Първи клас

Комисията по записване след I-во класиране работи на 5., 6. и 7. юни в сградата на училището, кабинет 30 на 1. етаж, от 8,00 ч. до 17,00 часа.

Необходими    документи   за   записване    на ученици в  I  клас:

 1. Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
 2. Копие от акт за раждане.
 3. Заявление за записване в  I клас, попълнено на място.
 4. Бланка за информирано съгласие за предоставяне на лични данни, попълнена на място.
 5. Годишна вноска за училищно настоятелство в размер на 90лв. за едно дете в училището, за две, три и т.н. деца – 100лв.
 6. Заплащане на учебник по иврит – 240лв., за близнаци – 240лв. + 100лв.

 

Свободните места след първо класиране се попълват от всички резерви.

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 год.

Уважаеми родители на ученици, кандидатстващи за 1. клас в 134. СУ за  2018/2019 учебна година,

134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще спази регламента на РУО София-град и Столична община за обявяване на класирането за прием на ученици в 1. клас 2018/2019 учебна година.

Списъците с имената на приетите на първо класиране ще бъдат обявени на 04.06.2018 година в 17.00 часа на училищния сайт.

Обърнете внимание на настъпилите промени в графика на дейностите по прием на ученици в 1. клас!

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

134.СУ е държавно училище и политиката за прием на ученици в първи клас не е обвързана с критериите за прием на общинските столични училища, регламентирани с Решение № 83 от 23.02.2017 год. на Столичния общински съвет, Заповед СОА 18 – РД09 – 29 на госпожа Фандъкова, кмет на град София. Съобразена е с чл. 43 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. Училището е единственото на територията на София-град с преподаване на иврит и териториалният признак не е приложим.

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и Училищното настоятелство към 134. СУ. Утвърдени със Заповед № 990/28.03.2018г., на директора.

 1. СУ не предлага обучение с ресурсен учител на щат.

Съгласувани и одобрени от Министерство на образованието и науката,
писмо с изх. № 0601- 58 / 29.01.2018г.

 

Критерии за прием на ученици в I клас Необходими документи
1. Подаване на заявление за участие в приема. Заявление с вх. №…, заведено в канцеларията на училището.
2. Деца завършили предучилищен клас към училището – 15 точки. Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена от 02.04. до 13.04.2018г., включително.

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10 точки. Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена от 02.04. до 13.04.2018г., включително.

4. Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит/ като майчин език / – 25 точки. Заявление по образец за изучаване на майчин език.

Предоставен списък от ОЕБ „Шалом” с изх. №…, мокър печат, подпис и ЕИК.

5. Деца с двама починали родители – точки 30 точки

Деца с един починал родител – 10 точки.

 

Акт за смърт на родител/родителите.

Удостоверение за раждане на детето.

6. Дете с трайни увреждания над 50% – 5 точки. Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.

 

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и Училищното настоятелство към 134. СУ. Утвърдени със Заповед № 990/28.03.2018г., на директора.

 1. СУ не предлага обучение с ресурсен учител на щат.

Съгласувани и одобрени от Министерство на образованието и науката,
писмо с изх. № 0601- 58 / 29.01.2018г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І клас ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

 

 1. Прием на ученици в 3 паралелки по 28 ученици /42 момчета и 42 момичета/.
 2. Поредността на подаденото заявление за І клас не е обвързана с класирането на кандидатите.
 3. Класирането се извършва по низходящ ред от ученици, получили точки по посочените критерии.
 4. При останали свободни места, принципът за подбор на кандидати е теглене на входящи номера на произволен принцип на съответен брой момчета и момичета, до заемане на определените места. Комисията, осъществяваща провеждането на жребия, включва: представители на Обществен съвет, Училищно настоятелство, партньорски организации, родителите на кандидати, участващи в подбора.При кандидати с еднакъв брой точки отново се провежда избор, посредством жребий, при спазване на описаната процедура.
 1. Приемът на близнаци е в заложената бройка.

 

НОВО! График на дейностите по приема на ученици в първи клас

 

СРОК ДЕЙНОСТ
04.06.2018 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.
от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.
07.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране.
от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.
11.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.
от 12.06.2018 г.

до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.
13.06.2018 г. – в 18.00 ч. Обявяване на свободните места за трето класиране.
на 14.06.2018 г. Попълване на свободните места след трето класиране.
 • Информацията за свободни места се публикува на интернет-страниците на училището и  на РУО София-град
 • Провеждане на среща с родителите на приетите ученици в І клас – 13.06.2018г.
 • Провеждане на родителска среща по класове І-ва за учебната 2018/2019г. – 12.09.2018г.

 

Директор:

/Весела Палдъмова-Ковачева/