Свободни работни места

134 СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места за:

 

 • Учител в начален етап – ЦДО – 2 места;
 • Учител по английски език в гимназиален етап – 2 места;
 • Учител по биология и здравно образование на английски език в гимназиален етап – 1 място;

 

 • Учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място;
 • Учител по изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап – 1 място;
 • Учител по „Информатика и информационни технологии“ в гимназиален етап;
 • Педагогически съветник
 • Хигиенист – 1 място
 1. Изискванията за заемане на длъжността са:
 • за учител в начален етап – ЦДО  – специалност „Начална училищна педагогика“, квалификация „Начален учител“
 • за учител по английски език – специалност „Английска филология“, квалификация „Учител по чужд език“;
 • за учител по биология и здравно образование на английски език –  всички специалности, включващи биология, квалификация „Учител по биология“, документ за владеене на английски език;
 • за учител по музика – специалност „Музика“ или „Музикална педагогика“, квалификация „Учител по музика“;
 • за учител по изобразително изкуство – всички специалности, квалификация „Учител по изобразително изкуство“
 • за хигиенист – средно образование
 • за учител по информатика и информационни технологии – специалност от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“
 • за педагогически съветник – висше образование, специалност от професионално направление „Педагогика“ или специалност от професионално направление „Психология“.
 1. Лични качества: мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.
 2. Необходими документи: заявление за кандидатстване, автобиография – европейски формат, диплома за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации и тематични курсове, копие от трудова книжка, препоръка.

Срокът за подаване на документи е от 27.06.2017 г. до 05.07.2017 г. включително, в канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

 

Графикът с допуснатите до събеседване кандидати, ще бъде публикуван на сайта на училището на 06.07.2017 г. след 16.00 ч.

Събеседване на 07.07.2017 гпо предварително обявения график.

Обявяване на избрания кандидат на сайта на училището на 07.07.2017 г. след 17.00 ч.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Важно за кандидатстващите в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в 134. СУ

Уважаеми ученици и родители, напомняме ви, че за кандидатстването в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ в 134. СУ може да се използват два кода. Код 1343 се използва за кандидатстване на общо основание, а код 1344 – за желаещите да използват в балообразуването си оценката по иврит вместо тази по БЕЛ (само за деца от 134. СУ).

1343 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки-АЕ 13/-/-

места

профилирана Софтуерни и хардуерни науки
1344 134. СУ „Д. Дебелянов“, ГР.СОФИЯ Софтуерни и хардуерни науки-АЕ/Иврит 13/-/-

места

профилирана Софтуерни и хардуерни науки

Подаване на заявление за прием в VIII клас

Уважаеми ученици и родители, напомняме ви, че подаването на заявление за прием в VIII клас се отнася за всички ученици.

Подаването на документи за участие първия етап на приема съгласно НАРЕДБА №10 става в периода 16.06 – 22.06.2017 година включително.

Предлагаме на вашето внимание необходимите документи за участие в приема:

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране
или
Разширено заявление за участие в първи (трети) етап на класиране
(съдържа повече редове с възможност за посочване на по-голям брой паралелки – 140 вместо 30).

Списък на паралелкитe за учебната 2017/2018 г. за приемане в VIII клас – София-град.

Документи се подават онлайн или на хартиен носител в училище-гнездо.

Списък на училищата-гнезда за приемане на заявления в София.

Онлайн подаване за заявления става на адрес

https://priem.mon.bg

Важно!

Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия.  През електронната система кандидатстването става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп. Тях бъдещите осмокласници ще намерят в служебните си бележки, с които се явиха на национално външно оценяване.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им, за да не се допусне грешка.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия му лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)). Оригиналът се подава при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

Графикът за оставащите дейности по приема е както следва:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 16.06 – 22.06.2017 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. до 27.06.2017 г. вкл.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 28.06 – 30.06.2017 г. вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 04.07.2017 г. вкл.
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 05.07 – 07.07.2017 г. вкл.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 10.07.2017 г.
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 11.07 – 13.07.2017 г. вкл.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 17.07.2017 г. вкл.
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 18.07 – 19.07.2017 г. вкл.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. 21.07.2017 г. вкл.
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора на училището до 04.09.2017 г. вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2017 г. вкл

 

 

Резултати от НВО след VII клас и преглед на конкурсните работи

Учениците и родителите вече могат да проверяват резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg.

Обявяването на резултатите по-рано от определения срок ще осигури на децата и родителите достатъчно време, за да направят избор на училище, профил или на специалност от професия според бала на ученика. Срокът за подаване на заявленията за класиране е от 16 юни до 22 юни 2017 г. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища. Всяка избрана паралелка трябва да бъде вписана като отделно желание.

ВАЖНО! Учениците могат в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с конкурсните си работи, както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6, 7и 8 юни 2017 г.– в 22 СУ (бул. „Витоша” №134) – от 9:00 до 17:00 часа МАТЕМАТИКА – 6, 7и 8 юни 2017 – в 18 СУ (ул. „Пиротска“ №68) – от 9:00 до 17:00 часа ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 7, 8 и 9 юни 2017 г. –в училището, в което е положен изпита– от 9:00-17:00 часа Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта). Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Списък на приетите деца в I клас за учебната 2017-2018 година

Уважаеми родители, представяме на вашето внимание информация за приема и списъците на приетите деца в I клас за учебната 2017-2018 година.

 

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ /ПЪРВО КЛАСИРАНЕ/

График за записване:

05.06.2017 г.-06.06.2017 г.  от 8.30 ч. до 16.30 ч.

 

Обявяване на свободни места след първо класиране:

07.06.2017 г.

 

Необходими документи:

Удостоверение за раждане – оригинал и копие

Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал

Такси, които се заплащат при записването:

 1. Учебници по иврит за I-ви и II-ри клас – 230 лв.
 2. Училищно настоятелство: за 1 дете – 60 лв./година

за 2 деца – 70 лв./година

Първа родителска среща:

07.06.2017 г. от 18.00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ /ул. „Пиротска“ № 78/

Диагностика на училищната готовност:

На 10.06.2017 г. ще се проведе диагностика на училищната готовност с цел сформиране на паралелките за I клас. Присъствието на приетите и записани бъдещи първокласници е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

График за 10.06.2017 г.:

МОМИЧЕТА

От 9.30 ч. до 10.30 ч.

МОМЧЕТА

От 10.30 ч. до 11.30 ч.

 

ВАЖНО: Списъците на учениците по паралелки ще бъдат достъпни на сайта на училището на 01.09. и 02.09.2017 г.!

Втора родителска среща – по паралелки:

12.09.2017 г. от 18.00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ /ул. „Пиротска“ № 78/

КЛАСИРАНИ МОМЧЕТА ЗА ПЪРВИ КЛАС – УЧ. 2017/2018 Г.
№ по ред Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки
1 3930 Максим Гурин 42
2 3935 Леонардо Антонов 33
3 4004 Бен-Цви Ясни 33
4 4030 Роберт Варсано 33
5 4074 Йоав Гинчев 33
6 3972 Самуил Делчев 31
7 3998 Асен Ангелов 31
8 4090 Алек Стоянов 31
9 3990 Димитър Владимиров 28
10 3871 Самуил Радченков 25
11 3920 Александър-Елиас Бенямин 22
12 3964 Бен Тал Сачи 22
13 3987 Максим Лурие 22
14 3924 Мартин Петров 20
15 4176 Кристиян Иванов 20
16 3955 Гавриел Димитров 17
17 4028 Георги Георгиев 17
18 3864 Петър Станев 11
19 3869 Борис Ранев 11
20 3900 Янислав Попов 11
21 3918 Владимир Събев 11
22 3929 Алекзандър Джаникиян 11
23 3936 Илия Илиев 11
24 3946 Николай Астарджиев 11
25 3958 Петър Тафров – б. 11
26 3960 Красимир Янакиев 11
27 3963 Явор Герджиков 11
28 3966 Калоян Шалаторски 11
29 3968 Цветан Захариев 11
30 3993 Валери Аврамов 11
31 4023 Иван Милев 11
32 4031 Иван Томов 11
33 4110 Константин Петришки 11
34 4119 Калоян Събев 11
35 3883 Алекс Стоянов – б. 9
36 3915 Божидар Христов 9
37 3923 Валери Буюклийски 9
38 3944 Димитър Русев 9
39 3965 Николай Борисов 9
40 4016 Филип Николов 9
41 4026 Боримир Георгиев 9
42 4270 Никола Павлов 9
РЕЗЕРВИ
1 3913 Йордан Златанов 8
2 4039 Виктор Антонов 8

 

КЛАСИРАНИ МОМИЧЕТА ЗА ПЪРВИ КЛАС – УЧ. 2017/2018 Г.
№ по ред Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки
1 3899 Кристина Севиля 42
2 4033 Теодора Айзнер 37
3 3862 Мира Живкова 33
4 3907 Шели Александрова 33
5 3928 Нора Израел 33
6 3956 Ида Рубенщайн 33
7 3962 Слава Манева 33
8 3973 Лаура Стоилова 33
9 3890 Ирина Лобошка 31
10 3909 Стефания Филипова – б. 26
11 3910 Дария Филипова – б. 26
12 4014 Дамяна Декова 26
13 3863 Елиза Барух 22
14 3981 София Ласкин 22
15 4025 Ния Иванова 22
16 3971 Дарина Василева 20
17 3999 Матея Златанова 20
18 3950 Мила Иванова 17
19 4040 Яна Павлова 17
20 4066 Никол Манчева 17
21 3957 Белослава Петрова 15
22 4012 Яна Димитрова 15
23 4097 Биляна Танчева 15
24 4114 Ралица Иванова 15
25 3865 София Димитрова 11
26 3868 Мария Кунева 11
27 3872 Рая Георгиева 11
28 3884 Белослава Йоцова 11
29 3902 Ивон Петкова 11
30 3908 Зорница Захариева 11
31 3925 Неда Братанова 11
32 3927 Катерина Тарлева 11
33 3959 Бела Тафрова – б. 11
34 3967 Елица Йотова 11
35 3984 Севда Звънчарова 11
36 3992 Димана-Дара Николова 11
37 3995 Миа Цекова 11
38 4000 Мария Митрева 11
39 4017 Михаела Кехайова 11
40 4070 Габриела Нейкова 11
41 4224 Магдалена Антова 11
42 3882 Никол Стоянова -б. 9
РЕЗЕРВИ
1 3912 Емили Делева 9
2 3949 Виктория Мулетарова 9
3 3975 Александрина Симеонова 9
4 3867 Марина Георгиева 9
5 4262 Кристина Алексиева 9

 

Свободни места в подготвителна група „В“ – следобедна

Уважаеми родители,

след записване на учениците, приети на първо класиране в подготвителните групи за учебната 2017/2018 година ви информираме, че има 2 свободни места /1 място за момче и 1 място за момиче/ в подготвителна група „В“ – следобедна.

Съгласно обявения списък с класирани резерви се приемат:

Вх. № 4172 Мартин Василев Петков – момче

Вх. № 4239 Каролин Елвис Драгомирова – момиче

Записването на новоприетите ученици е на 05.06.2017 г. от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Списък на приетите деца в подготвителна група за учебната 2017-2018 година

Уважаеми родители, представяме на вашето внимание списъците на приетите деца в  подготвителна група за учебната 2017-2018 година.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Група  А

Класен ръководител: Анелия Пехливанска

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4160 Михаел – Гинчев 22 м
2 4178 Марио Сергеев Петров 22 м
3 4185 Ярон Гай Хаимов 22 м
4 4191 Виктор Владислав Бациев 22 м
5 4221 Йоан Калинов Нешев – близнак 22 м
6 4228 Боян Самуил Михаел 22 м
7 4223 Кристиян Свиленов Накев 15 м
8 4179 Симеон Симеонов Димитров 6 м
9 4193 Лора Виктор Мезан 31 ж
10 4215 Виктория Венциславова Стоилова 31 ж
11 4162 Елинор Красимирова Динкова 22 ж
12 4174 Елена Маринова Маринова 22 ж
13 4198 Ина Ефтимова Ризова 22 ж
14 4201 Никол Николай Събева 22 ж
15 4219 Аделина Стефанова Косева 9 ж
16 4158 Мариела Мишова Филипова 6 ж
17 4182 Деа Динамирева Крумова 6 ж

 

Група  Б

Класен ръководител: Даниела Накева

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4240 Калоян Николаев Георгиев 22 м
2 4244 Максим Боянов Драганов 22 м
3 4246 Александър Вениямин Папазян 22 м
4 4250 Ясен Росенов Петров 22 м
5 4263 Александър Савов Стоянов 22 м
6 4271 Даниел Авив Азулай 22 м
7 4272 Виктор Николай Клок 22 м
8 4216 Калоян Красимиров Ангелов 6 м
9 4220 Иван Златев Златев 6 м
10 4211 Карина Калинова Панчева 22 ж
11 4218 Катя Огнянова Найденова 22 ж
12 4222 Наталия Калинова Нешева – близнак 22 ж
13 4235 Магдалена Димитрова Панчева 22 ж
14 4236 Емануела Любомирова Цакова 22 ж
15 4260 Изабел Ной Месика 22 ж
16 4163 Елизабет Валериева Димитрова 9 ж
17 4183 Леда Милен Светозарова 9 ж

  

Група  В

Класен ръководител: Диана Нушева

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4226 Петър Веселинов Василев 9 м
2 4159 Огнян Иванов Иванов 6 м
3 4164 Михаил Рашков Йорданов 6 м
4 4166 Станислав Богданов Беров 6 м
5 4180 Ивайло Лъчезаров Манов 6 м
6 4203 Камен Евгениев Иванов 6 м
7 4207 Христо Валентинов Миланов 6 м
8 4209 Славчо Валентинов Тафраджийски 6 м
9 4213 Александър Николаев Георгиев 6 м
10 4248 Ивайло Иванов Миков 6 м
11 4251 Кристиян Христов Барбутов 6 м
12 4259 Йосиф Йорданов Йорданов 6 м
13 4238 Карина Мирослав Радева 15 ж
14 4212 Божана Димитрова Иванова 9 ж
15 4229 Йоана Иванова Тодорова 9 ж
16 4232 София Антон Виденова 9 ж
17 4161 Лилия Данаилова Димитрова 6 ж
18 4175 Надя Данаилова Гърдева 6 ж
19 4184 Масал Джейхан Ибрямова 6 ж
20 4214 Лилия Петрова Димитрова 6 ж
21 4231 Ангелина Тимова Шнел 6 ж
22 4233 Магдалена Ефтим Прастова 6 ж
23 4252 Габриела Любомирова Стойкова 6 ж
24 4257 Димитрина Асенова Димитрова 6 ж

 

РЕЗЕРВИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

МОМЧЕТА

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4172 Мартин Василев Петков 6 м
2 4186 Тодор Стоянов Каменски 6 м
3 4273 Томас Георгиев Колев 6 м

 

МОМИЧЕТА

Вх. №                    ТРИ ИМЕНА НА  ДЕТЕТО Общ брой точки Пол
1 4239 Каролин Елвис Драгомирова 6 ж
2 4200 Арина Огедаева Чаллъ 6 ж
3 4264 Славея Константинова Илиева 6 ж
4 4269 Калина Александрова Стойкова 6 ж
5 4173 Виктория Симеонова Минева 6 ж
6 4190 Сияна Василева Савова 6 ж

Забележка: Съгласно регламента за прием в подготвителните групи, кандидатите с еднакъв брой точки са класирани на произволен принцип в присъствието на членовете на Комисията по прием в ПГ, Председателя на Обществения съвет при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – г-жа Елена Гоцева и Председателя на Училищното настоятелство – г-жа Маргарита Левиева.

 

Работно време на Комисията за записване на класираните ученици в подготвителните групи:

 1. Записване на учениците, приети на I-во класиране

31.05.2017 г. – 01.06.2017 г. от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

 1. Записване на учениците, приети на II -ро класиране

05.06.2017 г. – 06.06.2017 г. от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Необходими документи: Оригинал и копие на Акт за раждане на детето.

Първа родителска среща:

За „А“ и „Б“ подготвителен клас: На 06.06.2017 г. от 17.00 ч. в сградата на ул. „Екзарх Йосиф“ №15

За „В“ подготвителен клас: На 06.06.2017 г. от 17.00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, ул. „Пиротска“ №78

Годишен концерт и неучебни дни в 134 СУ „Димчо Дебелянов”

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че на 23. май, вторник, от 18.00 часа в зала „Йерусалим“ на Еврейския културен дом под мотото „Език свещен на моите деди“ ще се проведе годишният концерт на училището в чест на 24. май – ден на славянската писменост и на българската просвета и култура.

В програмата са включени всички художествени състави на училището – както към фондация „Роналд С. Лаудер“, така и към Училищното настоятелство. Индивидуални изпълнители и цели класове са подготвили изненади за публиката. Каним всички членове на училищната общност на концерта, който тази година е в навечерието на 24. май. Вечерта е подходяща за културно изживяване, тъй като се оказва сред низ от неучебни дни за учениците. Единственият учебен ден през тази седмица ще бъде петък, 26 май, когато ще радваме да посрещнем децата в училище.

 

 

1 24 25 26 27 28 29