Подготвителна група

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № 892/26.03.2021г.

Посочените критерии са препоръчани, съгласувани и подкрепени от Обществения съвет, Училищно настоятелство към 134.СУ, Педагогически съвет. и утвърдени със Заповед на директора № 892/26.03.2021г.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1.

Подаване на заявление за  участие в  приема.

Заявление с вх. № …, заведено от комисия по приема в училището.

2.

Дете с трайни увреждания над 50%. – 5 точки

Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на заявлението.

3.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището. – 15 точки

Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена от 05.04. до 16.04.2021г.

 Моля да предоставите молба за предоставяне на служебна бележка онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището.В момента на подаване на заявлението бележката ще ви бъде предоставена лично.

4.

Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит /като майчин език/.-25 точки.

 

Единственото държавно  училище на територията на страната, което  предоставя възможност за обучение по иврит, е 134. СУ.

Заявление по образец  за изучаване на  езика.

Предоставени документи, удостоверяващи ползването на конституционното право за обучение на майчин език.

Документите се предоставят онлайн в периода от 05.04. до 16.04.2021г.. Комисия към фондация ОРТ обработва съответните документи.

Моля да предоставите необходимите документи онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището.В момента на подаване на заявлението ще бъдете запознати с решението на комисията.

5.

Деца с  двама починали родители – 30 точки

Деца с един починал родител – 10 точки

Смъртен акт на родител/родители.

Удостоверение за раждане на детето.

Предоставят се в момента на подаване на заявлението.

6.

Събеседване с родител при  ясни критерии.–

мак. 20 точки

Попълнен чек-лист от родителите в деня на подаване на заявлението.

7.

Приемът на близнаци е заложен в посочения брой места момчета / момичета

Удостоверение за раждане

При равен брой точки на кандидатите се тегли жребий в присъствието на председателя на Обществения съвет, председателя на Училищно настоятелство, директор на 134.СУ, представител на партньорските организации, родителите на участващите в процедурата, по избор.

Заложен прием за учебната 2021/ 2022 година – три подготвителни групи, 60 ученици – равен брой момчета и момичета.

График на дейностите по прием на ученици в подготвителна група за учебната   2021/2022 година

1.Обявяване на  критериите  на  01. 04. 2021г. на сайта на училището.

В периода от 05.04 до 16.04.2021г., включително, от 9.00ч. до 15.00ч. на тел. 0876 58 33 75 родителите записват час за подаване на заявление  за прием за учебната 2021/2022 година. /Не се допускат до подаване на заявления родители, пропуснали посочения срок за предоставяне на час./

2. Подаване на заявленията за участие в приема, в предварително уточнени часове,  от 10.05. до 18.05.2021г., включително.

Подаването на заявленията се осъществява в присъствието на детето, след направено предварително записване, съгласно точка 1.

3. Обявяване на списъците на първо класиране на 26.05.2021г., 17,00ч., сайта на училището.

4. Записване на учениците, приети на І-во класиране от 27.05. до 31.05.2021г., включително, от 9,00ч. до 17.00ч..

5. Обявяване на свободните места за  ІІ-ро класиране – 31.05.2021г.,   18,00ч..

Теглене на жребий на 01.06.2021г. за участниците в класирането с еднакъв брой точки.

Тегленето на жребия се осъществява в присъствието на представители на Обществен съвет, Училищно настоятелство, родители на участващите в жребия кандидати, председателя на училищната комисия по план-прием в подготвителните групи.

6.  Записване на ученици,  на ІІ-ро  класиране  – 02.06. до 03.06. 2021г., включително.

7. Обявяване на  осъществено ІІ-ро класиране – 03.06.2021г., 18,00ч., и налични свободни места за ІІІ класиране. Теглене на жребий на 04.06. за участниците в класирането с еднакъв брой точки. Тегленето на жребия се осъществява в присъствието на представители на Обществен съвет, Училищно настоятелство, родители на участващите в жребия кандидати, председателя на училищната комисия по план-прием в подготвителните групи.

8. Записване на учениците от ІІІ-то класиране на 07.06. 2021г. до 14,00ч.

9. На дата 07.06.2021г. /понеделник/, до 15,00ч., обявяване на окончателните списъци по входящи номера на приетите ученици в подготвителните групи за учебната 2021/2022 година.

 На 08.06.2021г. /вторник/, 17,00ч., в 134. СУ среща с родителите на приетите  в подготвителните групи, в сградата на 134.СУ „ Димчо Дебелянов“.

На 08.09.2021г. / сряда / първа предварителна родителска среща за учебната 2021/2022 година.

При невъзможност посоченият график да се състои поради наложените извънредни мерки, cвързани с COVID-19, ще бъдете допълнително информирани на сайта от ръководството на училището.

Директор: Весела Палдъмова – Ковачева