Първи клас

Уважаеми родители,

Списъците на класираните ученици на І-во класиране в първи клас за учебната 2021/2022 година може да видите тук.

Съгласно писмо на МОН с № 0522-290/03.06.2021 г. броят на учениците в паралелките в първи клас на 134. СУ се увеличава на 28 ученици във всяка една от тях.

Записването на учениците, класирани на І-во класиране, ще се проведе в периода 7-9 юни 2021 г. от  08:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет № 27 в основната сграда на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.

Моля, носете със себе си:

  1. Заявление за записване в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук
  2. Заявление за изучаване на ИУЧ-Иврит и ФУЧ-Информационни технологии, за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).
  3. Удостоверение за раждане на детето (копие).
  4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).
  5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.
  6. Сума в размер на 270 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Във връзка с удължаване на учебната година и извършване на ремонтни дейности в сградата на училището, срещата с родителите на учениците, приети в първи клас, насрочена за 25.06.2021 г. от 17:30 ч., няма да се състои.

 Първата предварителна родителска среща по класове за учебната 2021/2022 година ще се проведе на 09.09.2021 г. от 17:30 часа.

График и критерии за прием за 2021/2022 учебна година

134.СУ е държавно училище и политиката за прием на ученици  в първи клас не е обвързана с критериите за прием на общинските столични училища, регламентирани с решение на Столичния общински съвет. Съобразена е с чл. 43 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

134.СУ е единственото държавно училище на територията на София-град с преподаване на иврит и териториалният признак не е приложим.

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и Училищното настоятелство към 134. СУ, поради своята специфика, приети от ПС и вписани в Протокол № 6 от 29.01.2021г., и утвърдени със Заповед № 887/25.03.2021г. на директора на 134.СУ., съгласувани с Министерство на образованието и науката, писмо с изх. № 0601-115/05.03.2021г.

КРИТЕРИИ    ЗА   ПРИЕМ НА  УЧЕНИЦИ В  І КЛАСНЕОБХОДИМИ    ДОКУМЕНТИ
1.Подаване на заявление за  участие в  приема.Заявление с вх. №…, заведено в канцеларията на училището онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org от 19.04. до 28.05.2021г., включително. Възможност за подаване на заявления в училищната канцелария, т. е. лично от родителите, в периода от 19.05. до 28.05.2021г., от 8,30ч. до 17,00ч.
2.Деца, завършили подготвителни групи към училището. – 20 точкиУдостоверява се от училището по системата Админ със служебна бележка, издадена от 05.04. до 16.04.2021г., включително.
Моля да внесете молба за предоставяне на служебна бележка онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището.
В момента на подаване на заявлението за кандидатстване, бележката ще ви бъде предоставена лично.
3.Други деца от семейството, братя или сестри до 12-годишна възраст, обучаващи се в училището. – 15 точки

Допълнителен критерий:
Други деца от семейството, братя или сестри над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището. – 12 точки
Удостоверява се от училището по системата Админ със служебна бележка, издадена от 05.04. до 16.04.2021г., включително.

Моля да внесете молба за предоставяне на служебна бележка онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището.

В момента на подаване на заявлението за кандидатстване, бележката ще ви бъде предоставена лично.
4.Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит /като майчин език/. –  25 точкиЗаявление по образец за изучаване на майчин език. Предоставени и внесени в училището  документи в периода от 05.04. до 16.04.2021г., удостоверяващи ползването на  конституционното право за изучаване на майчин език.
Комисия към фондация ОРТ обработва съответните документи.
Моля да внесете необходимите документи онлайн на имейл v.saveleva@134sousofia.org или в канцеларията на училището. За въпроси от ваша страна, свързани с подаване на изискуемите документи, пишете на същия имейл.
В момента на подаване на заявлението ще бъдете запознати с решението на комисията.
5.Деца  с двама починали родители. – 30 точки Деца с един починал родител.- 10 точкиАкт за смърт на родител/родители.
Удостоверение за раждане на детето.
/Предоставят се в момента на подаване на заявлението за участие в класирането за прием в първи клас./
6. Дете с трайни увреждания над 50%. – 5 точкиМедицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  2021 / 2022 година

1. Прием на ученици в 3 паралелки по 24 ученици /36 момчета и 36 момичета/.

2. Поредността на подаденото заявление за І клас не е обвързана с класирането на кандидатите.

3. Класирането се извършва по низходящ ред от ученици, получили точки по посочените критерии.

4. При останали свободни места и кандидати с еднакъв брой точки принципът за подбор на кандидати е теглене на входящи номера на произволен принцип за съответен брой момчета и момичета, до заемане на определените места. Комисията, осъществяваща провеждането на жребия, включва представители на: Обществен съвет /ОС/, Училищно настоятелство /УН/, партньорски организации, родителите на кандидати, участващи в класирането.

 5. Приемът на близнаци е над заложената бройка.

График на дейностите по приема на ученици в първи клас.

1.Обявяване на начина на прием, график на дейностите по организацията и критериите  на 01.04.2021г. на сайта на училището.

2. Подаване на заявленията за участие в класирането за прием на ученици в І клас от 19.04. до 28.05.2021г., включително, онлайн. Възможност за подаване на заявления в училищната канцелария, т. е. лично от родителите, в периода от 19.05. до 28.05.2021г., от 8,30ч. до 17,00ч.

 3. Обявяване на  първо класиране – 04.06.2021г. на училищния сайт.

4. Записване на учениците, приети на І-во класиране  от 07.06. до 09.06.2021г. включително, до 17,00ч.

5. Обявяване на свободните места за  ІІ класиране на 09.06.2021г. до 18,00ч.

6. Подаване на заявления за участие във второ класиране – от 10.06. до 11.06.2021г., включително, до 17.00ч.

Подадените заявления определят кандидатите за участие в жребий при равен брой точки за попълване на местата от ІІ класиране. Тегленето на жребий се осъществява на 14.06. в 10,00ч. в присъствието на представители от: ОС, УН, партньорски организации, родители, участващи по процедурата за прием на ІІ класиране.

7.  Обявяване на списъците на класираните на ІІ-ро класиране – 14.06.2021г., до 18,00ч.

8. Записване на учениците от ІІ-то класиране от 15.06.2021г. до 16.06. включително, до 17,00ч.

9.  Обявяване на свободни места след проведено ІІ–ро  класиране – 17.06.2021г. до 18, 00ч.

10. Подаване на заявления за участие в ІІІ класиране на 18.06.2021г., от 9,00ч. до 17,00ч. 

 Попълването на свободните места за трето класиране  се осъществява чрез жребий на 21.06.2021г., 10,00ч., от подадените заявления за участие в ІІІ класиране  в посочения времеви график в канцеларията на училището.

11. Обявяване на класираните на трето класиране – 22.06.2021г., 12,00ч.

12. Записване на учениците от ІІІ-то класиране на 24.06. и 25.06.2021г. до 17,00ч.

Молим, родителите да спазват предоставения график. Документи и молби на родители, пропуснали сроковете, няма да бъдат разглеждани.

Провеждане на обща среща с родителите на  приетите ученици в І клас – 25.06.2021г., петък, от 17:30ч., етаж 1, училищен салон.

Провеждане на родителска среща по класове, І-ва за учебната 2021/2022г. – 09.09.2021г., четвъртък, от 17:30ч., етаж 1.

Изнесеният график е съобразен, до голяма степен, с определения от СО график за прием на ученици в първи клас в общинските столични училища.

При невъзможност посоченият график да се изпълни поради наложените извънредни мерки, свързани с COVID-19, на 16.04.2021 г. допълнително ще бъдете информирани на сайта на училището дали заявленията за прием ще бъдат подавани само онлайн.

Работно време на канцеларията за подаване на заявления от 8,30ч. до 17,00ч.,  почивка от 13,30ч. до 14,00ч.

адължително се изпраща на следния имейл v.saveleva@134sousofia.org /