Първи клас

График и критерии за прием за 2022/2023 учебна година

134.СУ е  държавно  училище  и  политиката за прием  на  ученици  в първи клас не е обвързана с критериите за прием  на общинските столични училища, регламентирани  с решение  на Столичния общински съвет. Съобразена е с чл. 43 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. 134.СУ е единственото държавно училище на територията на София-град с преподаване на иврит и териториалният признак не е приложим.

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и Училищното настоятелство към  134. СУ, поради  своята  специфика са приети от  ПС и вписани в Протокол № 5 от 16.12.2021г., и утвърдени със Заповед №796/30.03.2022г. на директора на 134.СУ., съгласувани с Министерство на образованието и науката.

КРИТЕРИИ    ЗА   ПРИЕМ НА  УЧЕНИЦИ В  І КЛАСНЕОБХОДИМИ    ДОКУМЕНТИ
1.Подаване на заявление за  участие в  класиране.Заявление с вх. №…, заведено в канцеларията на училището, в периода от 26.04. до 02.06.2022 г., включително, за участие в І. класиране
2.Деца завършили подготвителни групи към училището – 20 точкиУдостоверява се от училището по системата Админ със служебна бележка.
Моля, в периода от 06.04. до 19.04.2022г. да внесете молба за предоставяне на служебна бележка в канцеларията на училището.
В момента на подаване на заявлението за участие в класирането, служебната бележка за посочения критерий  ще бъде приложена.
3.Основен критерий:
Други деца от семейството, братя или сестри до 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 15 точки
Допълнителен критерий:
Други деца от семейството, братя или сестри над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището – 12 точки
Удостоверява се от училището по системата Админ със служебна бележка.
Моля в периода от 06.04. до 19.04.2022г. да внесете молба за предоставяне на служебна бележка в канцеларията на училището.
В момента на подаване на заявлението за участие в класирането, служебната бележка за посочения критерий  ще бъде приложена.
Използват се точки само по един от двата критерия (основен или допълнителен).
4.Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит/ като майчин език / –  25 точкиЗаявление по образец за изучаване на майчин език.
Предоставени и внесени в училището  документи в периода от 06.04. до 19.04.2022г., удостоверяващи ползването на  конституционното право за изучаване на майчин език – иврит.
Комисия към фондация ОРТ обработва съответните документи до 21.04.2022г.
Моля да внесете необходимите документи в канцеларията на училището в посочения срок.
За въпроси от ваша страна, свързани с подаване на изискуемите документи пишете  на училищния имейл: mail@hebrewschool-bg.org.
В момента на подаване на заявлението за участие в класиране ще бъдете запознати с решението на комисията.
5.Деца с двама починали родители – 30 точки Деца с един починал родител – 10 точкиАкт за смърт на родител/родители.
Удостоверение за раждане на детето.
Копие от посочените документи се предоставят в момента на подаване на заявлението за участие в класирането за прием в първи клас, в периода от 26.04. до 02.06. 2022 г.
6.Дете с трайни увреждания над 50%. – 5 точкиМедицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ

НА УЧЕНИЦИ В І клас ЗА УЧЕБНАТА  2022 / 2023 година

1. Прием на ученици в 3 паралелки по 24 ученици /36 момчета и 36 момичета/.

2. Поредността на подаденото заявление за І клас не е обвързана с класирането на кандидатите.

3. Класирането се извършва по низходящ ред от ученици, получили точки по посочените критерии.

4. При останали свободни места, принципът за подбор на кандидати е теглене на входящи номера на произволен принцип за съответен брой момчета и момичета с еднакъв брой точки, до заемане на определените места. Комисията, осъществяваща провеждането на жребия, включва представители на: Обществен съвет /ОС/, Училищно настоятелство /УН/, партньорски организации, родителите на кандидати, участващи в класирането.

 5. Приемът на близнаци е над заложената бройка.

График на дейностите по приема на ученици в първи клас.

1.Обявяване на начина на прием, график на дейностите по организацията и критериите на сайта на училището, след получаване на съгласувателно становище от МОН .

2. Подаване на заявленията за участие в класирането за прием на ученици в І клас от 26.04. до 02.06.2022г., включително, от 8,30ч. до 17,00ч в училищната канцелария, ет.1.

На дата 20.05. заявления няма да се приемат, поради провеждане на ДЗИ.

 3. Обявяване на  първо класиране на 06.06.2022г., на училищния сайт.

4. Записване на учениците, приети на І-во класиране  от 07.06. до 15.06.2022г,. включително, от 8,00ч. до 17,00ч.

На дата 14.06. няма да се приемат документи за записване, поради провеждане на НВО.

5. Обявяване на свободните места за  ІІ класиране  16.06.2022г.

6. Подаване на заявления за участие във второ класиране – 17.06. от 8,00ч. до 16.00ч. Подадените заявления определят кандидатите за участие в жребий при равен брой точки за попълване на местата от ІІ класиране. Тегленето на жребий се осъществява на 17.06. в 16,30ч. в присъствието на представители от: ОС, УН, партньорски организации, родители, участващи по процедурата за прием на ІІ класиране.

7.  Обявяване на списъците на класираните на ІІ-ро класиране – 17.06.2022г., до 18,00ч.

8. Записване на учениците от ІІ-то класиране от 20.06.2022г. до 22.06. включително, от 8,00ч. до 17,00ч.

9.  Обявяване на свободни места след проведено ІІ –ро  класиране  – 23.06.2022г. до 18, 00ч.

10. Подаване на заявления за участие в ІІІ класиране на 24.06.2022г., от 8,00ч. до 16,00ч. 

 Попълването на свободните места за трето класиране  се осъществява чрез жребий на 24.06.2022г., 16,30ч., от подадените заявления за участие в ІІІ класиране  в посочения времеви график в канцеларията на училището.

11. Обявяване на класираните на трето класиране – 27.06.2022г., 12,00ч.

12. Записване на трето  класиране от 28.06. до  30.06.2022г. от 8,00ч. до 17,00ч.

Молим родителите да спазват предоставения график. Документи и молби на родители, пропуснали сроковете, няма да бъдат разглеждани.

Провеждане на обща среща с родителите на  приетите ученици в І клас – 28.06.2022г., вторник,

17, 30ч., етаж 1, училищен салон.

Провеждане на родителска среща по класове, І-ва за учебната 2022/2023г. – 09.09.2022г., петък, 17, 30ч., етаж 1.

Изнесеният график е съобразен, до голяма степен, с определения от СО график за прием на ученици в първи клас в общинските столични училища.

При невъзможност посоченият график да се изпълни поради наложените извънредни мерки, свързани с COVID-19, допълнително ще бъдете информирани на сайта на училището дали заявленията за прием ще бъдат подавани само онлайн.

Важно!

Работно време на канцеларията за подаване на заявления от 8,30ч. до 17,00ч.,  почивка от 13,30ч. до 14,00ч.