Декларация за поверителност

С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД), ние от СУ „Димчо Дебелянов” се задължаваме да Ви информираме относно Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни. В настоящата Декларация за поверителност се съдържа информация относно как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, което може да бъде определено като обработка на лични данни.

 1. Обща информация за Администратор

134 СУ „Димчо Дебелянов“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование. Екипът на училището се състои от високо квалифицирани кадри, посредством които се предоставя качествено актуално образование, основано на исторически традиции в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.

2. Кои Ваши лични данни събираме и защо ги събираме?

134 СУ „Димчо Дебелянов” събира, използва, съхранява и обработва Вашите лични данни за извършване на следните дейности:

• При подаване на документи за прием и записване в подготвителна група: имена, град на раждане, ЕГН, адрес по местоживеене, месторабота, служебен телефон, мобилен телефон, медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на заявлението, пол, номер на удостоверение за раждане, майчин език, етнос, номер на смъртен акт.

Основания: – спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679); – упражняване на официални правомощия, които са предоставени на училището (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679); -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679) .

• При подаване на документи за прием и записване в подготвителна група: имена, град на раждане, ЕГН, адрес по местоживеене, месторабота, служебен телефон, мобилен телефон, медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на заявлението, пол, номер на удостоверение за раждане, майчин език, етнос, номер на смъртен акт. Основания: – спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679); – упражняване на официални правомощия, които са предоставени на училището (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679); -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679) .

Основания: – спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679); – упражняване на официални правомощия, които са предоставени на училището (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679); -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)

• При записване след прием в седми клас: имена, ЕГН, ЛНЧ, град на раждане, гражданство, адрес по местоживеене, номер на удостоверение за завършен седми клас, месторабота, служебен телефон, мобилен телефон, резултати от НВО, снимка, медицински документ – ТЕЛК, валиден към момента на подаване на заявлението, пол, номер на удостоверение за раждане, майчин език, етнос, номер на смъртен акт.

Основания: – спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679); – упражняване на официални правомощия, които са предоставени на училището (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679); -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)

• При осъществяване на образователния процес, включващ обучение, възпитание и социализация – имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, ученически номер, присъствия, отсъствия, оценки, размер на трудово възнаграждение, медицински данни, етнос, език, националност.

Основания: – спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679); – изпълнение на задача от обществен интерес, както и при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на училището (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679); -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)

• При заявка за ползване на училищен транспорт – имена, адрес, на който ще бъде взимано и връщано детето, имена на родител, телефон за връзка, e-mail, име и телефон на лицето, което посреща и изпраща детето, електронна снимка.

Основание: обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор (чл. 6, пар. 1, т. б) ) .

• При публикуване на информация за Вас/лица, на които сте представител в рекламни материали и интернет пространството – снимки, изображения, видеоклипове.

Основание: получено от Вас съгласие (чл. 6, пар. 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679)

• Когато ученикът отсъства от училище по медицински причини – медицински данни (медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация.)

Основания: – обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на Република България (чл. 9, пар. 2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2016/679); – -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)

• При подаване на Заявление-декларация за социална стипендия – данни за материално положение.

Основания: – спазване на законово задължение (чл. 6, пар.1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679); – изпълнение на задача от обществен интерес и упражняването на официални правомощия, които са предоставени на училището (чл. 6, пар. 1, буква д) от Регламент (ЕС) 2016/679);

• При подаване на Заявление-декларация за стипендия за ученик с трайни увреждания – Имена, ЕГН, лична карта №, адрес, трудова заетост, медицински данни от Решение на ТЕЛК– оценка на степента и вида на увреждане, диагноза, заболяване, инвалидност.

Основания: – обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на Република България (чл. 9, пар.2, буква ж) от Регламент (ЕС) 2016/679); – -изпълнение на задължения и упражняване на специални права по силата на правото в областта на социалната закрила (чл. 9, пар. 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679)

• Лог файлове – IP адрес, използван уеб браузър, време на посещение на нашата Интернет страница, посетени страници.

Основание: обработването е необходимо за защита на легитимните интереси на 134 ОУ „Димчо Дебелянов“ (чл. 6, пар. 1, б. е) ) от Регламент (ЕС) 2016/679.

• Видеонаблюдение – запис на изображение.

Основание: – защита на жизненоважни интереси на субектите на данни или други физически лица, както и изпълнение на задача от обществен интерес (чл. 6, пар. 1, буква г) от Регламент (ЕС) 2016/679)

3. Цели, за които събираме и обработваме Вашите лични данни

134 СУ „Димчо Дебелянов” обработва Вашите лични данни като участници в образователния процес във връзка с дейноста на училището, както и чрез изградената система на видеонаблюдение.

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Обучение, възпитание и социализация на децата;
 • Наблюдение и докладване за напредъка на децата;
 • Осигуряване на подходяща грижа;
 • Оценяване на качеството и нивото на училището;
 • Статистически цели;
 • Гарантиране безопасността на децата, персонала, посетителите и охрана на имущество;
 • Изпълнение на задачи от обществен интерес.
 • Цели, определени от законите на Република България
 • Поддръжка на нашата Интернет страница, както и за гарантиране сигурността на Вашите лични данни, обработвани на Интернет страницата ни и осигуряване на непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу Кибер престъпления.

4. Съхраняване на лични данни и срок за съхранение

Информацията се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност и други нормативни актове в системата на предучилищното образование. В тази връзка и съгласно националното ни законодателство срокът, за който училището съхранява документите, съдържащи Ваши лични данни, е определен в „Номенклатура на делата“ на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, както и в Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за Националния архивен фонд, Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Данните, събрани от системата за видеонаблюдение, се съхраняват за срок до два месеца, след което автоматично биват изтрити.

Гарантираме Ви, че ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп. Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от законоустановения срок за изпълнение на посочените по-горе цели. 134 СУ „Димчо Дебелянов“ ще съхранява Вашите лични данни за не повече от периода, в който са необходими за целите на образователния процес и за целите на архивирането във връзка със законови задължения за това.

5. Права, които имате съгласно ОРЗД:

         5.1 Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от 134 СУ „Димчо Дебелянов“ дали се обработват Ваши лични данни и ако това е така, имате право да получите достъп до обработваните лични данни и право да получите копие на личните данни, които са в процес на обработване.

          5.2 Право на коригиране

Имате право да поискате корекция на неточни/неактуални лични данни.

          5.3 Право на изтриване („Да бъдеш забравен“)

Имате правото да поискате от 134 СУ „Димчо Дебелянов“ изтриване на Вашите лични данни без ненужно забавяне, а 134 СУ „Димчо Дебелянов“ има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложима някоя от посочените по-долу предпоставки:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • възразявате срещу обработването на данните и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество или възразявате срещу обработването за целите на директния маркетинг;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо 134 СУ „Димчо Дебелянов“ ;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество; 134 СУ „Димчо Дебелянов“ може да откаже да изтрие лични данни, ако ги обработва за:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

134 СУ „Димчо Дебелянов“ не изтрива лични данни, които има законово задължение да обработва за определен период от време.

           5.4 Право на ограничаване

Имате право да изискате от 134 СУ „Димчо Дебелянов“ ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • 134 СУ „Димчо Дебелянов“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие изисквате данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ имат преимущество пред Вашите интересите.

        5.5 Право на преносимост

Може по всяко време да получите данните, които се обработват за Вас или да ни възложите да ги прехвърлим към друг Администратор.

         5.6 Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, като посочите основанията за това.

          5.7 Право на жалба

Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни.

          5.8 Право на уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни

При нарушаване на сигурността на обработваните Ваши лични данни и когато има вероятност нарушението да породи висок риск за правата и свободите ви като субект на данни, 134 СУ „Димчо Дебелянов“ се задължава да получите информация относно конкретното нарушение.

            5.9 Право да оттеглите дадено съгласие

При дадено съгласие от Ваша страна за обработка на личните Ви данни, Вие имате право да оттеглите това съгласие. Действията по обработка на личните данни до момента на оттегляне на съгласието са законосъобразни, а оттеглянето на съгласието се отнася до обработката на лични данни занапред.

6. Вие можете да упражните правата си по един от следните начини:

– лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, което ще Ви бъде предоставено на място на адреса на Администратора;

– по електронен път, на имейла на Администратора (mail@hebrewschool-bg.org) чрез подаване на заявление по образец, което се съдържа в раздел „За училището“, подраздел „Защита на личните данни“ . В този случай, заявлението трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано удостоверение на електронен подпис за физическо лице.

7. Споделяне на лични данни с други организации и лица

 • 134 СУ „Димчо Дебелянов” може да предаде Вашите лични данни на физически/юридически лица обработващи лични данни, които са сключили договор с нас (например външни доставчици на услуги като: компютърна поддръжка, адвокатски дружества, медицински специалисти, застрахователни дружества, банкови институции, дружество, осъществяващо превоз на ученици, „Училище 365“ и др.).
 • 134 СУ „Димчо Дебелянов” може да предаде Вашите лични данни и на други училища при преместване на ученик.
 • 134 СУ „Димчо Дебелянов” има законово задължение да предоставя личните Ви данни на държавни органи – Агенция за социално подпомагане и Министерство на образованието и науката, което организира воденето на НЕИСПУО и поддържа електронен архив на информацията и документите в електронен формат в системата на предучилищното и училищното образование.
 • 134 СУ „Димчо Дебелянов” може да предаде Вашите лични данни на органи на властта и за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления.

8. Предаване на лични данни към други държави

134 СУ „Димчо Дебелянов” не извършва трансфер на данни към други държави.

9. Контакти

Администратор: 134. СУ „Димчо Дебелянов“

Адрес: гр. София 1303, ул. „Пиротска“ № 78

Телефон: 02/ 931 06 86

Ел. поща: mail@hebrewschool-bg.org

Интернет страница: www.hebrewschool-bg.org

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Десислава Антонова

Телефон: 02-931-06-86

Ел. поща: mail@hebrewschool-bg.org

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай на нарушаване на правата ви, имате право да изпратите:

 • Възражение до 134. СУ „Димчо Дебелянов“
 • Жалба до Комисията за защита на личните данни