След седми клас

НОВО:

За учебна 2021/2022 година:

Заявление за класиране и насочване в профилирани и професионални паралелки

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Утвърден държавен план-прием в VIII клас_2021-2022

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове

Презентация „След 7 клас…“

График на дейностите за НВО и прием след 7-ми клас за учебната 2021/2022 г.

Списък на училищата на територията на област София-град, които ще
осъществяват държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Заявление за явяване на НВО по чужд език по желание на ученика, краен срок за подаване – 17.02.2021 г.  изтегли от тук

 

Учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език

Прием след завършен VІІ клас

Профил „Чужди езици”

Учебна 2019/2020 година

Вижте
Учебен план на профил „Чужди-езици“

Профил „Природни науки”

Учебна 2019/2020  година

Вижте
Учебен план на профил „Природни-науки“ уч. план

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

Учебна 2019/2020  година

Вижте
Учебен план на профил „Софтуерни-хардуерни-науки

 

Профилиращи предмети:

 

1. Английски език
2. Иврит
3. Български език и литература

Профилиращи предмети:

 

1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Английски език

Профилиращи предмети:

 

1. Информационни технологии
2. Информатика
3. Английски език

Балообразуващи оценки:

 

3 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
1 път оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование ;
1 път оценката по Английски език от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

 

2 пъти оценката по БЕЛ от НВО;
2 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование;
1 път оценката по Химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

Балообразуващи оценки

 

1 път оценката по БЕЛ от НВО;
3 пъти оценката по математика от НВО;
1 път оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование;
1 път оценката по Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

Оценките от свидетелството за основно образование се приравняват към точкова скала, съгласно Наредба № 11 от 21.09.2016 г., както следва:

Отличен 6 – 50 т.

Мн. добър 5 – 39 т.

Добър 4 – 26 т.

Среден 3 – 15 т.

Информация от учебна 2020/2021 година:

Училища-гнезда Заповед 01-258 05.06.2020

Презентация след 7 клас 2020-2021 година

График на дейности за НВО и прием в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език

Заявление за проверка на способностите

Писмо от РУО София-град за насочване на ученици с хронични заболявания

Заявление за участие в I или III етап на класиране за прием в VІІІ клас

Заявление за участие във II етап на класиране за прием в VІІІ клас

Организация на дейностите по приема, съгласно Наредба № 10