След седми клас

НОВО:

За учебна 2021/2022 година:

Презентация „След 7 клас…“

График на дейностите за НВО и прием след 7-ми клас за учебната 2021/2022 г.

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще
осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Заявление за явяване на НВО по чужд език по желание на ученика,

краен срок за подаване – 17.02.2021 г.  изтегли от тук

Информация от учебна 2020/2021 година:

Училища-гнезда Заповед 01-258 05.06.2020

Презентация след 7 клас 2020-2021 година

График на дейности за НВО и прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Заявление за проверка на способностите

Писмо от РУО София-град за насочване на ученици с хронични заболявания

Заявление за участие в I или III етап на класиране за прием в VІІІ клас

Заявление за участие във II етап на класиране за прием в VІІІ клас

Организация на дейностите по приема, съгласно Наредба № 10

Информация от 2019/2020 учебна година

Училища-гнезда за прием на заявления за кандидатстване след VІІ-ми клас

Във връзка с организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година, Ви информирам, че от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г., се приемат:

  1. ЗАЯВЛЕНИЯ за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт, като за последния се прилага застрахователна полица за дните на изпита)

Заявленията се попълват и подписват от родител и се входират в канцеларията на училището.

Прием в СУ, езикови и природо-математически гимназии

План-прием в спортните училища

План-прием в училищата по изкуства

Прием вечерна и задочна форма на обучение

Информация за родителите на деца със СОП

Информация за родителите на деца с хронични заболявания и увреждания

Списък на хронични заболявания и сензорни увреждания

Списък заболявания за профилирани паралелки

ОТНОСНО НВО по чужд език (по желание)

В Заповед № РД 09-1709 от 29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката дата 21 юни е определена за НВО по чужд език, по желание на ученика.

Към момента няма яснота, относно организацията и провеждането на НВО по чужд език. Резултатът от това оценяване не е приложим към кандидатстването и класирането в столичните училища.

Явяването на НВО по чужд език е израз на желание на ученика.

Заявленията на желаещите трябва да бъдат подадени във времето от 3 до 5 юни при зам.-директорите в кабинет № 43.

 

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

Профил „Чужди езици”

Учебна 2019/2020 година

Вижте
Учебен план на профил „Чужди-езици“

Профил „Природни науки”

Учебна 2019/2020  година

Вижте
Учебен план на профил „Природни-науки“ уч. план

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2019/2020  година

Вижте
Учебен план на профил „Софтуерни-хардуерни-науки

 

Профилиращи предмети:

 

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература

Профилиращи предмети:

 

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Английски език

Профилиращи предмети:

 

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Английски език

Балообразуващи оценки:

 

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по I Чужд език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

 

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Химия от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

 

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (завършващи VII клас);
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Бабообразуващата оценка е в точки.