Първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 год.

 

Изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

134.СУ е държавно училище и политиката за прием на ученици в първи клас не е обвързана с критериите за прием на общинските столични училища, регламентирани с Решение № 83 от 23.02.2017 год. на Столичния общински съвет, Заповед СОА 18 – РД09 – 29 на госпожа Фандъкова, кмет на град София. Съобразена е с чл. 43 от Наредба № 10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование. Училището е единственото на територията на София-град с преподаване на иврит и териториалният признак не е приложим.

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и Училищното настоятелство към 134. СУ. Утвърдени със Заповед № 990/28.03.2018г., на директора.

 1. СУ не предлага обучение с ресурсен учител на щат.

Съгласувани и одобрени от Министерство на образованието и науката,
писмо с изх. № 0601- 58 / 29.01.2018г.

 

Критерии за прием на ученици в I клас Необходими документи
1. Подаване на заявление за участие в приема. Заявление с вх. №…, заведено в канцеларията на училището.
2. Деца завършили предучилищен клас към училището – 15 точки. Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена от 02.04. до 13.04.2018г., включително.

3. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10 точки. Удостоверява се от училището по системата

Админ със служебна бележка, издадена от 02.04. до 13.04.2018г., включително.

4. Деца, които се ползват от конституционното си право да се обучават на иврит/ като майчин език / – 25 точки. Заявление по образец за изучаване на майчин език.

Предоставен списък от ОЕБ „Шалом” с изх. №…, мокър печат, подпис и ЕИК.

5. Деца с двама починали родители – точки 30 точки

Деца с един починал родител – 10 точки.

 

Акт за смърт на родител/родителите.

Удостоверение за раждане на детето.

6. Дете с трайни увреждания над 50% – 5 точки. Медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на документите.

 

Посочените критерии са съгласувани с Обществения съвет и Училищното настоятелство към 134. СУ. Утвърдени със Заповед № 990/28.03.2018г., на директора.

 1. СУ не предлага обучение с ресурсен учител на щат.

Съгласувани и одобрени от Министерство на образованието и науката,
писмо с изх. № 0601- 58 / 29.01.2018г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І клас ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

 

 1. Прием на ученици в 3 паралелки по 28 ученици /42 момчета и 42 момичета/.
 2. Поредността на подаденото заявление за І клас не е обвързана с класирането на кандидатите.
 3. Класирането се извършва по низходящ ред от ученици, получили точки по посочените критерии.
 4. При останали свободни места, принципът за подбор на кандидати е теглене на входящи номера на произволен принцип на съответен брой момчета и момичета, до заемане на определените места. Комисията, осъществяваща провеждането на жребия, включва: представители на Обществен съвет, Училищно настоятелство, партньорски организации, родителите на кандидати, участващи в подбора.При кандидати с еднакъв брой точки отново се провежда избор, посредством жребий, при спазване на описаната процедура.
 1. Приемът на близнаци е в заложената бройка.

 

График на дейностите по приема на ученици в първи клас.

 

 1. Обявяване на критериите, на 01.04.2018г. на сайта на училището.
 2. Подаване на заявленията за участие в класирането за прием на ученици в І клас от 16.04. до 04.05., включително.
 3. Обявяване на списъците на първо класиране на 01.06. 2018г., 17.00ч. на училищния сайт.
 4. Записване на учениците, приети на І-во класиране от 04.06. до 06.06.2018г., включително.
 5. Обявяване на свободните места за ІІ-ро класиране – 07.06.2018г.
 6. Записване на учениците, приети на ІІ-ро класиране – 08.06. до 11.06. 2018г., включително.
 7. Обявяване на списъците след ІІ-ро класиране и свободни места за ІІІ класиране – 12.06.2018г.
 8. Записване на учениците от ІІІ-то класиране от 13.06. до 14.06.2018г., включително.
 9. Обявяване на свободни места – 15.06. и попълването им в срок до 18.06.2018г.
 10. Провеждане на среща с родителите на приетите ученици в І клас – 13.06.2018г.
 11. Провеждане на родителска среща по класове І-ва за учебната 2018/2019г. – 12.09.2018г.

 

Директор:

/Весела Палдъмова-Ковачева/