Първи клас

ПРИЕМ  НА УЧЕНИЦИ  В   ПЪРВИ  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2023/2024год.

134.СУ „ Димчо Дебелянов“ е  държавно  училище  и  политиката за прием  на  ученици  в първи клас не е обвързана с критериите за прием  на общинските столични училища, регламентирани  с решение  на Столичния общински съвет. Съобразена е с чл. 43 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. 134.СУ е единственото държавно училище на територията на София-град с преподаване на иврит и териториалният признак не е приложим.

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и предоставени на Училищното настоятелство към  134. СУ. Поради  своята  специфика са приети от  ПС и вписани в Протокол № 3 от 16.12.2022г., и утвърдени със Заповед № 980 / 29.03.2023г. на директора на 134.СУ., съгласувани с Министерство на образованието и науката.

КРИТЕРИИ    ЗА   ПРИЕМ НА 
УЧЕНИЦИ В  І КЛАС
НЕОБХОДИМИ    ДОКУМЕНТИ
т.1.Подаване на заявление за  участие
в  класиране.
Заявление с входящ №… , заведено в канцеларията на училището, в периода от 26.04. до 01.06.2023г.
т.2.Деца завършили подготвителни групи към училището.
20 точки
Удостоверява се с издадена от училището служебна бележка.
Моля в периода от 10.04. до 21.04.2023г. да внесете молба за предоставяне на служебна бележка в канцеларията на училището.
В момента на подаване на заявлението за участие в класирането, служебната бележка за посочения критерий  ще бъде приложена.
т.3.Основен критерий:
Други деца от семейството, братя или сестри до 12-годишна възраст, обучаващи се в училището.
15 точки
Допълнителен критерий:
Други деца от семейството, братя или сестри над 12– годишна възраст, обучаващи се в училището.
12 точки
Удостоверява се с издадена от училището  служебна бележка.
Моля в периода от 10.04. до 21.04.2023г., включително, да внесете молба за предоставяне на служебна бележка в канцеларията на училището.
В момента на подаване на заявлението за участие в класирането, служебната бележка за посочения критерий  ще бъде приложена.
Използват се точки само по един от двата критерия (основен или допълнителен ).
т.4.Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит/като майчин език/
25 точки
Заявление по образец за изучаване на майчин език.
Предоставени и внесени в училището  документи в периода от 10.04. до 21.04.2023г., удостоверяващи ползването на конституционното право за изучаване на майчин език.
Комисия към фондация ОРТ обработва съответните документи до 25.04.2023г., вкл.  
Моля да внесете необходимите документи в канцеларията на училището в посочения срок.
За въпроси от ваша страна, свързани с подаване на изискуемите документи пишете  на училищния имейл: mail@hebrewschool-bg.org , на вниманието на комисията към фондация ОРТ.
В момента на подаване на заявлението за участие в класиране ще бъдете запознати с решението на комисията.
т.5.Деца с двама починали родители
30 точки
Деца с един починал родител
10 точки
Акт за смърт на родител/родители. Удостоверение за раждане на детето.
Копие от посочените документи се предоставят в момента на подаване на заявлението за участие в класирането за прием в първи клас, в периода от 26.04. – 01.06. 2023г.
т.6.Дете с трайни увреждания над 50%.
5 точки
Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І клас ЗА УЧЕБНАТА  2023 / 2024 година

1. Прием на ученици в 3 паралелки по 24 ученици /36 момчета и 36 момичета/.

2. Поредността на подаденото заявление за І клас не е обвързана с класирането на кандидатите.

3. Класирането се извършва по низходящ ред от ученици, получили точки по посочените критерии.

4. При останали свободни места, принципът за подбор на кандидати е теглене на входящи номера на произволен принцип за съответен брой момчета и момичета с еднакъв брой точки, до заемане на определените места. Комисията, осъществяваща провеждането на жребия, включва представители на: Обществен съвет /ОС/, Училищно настоятелство /УН/, партньорски организации, родители на кандидати, участващи в класирането.

 5. Приемът на близнаци е над заложената бройка.

График на дейностите по приема на ученици в първи клас.

1.Обявяване на начина на прием, график на дейностите по организацията и критериите  на сайта на училището, след получаване на съгласувателно писмо от МОН.

2. Подаване на заявленията за участие в класирането за прием на ученици в І клас от 26.04. до 01.06.2023г., включително, от 8,30ч. до 17,00ч в училищната канцелария, ет.1.

На дата 19.05. и 23.05. заявления няма да се приемат, поради провеждане на ДЗИ.

На дата 29.05. и 30.05. заявления няма да се приемат, поради провеждане на НВО – ІV клас.

Дати 24.05. и 25.05. са неработни дни за системата на образованието.

Дати 01.05.,  08.05. са неработни  дни  за цялата страна.

 3. Обявяване на  първо класиране на 05.06.2023г., на училищния сайт.

4. Записване на учениците, приети на І-во класиране  от 06.06. до 12.06.2023г,. включително, от 8,00ч. до 17,00ч.

5. Обявяване на свободните места за  ІІ класиране – 14.06.2023г. на училищния сайт, секция „Прием“.

6. Подаване на заявления за участие във второ класиране – 19.06. 2023г. от 8,00ч. до 16.00ч. Подадените заявления определят кандидатите за участие в жребий при равен брой точки за попълване на местата от ІІ класиране. Тегленето на жребий се осъществява на 19.06. 2023г. в 16,30ч. в присъствието на представители от: ОС, УН, партньорски организации, родители, участващи по процедурата за прием на ІІ класиране.

7.  Обявяване на списъците на класираните на ІІ-ро класиране –  20.06.2023г., до 18,00ч.

8. Записване на учениците от ІІ-то класиране от 21.06. до 22.06. 2023г. включително, от 8,00ч. до 17,00ч.

9.  Обявяване на свободни места след проведено ІІ –ро  класиране  – 23.06.2023г. до 18, 00ч.

10. Подаване на заявления за участие в ІІІ класиране на 26.06.2023г., от 8,00ч. до 16,00ч. 

Попълването на свободните места за трето класиране  се осъществява чрез жребий на 26.06.2023г., 16,30ч., от подадените заявления за участие в ІІІ класиране  в посочения времеви график в канцеларията на училището.

11. Обявяване на класираните на трето класиране – 27.06.2023г., 12,00ч.

12. Записване на трето  класиране от 28.06. до  29.06.2023г. от 8,00ч. до 17,00ч.

Молим родителите отговорно да спазват предоставения график. Документи и молби на родители, пропуснали сроковете, няма да бъдат разглеждани.

Процедурата по прием на кандидати за І клас приключва със записването на определения брой ученици.

Провеждане на обща среща с родителите на  приетите ученици в І клас – 28.06.2023г., сряда, 17, 30ч., етаж 1., училищен салон.

Провеждане на родителска среща по класове, І-ва за учебната 2023/2024г. – 08.09.2023г., петък, 17, 30ч., етаж 1.

Изнесеният график е съобразен, до голяма степен, с определения от СО график за прием на ученици в първи клас в общинските столични училища.

Работно време на канцеларията за подаване на заявления от 8,30ч. до 17,00ч.,  почивка от 13,30ч. до 14,00ч.

Директор:   Весела  Палдъмова–Ковачева

Заявление за участие в първо класиране по т. 1 от критериите за прием

Заявление за издаване на служебна бележка по т.2 от критериите за прием

Заявление за издаване на служебна бележка по т.3 от критериите за прием

Заявление до комисия ОРТ по т. 4 от критериите за прием

Страници: 1 2 3 4