Обществен съвет

 

2.09.2022

Покана и дневен ред за заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 12.09.2022 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1. Обсъждане, даване на становище и съгласуване на следните документи на 134 СУ „Димчо Дебелянов“: – Правилник за дейността на 134.СУ; – Етичен кодекс на 134.СУ и Етичен кодекс за работа с деца; – Годишен план на 134 СУ – 2022/2023 г.; – План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2022/2023 година; – Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – Училищна политика за ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ; – Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ; – Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ; – Превенция на ранно напускане – ПРОГРАМА; – Равни възможности – ПРОГРАМА; – Мерки за намаляване на отсъствията; – ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ.

Документите са качени на сайта на училището!

2. Съгласуване на избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

3. Междинен отчет на Директора по изпълнение на бюджета на училището и осъществените мероприятия;

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Председател на Обществения съвет
ъм 134 СОУ „Димчо Дебелянов” Елена Гоцева

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –

ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

 

На 19.05.2021 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

 

1.даване становище за разпределението на бюджета на училището за финансовата 2021 г. по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

2.училищен план-прием;

 3.разни.

 

 

                                                                           Председател на Обществения съвет

                                                                           към 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

 

                                                                                  Елена Гоцева

 

 

ПРОТОКОЛ № 9 / 14.09.2020 г. НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТКЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” 

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА – ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

                                                 ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 14.09.2020 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1.Промени в Правилника на 134 СУ, свързани с Ковид 19;

2.Учебни планове 8-10 клас;

3.Учебни планове 11 клас;

4.Учебни планове НЕ и ПЕ клас;

 5.Разни;

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

                                                                Председател на Обществения съвет

                                                                 към 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

                                                                            Елена Гоцева

 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПРОТОКОЛ № 8 / 23.01.2020 г. от заседанието на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

 

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –

ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

 

На 23.01.2020 г. от 18,00 часа ще се проведе първо заседание на новоизбрания Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

 

1.Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2019 г.;

2.План-прием за предучилищни групи и първи клас за учебната 2020-2021;

3.План-прием след седми клас за учебната 2020-2021;

4.Запознаване с възможността за профилиране от пети клас;

5.Отчет за дейността на Обществения съвет в предходния му състав за учебната 2018/2019 г..

5.Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят в срок до 16.01.2020 г. участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище точките от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 23.01.2020 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

                                                                           Председател на Обществения съвет

                                                                           към 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

 

                                                                           Елена Гоцева

 

 

Заседание на Обществения съвет 22.02.2018 г.

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

 

На 22.02.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1.Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2017 г.;

2.Разпределение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2018 г.;

3.План-прием за предучилищни групи и първи клас;

4.План-прием след седми клас;

5.Отчет за осъществени благотворителни дейности и мероприятия;

6.Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2016/2017 г..

5.Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 21.02.2018 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

Председател на Обществения съвет

към 134 СУ „Димчо Дебелянов”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Заседание на Обществения съвет

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 11.09.2017 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

  1. Избор на Обществен съвет за проекта „Твоят час” за учебната 2017/2018 г.;
  2. Одобряване и приемане на документи, свързани с новата учебна година – Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов”, Етичен кодекс.
  3. Одобряване на  стратегията за развитието на училището;
  4. Запознаване с мерките за подобряване качеството на образователния процес;
  5. Съгласуване избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
  6. Определяне на представител за участия в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
  7. Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, а именно: Правилник за устройството и дейността на 134 СУ „Димчо Дебелянов” и Етичен кодекс. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 11.09.2017 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

Председател на Обществения съвет
към 134 СУ „Димчо Дебелянов”

Заседание на Обществения съвет

На 21.03.2017 г. (вторник) от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ ״Димчо Дебелянов“ при следния дневен ред:

1. Даване на становище по училищния план-прием за предучилищен и първи клас за учебната 2017-2018 г. на основание чл. 143, ал.1 от ЗПУО;

2. Даване на становище за разпределението на бюджета за календарната 2017 г. по дейности и размера на капиталовите разходи;

3. Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището в 42 кабинет.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

Пълният текст на поканата може да прочетете ТУК.

 

На 14.12.2016 г., на основание Глава четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе събрание на родителите за избор на техни представители в 15.

На събранието присъстваха 31 от избраните общо 39 представители на родителите. Събранието имаше кворум и прие следните законни решения при явно гласуване:

1. За членове на Обществения съвет Събранието избра:

Аделина Георгиева Василева-Ткачова – гласували „за“ – 26; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 5;

Д-р Даниела Иванова Рачева – гласували „за“ – 31; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – няма;

Проф. Евгений Иванов Сачев – гласували „за“ – 30; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 1;

Елена Дамянова Гоцева – гласували „за“ – 31; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – няма;

Д-р Емил Аврамов Кало – гласували „за“ – 30; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 1;

Юлия Николова Дандолова – гласували „за“ – 29; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 2;

Кристина Ангелова Габровска – старши експерт в РУО – София-град, представител на Министъра на образованието и науката в Обществения съвет, съгласно Заповед №РД09-1559/12.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД01-255/27.10.2016 г. на Началника на РУО – София-град.

2. За резервни членове на Обществения съвет Събранието избра:

Мариана Кирилова Бояджиева – гласували „за“ – 25; гласували „против“ – 2; гласували „въздържали се“ – 4;

Ели Леон Анави – гласували „за“ – 26; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 5;

На 14.12.2016 г. от 19.00 ч., на основание чл.18 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се състоя първото заседание на избраните членове на Обществения съвет при 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

На заседанието г-н Ели Анави си направи самоотвод като резервен член, тъй като е в противоречие с едно от обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

За Председател на Обществения съвет единодушно бе избрана г-жа Елена Дамянова Гоцева.