Профил „Чужди езици“

Профил „Чужди езици“ в 134. СУ е ориентиран към разширена подготовка по английски език, иврит и БЕЛ.

Учебният план е подчинен на идеята вторият гимназиален етап да надгради придобитите знания и умения до 10.клас в областта на езиковото обучение по посочените профилиращи предмети.

В края на първия гимназиален етап учениците са подготвени да покрият ниво В1 по английски език, а в 12. клас – ниво В2. Резултатите от ДЗИ по профилирана подготовка АЕ нареждат 134. СУ на 13-то място сред столичните училища, без частните.

Само ние предоставяме възможност на учениците да се явят в края на обучението си на изпит по иврит, който се провежда от специалисти от Държавата Израел, и да придобият валиден сертификат за владеене на езика.

Подготовката по БЕЛ се основава на задълбочена работа по задължителната програма, което гарантира успешно представяне на НВО 10. клас и ДЗИ 12. клас.

През 2023 г. училището е на 15-то място в София по постигнати резултати на ДЗИ, без частните училища. Във втория гимназиален етап профилираната подготовка е в четири задължителни модула, но училището включва и избираем – „Писмени формати“, който развива уменията на учениците да създават текстове от различни жанрове. Разгръщането на творческите способности на учениците се реализира чрез задачите по иновативно обучение.

Въпреки насочеността на профила към езиковото обучение, в първия гимназиален етап учениците получават задълбочена подготовка по всички общообразователни предмети, което им позволява да кандидатстват във всички ВУЗ-ове.

В училището се работи по проекти, които са не само национални, но и организирани от основния партньор на училището – световната организация ОРТ. В края на 2023 учебна година приключиха 7 проекта по Еразъм+. Отличното представяне на 134. СУ е предпоставка за продължаване на участието по новите европейски програми и проекти.