Национална програма „Иновации в действие“

Виртуален щанд на иновативно 134. средно училище „Димчо Дебелянов“

https://innovativeschools.eu/

Училищен проект за иновации 1

Училището е утвръдено за иновативно през 2017. година, още в първата група на иновативни училища

Цел на иновацията:

Развитие на личния потенциал и на образователните постижения на учениците чрез конкретни методически решения по различни учебни предмети, като се използват възможностите на дигиталните технологии за обучение и самообучение (хибриден модел „обърната класна стая“,  Вотинг система за оценяване, Облачна система на Microsoft).

Същност на иновацията:

УПИ 1  включва прилагане на хибридния модел на обучение и вотинг системата за оценяване като “мост” (средство) за развитието на цялостните структури на личността  (нейните личностни и образователни постижения) чрез такива методически решения по учебни предмети (изучавани в първия гимназиален етап на средната образователна степен), които да доведат до компенсиране на образователни дефицити, до повишаване успеваемостта на всеки ученик и до по-висока степен на развитие на ключова компетентност – културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

Методическите разработки имат разнообразен характер: диагностичен инструментариум, дизайн на уроци по конкретен учебен предмет, интегративни уроци, уроци за разтоварване, за „трениране“ и т.н. 

Хибридният модел на обучение, който се прилага в експерименталното обучение, съчетава стандартната форма на класно-урочна система с „обърнатия модел“ на класна стая, при който на обучаемите се предоставя определен обем нова информация в разнообразна форма (текст, аудио, видео, изображения с различен характер, линкове, обучителни ресурси…) за самостоятелно запознаване преди учебните занятия. В рамките на учебните часове тази информация се дискутира, обогатява и затвърждава.

Вотинг системата за оценяване (преди, по време на, в края на всеки етап от експерименталното обучение) позволява не само обективно и бързо (в реално време) да бъдат измерени тези постижения, да бъдат споделени с ученика и с всички заинтересовани от неговото развитие и дава възможност на учителя за точни методически решения след анализ на данните.

Работната хипотезата е, че експерименталното обучение ще доведе както до по-високи образователни постижения, така и до по-високи личностни постижения на учениците спрямо традиционния начин на обучение, защото разработените методически решения,  реализирани чрез хибридния модел на обучение и вотинг системата за оценяване, ще позволят в началото на гимназиалния етап да се компенсират образователни дефицити, да се повиши успеваемостта на всеки ученик и да се развива по-ефективно ключова компетентност чрез интегративен методически подход и междупредметни връзки.

За учениците, включени в иновацията:

През трите години на УПИ 1 са обхванати всички ученици от първи гимназиален етап. Всеки един от тях има личен акаунт в училищната облачна система и е обучен за работа с основните услуги и приложения: електронна поща, календар, OneDrive, Sway и Office on-line, Teams, Forms и др.

Очаквани резултати за учениците по години:

През първата година се очаква учениците в края на експерименталното обучение да компенсират установените образователни дефицити

През втората година се очаква да се достигне по-висока степен на успеваемост на всеки ученик спрямо отчетената през първия срок.

През третата година очакванията са за по-висока степен  в развитието на общата за всички предмети ключова компетентност (културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество) , спрямо отчетеното в края на първия срок

Разширяването на обхвата на УПИ 1:

Това ще е естествен, логически свързан и същевременно зависим процес от два фактора:

  1. от доказване на работната хипотеза и нейните три компонента;
  2. от трите посоки на мотивацията на екипа, осъществяващ УПИ 1.

УПИ 1, след експерименталното обучение, ще предложи базов методически модел за обучение и самообучение, който да бъде полезен на учителите по различни учебни предмети и да обслужва реалната педагогическа практика, модернизирана чрез внедрените ИКТ. Реализирането на УПИ 1 ще открие възможности за надграждане на иновацията във II гимназиален етап за следващ период.

Възможност за мултиплициране на училищния опит и добрите практики:

Разработените в рамките на иновацията вътрешно-училищни информационни системи могат да бъдат използвани като модели за внедряване в други училища, които използват облачната технология на Mikrosoft Office 365. Центърът за високи постижения в образованието към училището притежава капацитета, опита и техническата възможност да провежда обучения на училищен персонал за внедряване на такива системи.

„Хибридният модел“ на обучение с разработените учебни и изпитни материали за оценка с вотинг

система могат да бъдат успешно приложени в други училища, използващи облачни технологии.

Добрите практики ще бъдат популяризирани и чрез провеждане на открити уроци.

Бъдещето на иновацията:

Предвижда се иновацията да се прилага в първи гимназиален етап, а във втори гимназиален етап да се надгради с модел, насочен към развитие на творческия потенциал на учениците.