите на изпитите и консултациите за редовната изпитна сесия.

Изпити:

Английски език: 8. “В“ и 10. “В“ на 10.07.2017г. в 47 стая;

Математика: 11. “А“ и 11. “В“ на 10.07.2017г. в 47 стая;

История и цивилизация: 11. “В“ на 07.07.2017г. в 47 стая;

Химия: 11. “В“ на 07.07.2017г. в 47 стая;

Физическо възпитание и спорт: 10. “А“ и 11. “В“ на 11.07.2017 във физкултурния салон;

Информационни технологии: 11. “В“ на 04.07.2017г. в 40 кабинет;

Начало на изпитите: 10 часа.

Консултации:

Английски език: 8. “В“ и 10. “В“ на 05.07.2017г. от 10 часа и на 07.07.2017г. от 10 часа;

Математика: 11. “А“ и 11. “В“ на 05.07.2017. от 10 часа и на 07.07.2017г. от 10 часа;

История и цивилизация: 11. “В“ на 04.07.2017г. от 10 часа и на 06.07.2017г. от 10 часа;

Химия: 11. “В“ на 03.07.2017г. от 10 часа.

 

Свободно работно място за учител по математика в прогимназиален и гимназиален етап

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за

 учител по математика в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място.

 1.  Изискванията за заемане на длъжността са:Професионално направление „Математика“ – всички специалности с квалификация „Учител по математика“.

      2.    Лични качества: мотивация, отговорност, лоялност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

      3.   Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

                   Срокът за подаване на документи е до 05.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

 Графикът, с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 06.07.2017 г. след 16.00 ч.

 Събеседване на 07.07.2017 гпо предварително обявения график.

 Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 07.07.2017 г. след 17.00 ч.

Необходими документи за записване в 8. клас за учебната 2017/2018 година

Уважаеми родители, необходимите документи за записване в 8. клас за учебната 2017/2018 година са:

 1. Свидетелство за завършено основно образование след 7. клас – оригинал.
 2. Служебна бележка с резултатите от НВО – копие.
 3. Акт за раждане – копие.
 4. Две снимки паспортен формат.
 5. Такси за: Училищно настоятелство – 60 лева; учебник по иврит – 75 лева.

При подаване на документите се попълва заявление за записване, което се получава на място.

Свободни работни места

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места за:

 

 • Учител в начален етап – ЦДО – 2 места;
 • Учител по английски език в гимназиален етап – 2 места;
 • Учител по биология и здравно образование на английски език в гимназиален етап – 1 място;

 

 • Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място;
 • Учител по изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място;
 • Учител по „Информатика и информационни технологии“ в гимназиален етап;
 • Педагогически съветник
 • Хигиенист – 1 място
 1. Изискванията за заемане на длъжността са:
 • за учител в начален етап – ЦДО  – специалност „Начална училищна педагогика“, квалификация „Начален учител“
 • за учител по английски език – специалност „Английска филология“, квалификация „Учител по чужд език“;
 • за учител по биология и здравно образование на английски език –  всички специалности, включващи биология, квалификация „Учител по биология“, документ за владеене на английски език;
 • за учител по музика – специалност „Музика“ или „Музикална педагогика“, квалификация „Учител по музика“;
 • за учител по изобразително изкуство – всички специалности, квалификация „Учител по изобразително изкуство“
 • за хигиенист – средно образование
 • за учител по информатика и информационни технологии – специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“
 • за педагогически съветник – висше образование, специалност от професионално направление „Педагогика“ или специалност от професионално направление „Психология“.
 1. Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
 2. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 27.06.2017 г. до 05.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

 

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 06.07.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване на 07.07.2017 гпо предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 07.07.2017 г. след 17.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

1 23 24 25 26 27 29