Подготвителна група

Записване на приетите деца в ПГ – на 31.05 и 01.06.2018 година от 8.30 до 17.30 часа в канцеларията на училището. Необходими документи: копие от акт за раждане. При подаване на документите се попълват заявление и бланка за информирано съгласие за лични данни.

Първата родителска среща и за трите групи е на 8.06.2018.

За групи А и Б – на ул. Екзарх Йосиф №15 от 17.00 часа, а за група В – в сградата на училището на ул. Пиротска 78 от 17.30 часа. 

При наличие на свободни места след края на записването ще бъде теглен жребий от номерата с последващ брой точки.

 

ПРИЕМ   НА   УЧЕНИЦИ  В   ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА  ЗА УЧЕБНАТА 

2018/2019 год.

 

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Посочените критерии са препоръчани, съгласувани и подкрепени от Обществения съвет,
Училищно настоятелство към  134.СУ, Педагогически съвет.
Утвърдени със Заповед на директора № 989/28.03.2018г.

ПРИЕМ  в 3 ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ – 56 УЧЕНИЦИ / 28 момчета и 28 момичета/

Критерии за прием на ученици в подготвителна група Необходими документи
1. Подаване на заявление за участие в приема. Заявление с вх. № …, заведено от комисия по приема в училището.
2. Дете с трайни увреждания над 50% – 5 точки.

 

Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на заявлението.
3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 15 точки. Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена до 12.04.2018г.

4. Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит /като майчин език/ – 25 точки.

Единствено 134.СУ на територията на страната предостява възможност за обучение по иврит.

Заявление по образец за изучаване на езика.

Предоставен списък от ОЕБ „Шалом” с изх. №, мокър печат, подпис и ЕИК.

5. Деца с двама починали родители – 30 точки

Деца с един починал родител – 10 точки

Смъртен акт на родител/и.

Удостоверение за раждане на детето.

6. Събеседване с родител при ясни критерии – макс. 20 точки. Попълнен чек – лист от родителите в деня на подаване на заявлението.
7. Приемът на близнаци е заложен в посочения брой места момчета/ момичета. Удостоверение за раждане.

При равен брой точки на кандидатите се тегли жребий в присъствието на председателя на Обществения съвет, председателя на Училищно настоятелство, директор на 134.СУ, представител на партньорските организации,
родителите на участващите в процедурата.

Две паралелки, първа смяна – по 17 ученици.

Една паралелка, втора смяна – 22 ученици.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ
В ПОДГОТВИТЕЛНА 
ГРУПА
ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

 

 1. Обявяване на критериите на 01. 04. 2018г. на сайта на училището.В периода от 02. до 12.04.2018г., включително, на тел. 02 9310686 родителите записват час за подаване на заявление за прием за учебната 2018/2019год.
 2. Подаване на заявленията за участие в приема от 2.05. до 14.05., включително.Подаването на заявленията се осъществяват в присъствието на детето, след направено предварително записване, съгласно точка 1.
 3. Обявяване на списъците на първо класиране на 30.05.2018 год., 17.00ч., сайта на училището.
 4. Записване на учениците, приети на І-во класиране от 31.05. до 01.06.2018г., включително.
 5. Обявяване на свободните места за ІІ-ро класиране – 04.06.2018г..
 6. Записване на ученици, след ІІ-ро класиране – 05.06. до 06.06. 2018г.,
  включително.
 7. Обявяване на списъците от ІІ-ро класиране – 07.06.2018г. и налични свободни места за ІІІ класиране.
 8. Записване на учениците от ІІІ-то класиране на 08.06. 2018г.
 9. На дата 11.06.2018г. – обявяване на окончателните списъци на приетите ученици в подготвителните групи за учебната 2018/2019 година.
 10. На 08.06.2018г. среща с родителите на приетите деца в подготвителните групи.
 11. На 11.09. първа предварителна родителска среща за учебната 2018/2019год.

Директор:

/ Весела Палдъмова – Ковачева /