След седми клас

Училища-гнезда за прием на заявления за кандидатстване след VІІ-ми клас

Във връзка с организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година, Ви информирам, че от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г., се приемат:

  1. ЗАЯВЛЕНИЯ за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт, като за последния се прилага застрахователна полица за дните на изпита)
  2. ЗАЯВЛЕНИЯ за изпит-НВО по чужд език – Английски език

Заявленията се попълват и подписват от родител и се входират в канцеларията на училището.

График Прием след 7 клас 2019г.

Организация на дейностите по приема, съгласно Наредба № 10

Прием в СУ, езикови и природо-математически гимназии

План-прием в спортните училища

План-прием в училищата по изкуства

Прием вечерна и задочна форма на обучение

Информация за родителите на деца със СОП

Информация за родителите на деца с хронични заболявания и увреждания

Списък на хронични заболявания и сензорни увреждания

Списък заболявания за профилирани паралелки

ОТНОСНО НВО по чужд език (по желание)

В Заповед № РД 09-1709 от 29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката дата 21 юни е определена за НВО по чужд език, по желание на ученика.

Към момента няма яснота, относно организацията и провеждането на НВО по чужд език. Резултатът от това оценяване не е приложим към кандидатстването и класирането в столичните училища.

Явяването на НВО по чужд език е израз на желание на ученика.

Заявленията на желаещите трябва да бъдат подадени във времето от 3 до 5 юни при зам.-директорите в кабинет № 43.

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

Профил „Чужди езици”

Учебна 2019/2020 година

Вижте
учебен план на профил
„Чужди езици”

Профил „Природни науки”

Учебна 2019/2020  година

Вижте
учебен план на профил
„Природни науки”

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2019/2020  година

Вижте
учебен план на профил
„Софтуерни и хардуерни науки”
Профилиращи предмети:

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература
4. История и цивилизация

Профилиращи предмети:

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Информационни технологии
4. Английски език

Профилиращи предмети:

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Математика
4. Английски език

Балообразуващи оценки:

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по I Чужд език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Химия от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Бабообразуващата оценка е в точки.