Твоят час

„Твоят час“

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Уважаеми родители,

предлагаме на Вашето внимание дейностите за втората година на проект „Твоят час“ за 2017-2018 учебна година.

Желателно е един ученик да се включи в не повече от една дейност по интереси и една дейност за обучителни затруднения.

Най-учтиво Ви молим, след избора на желана(и) дейност(и)да попълните само онлайн анкетна карта и заявление. След това по Вашето дете ще получите разпечатано копие върху бланка на проекта, което трябва да подпишете и да върнете на класния му ръководител.

Очакваме попълнените и подписани документи до 25.09.2017 г.!

1. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни анкетна карта.

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 1-4 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 5-8 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 9-12 клас – 2017/2018

2. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни заявление.

Заявление за участие в дейност по проект „Твоят час“ – 2017/2018

Ето и списък с предложения за дейности по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

Дейности за обучителни затруднения:

 1. Албена Павлова

тема: Подготовка за НВО – 4 б кл.

ден: четвъртък

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Антоанета Йорданова

тема: Mатематиката – забавна и интересна – 3 клас

цели: Дейността е ориентирана към успешното овладяване на образователния минимум и реализиране целите на обучението по математика в трети клас.

ден: сряда (13.20- 14.00) и петък (12.20 – 13.40)

брой часове: 80

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

 1. Бойка Апостолова

тема: Подготовка за НВО – 4в клас

ден: Сряда -2 часа

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Камелия Донева

Тема: Мога да решавам трудните задачи – 3в кл.

Цели: Дейността е ориентирана към усвояване на образователния минимум от учениците, повишаване на личната самооценка и самочувствието им.

Време: Сряда 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни  затруднения

 1. Надежда Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 4 клас

Ден:   Вторник и сряда

Час:    17.00- 17.40 ч.

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Цели:  Подготовка по математика с цел подобряване по предмета и повишаване знанията и самочувствието на учениците.

 1. Румяна Трачева

Тема: Труден ли е или лесен родният език – 3а кл.

Цели: Дейността е ориентирана към пълноценно овладяване на езиковите норми и повишаване на интереса към художествената литература.

Време: сряда – 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 1. Стойна Стоянова

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: сряда и четвъртък

час: 17.00- 17.40

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по математика с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Тодорка Паскалева

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: понеделник и вторник

час: 13.20- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 1. Ваня Ненчева

Тема: Да четем и пишем правилно на български език – 1 кл.

Цели: Допълнителна работа по български език с учениците от 1 клас с цел по-лесно усвояване на езиковите норми и правила за четене и писане.

От 16.10.2017 г.

З пъти седмично по 1 уч. час в понеделник, сряда и четвъртък

 1. Даниел Христов

Тема: Да се справим успешно с матурата  по география – 12 кл.

Цели и очаквани резултати – Подпомагане на зрелостниците за усвояване на учебното съдържание. Придобиване на компетентности за решаване на задачи от матуритетен формат и  писмена разработка върху учебното съдържание от География на България.

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Начална дата

16.10.2017 г.

Крайна дата

14.5.2018 г.

 1. Ева Димитрова

Тема: Да разберем математиката, за да я обикнем – 6 кл.

80 часа годишно – провеждат се вторник 7 и 8 час

 1. Емилия Илова

Тема: Матурата по биология – желана и успешна – 12 кл.

Време на провеждане:              петък, 13,00 -14,00 ч.

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Скок в математиката – 5 кл.

Цели: Преодоляване на временни неуспехи по математика и придобиване на увереност в собствените сили и повишаване на мотивацията за учене.

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Езикова лаборатория – 5 кл.

Цели: Овладяване на лингвистични знания за съвременния български език, формиране на потребности от общуване с художествена литература, анализ на художествен текст.

14.1.Цветелина Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 7 кл.

Цели: Успешно полагане на изпит за НВО по БЕЛ.

От 16.10.2017 г.

2 пъти по 2 уч. ч./седмично

Ева Димитрова

Тема: Да задълбочим знанията по математика – 8 кл.

Цели: Подготовка за явяване на ДЗИ в 10 кл. по математика

От 16.10.2017 г.

Петък 2  уч. часа

Дейности по интереси:

 1. Емилия Лазарова

Лего конструиране – 2а кл.

Дейност по интереси – 70 ч./годишно

2 ч. седмично

Вторник и четвъртък от 13.00 до 13.40 ч.

Цели: Да се развие фината моторика на децата, въображението и творческото мислене.

Очаквани резултати: Умения да работят с конструктивен материал „Лего“, да могат да конструират модел по схема, да работят в екип при разработване на общи проекти.

 1. Венета Стойкова

Тема: Учене чрез игри – 1а кл.

Цели: Забавните игри да спомогнат за по-лесно адаптиране на учениците към новата си дейност – учене.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

 1. 1. Гергана Енчева

Тема: Играй, мечтай, учи! – 1в кл.

Цели: Чрез игри и забавни упражнения учениците да се адаптират към ученето и да могат по-лесно да се справят с поставените задачи в училище.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

17. 2. Нели Деянова

Тема: Изобразителното изкуство – изящно и приложно – 3 клас

Цели: Придобиване на естетически вкус чрез използване на различни техники в текстила.

Дейност по интереси

Вторник и сряда от 13.20 до 14.00 ч.

 1. Ева Димитрова

Тема: Да се научим да решаваме тестове по математика и да се подготвим за НВО – 6 кл. 

70 часа годишно – провеждат се в понеделник 7 и 8 час

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Ела, изгрей – 5 кл.

Цели: Подготовка за олимпиади по математика

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Въображението има нужда от помощ – 7 кл.

Цели: Надграждане на учебното съдържание по математика, решаване на задачи от PISA, постигане на високи резултати на НВО.

 

 1. Мадлена Колчева

Тема: Млад природолюбител – 6 кл.

Усъвършенстване на уменията на учениците да провеждат експерименти и да решават логически и изчислителни задачи по природни науки

Да се задълбочи интереса на учениците от ранна възраст към природните науки.

Да се провокира желание у учениците опазват  околната среда и да живеят здравословно.

Начало 17.10.2017,     край : месец май

Един път седмично.

 1. Мадлена Колчева

Тема: Талантливи физици и химици“- 7 кл.

цели: Усъвършенстване на уменията на учениците да анализират, сравняват и провеждат експерименти, да решават логически и изчислителни задачи.

Задълбочаване интереса на учениците към природните науки физика и химия.

Подготовка и мотивиране за участие в олимпиади и ученически състезания.

начало: 16.10.2017,    край: месец май

Един път седмично

 1. Незабравка Тренева

Тема: В света на биологията – 7 кл.

ЦЕЛ:

– Мотивиране и повишаване на интереса на учениците към предмета биология и ЗО

– надграждане на знанията по БЗО

– подготовка  и участие в състезания

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Литературна критика – 7 кл.

Цели: Повишаване на комуникативните умения на учениците по роден език, създаване на умения за анализ на художествен текст и осмисляне на авторовото послание, усвояване на основни литературни понятия, умения за създаване и редактиране на собствени текстове.

От 16.10.2017 г. до 31.05.2018 г.

 1. Спас Васев

Тема: Приложно изкуство – 5 кл.

Цели:  Придобиване на умения за изработване на декоративни предмети с цел усвояване на знания по изобразително изкуство и създаване на естетически вкус.

От 16.10.2017 г.

3 ч./седмично в един учебен ден от 13.30 ч.

 1. Светлана Начева

Дейности:

Фотография – 5, 6 клас

Фотография – 8а,б,в клас, сряда, 14:30

Фотография – 9а,б,в клас – понеделник 14:00

Фотография- 10, 11 клас – вторник – 10:40

Интерактивни презентации –  9а,б,в  клас – четвъртък, 14:00

Компютърно рисуване, фоторетуш (Adobe Photo Shop) – Сряда, 19:00 часа от 5-12 кл.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Актьорско майсторство – 1-12 кл.

Цели: Запознаване с основите на актьорското майсторство и сценичната реч, поставяне на етюди или кратка пиеса.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Училищни телевизионни новини -8-12 кл.

Цели: Създаване на ежеседмични емисии новини, отразяващи училищния живот.

 1. Петко Кралев

Тема: Училищно радио – 8-9 кл.

Цели: Запознаване с основите на звукозаписа и обработката на звука. Умения за създаване на тематични радиопредавания и регулярни ежедневни продукции.

 

 

 

 

Календар на публичните изяви по проект „Твоят час“ – фаза I
Снимки и репортажи от работата и  представителните изяви на групите

„Спорт – тенис на маса“

V клас

Ръководител: Кирил Касабов

Снимките представят моменти от турнир по тенис на маса – възрастова група V-VII клас, в който учениците от групата по интереси „Спорт – тенис на маса“ с ръководител Кирил Касабов взеха участие.

 

„Училищни телевизионни новини“

 IX – XII клас

Ръководител: Ивайло Иванов

 

Новинарски емисии на Канал 3

Калина Коканова, режисьор на пулт в Канал 3 посрещна нашите телевизионери в апаратната, където се подготвяше излъчване на новинарска емисия в 14 часа. Тя обясни основните роли в екипа, който осъществява едно такова излъчване в ефир, като се обърна внимание на техниката, с която работа всеки един от тях. По-детайлно внимание бе отделено на режисьорския пулт, от който се управлява всичко излизащо в ефир. Преди началото на новинарската емисия, учениците разгледаха студиото и се запознаха с основните сетове, които се използват в различни предавания. От апартната те проследиха цялата новинарска емисия, като наблюдаваха как режисьора на пулт дава команди и координира работата.

Учениците се срещнаха и с един от монтажистите, който им представи програмата за монтаж, с която работят в Канал 3. В края на гостуването, акцентът бе поставен върху професионалните студийни камери, като по-смелите имаха възможност да направят няколко кадъра в студиото.

Репортаж в 20-та емисия на Училищни новини 2016/2017

Талантливи физици и химици”, “Физиката – лесна и интересна

VII клас

Ръководител: Мадлена Колчева

На 15.12. 2016 г. в зала „Америка за България” участниците от клуб „Талантливи физици и химици“ (ръководител Мадлена Колчева) и клуб „Физиката в моя живот“ (ръководител Вяра Горанова) проведоха среща с представител на ЦЕРН – инженер Александър Христов, който направи презентация пред ученици и учители.

Интересът към събитието се оказа оправдан – презентацията на инженер Христов беше структурирана в няколко модула, всеки от които представяше различен аспект от „чудото” ЦЕРН.

Зададоха се много въпроси, дадоха се много отговори и макар че Хигс бозонът е вече факт, Вселената все още си остава един голям Х! Радваме се, че сред хората, които разгадават това неизвестно, има висококвалифицирани българи, които професионално, но достъпно ни запознават с научните новости.

„Весела математика”, „Магията на интелекта“
„Математически главоблъсканици“, „Приложна математика“,
„Стъпка по стъпка в математиката”

 VII клас

Ръководител: Кънчо Кънчев

     
     
     

 

Календар на публичните изяви по проект „Твоят час“ – фаза I

М. март 2017 г.

30.03.2017 г. от 16.00 ч. в коридора на приземния етаж изложба „Малките художници“  – групи по интереси „Приложни изкуства и рисуване“ – 2 клас и „Приложни изкуства и рисуване“ – 3-4 клас  с ръководител Виолета Димитрова от Фондация „ИЗИАРТ“

30.03.2017 г. от 17.00 ч. в лего-кабинет състезания между ученически екипи и смесени с родители екипи – група по интереси „Лего конструиране“ – 1Б и 1В клас – ръководител Емилия Лазарова

31.03.2017 г. от 17.00 ч. в лего-кабинет състезания между ученически екипи и смесени с родители екипи – група по интереси „Лего конструиране“ – 1А клас – ръководител Емилия Лазарова

М. април 2017 г.

06.04.2017 г. от 14.00 ч. в зала 2 на приземния етаж публична изява „Музиката в математиката“ – група за обучителни затруднения „Весела математика“ – ръководител Кънчо Кънчев

20.04.2017 г. от 13.00 ч. в лабораторията по химия „Ден на природните науки“ – група по интереси „Талантливи физици и химици“ 7 кл., групи за обучителни затруднения „Физиката – лесна и интересна“ – 7 кл., „Физиката в моя живот“ -10-11 кл., „Матурата по биология“ – 12 кл. – ръководители Мадлена Колчева, Вяра Горанова, Емилия Илова

21.04.2017 г. от 16.00 ч. в двора на 134 СУ турнир по двойки на тенис на маса – група по интереси „Спорт – тенис на маса“ – 5 кл. с ръководител Кирил Касабов

22.04.2017 г. от 11.00 ч. в коридора на втори етаж на 134 СУ изложба „Фотография“ на група по интереси Фотография“ – 7 кл. с ръководител Светлана Начева

22.04.2017 г. от 14.00 ч. в коридора на втори етаж на 134 СУ изложба „Фотография“ на група по интереси Фотография“ – 8 кл. с ръководител Светлана Начева

24.04.2017 г. от 16.00 ч. в каб. 42 презентация на група по интереси „Графичен дизайн“-2 кл. с ръководител Галина Манова

25.04.2017 г. от 14.00 ч. в коридора на втори етаж на 134 СУ изложба „Студийна фотография“ на група по интереси Фотография“ – 10-11 кл. с ръководител Светлана Начева

25.04.2017 г. от 13.30 ч. в зала „Америка за България“ в 134 СУ изява „Ментални креации“ на групи по интереси „Ментални карти на българския литературен канон“ -12 кл. с ръководител Калина Михова

27.04.2017 г. от 10.20 ч. предаване на живо „Празник на училищната телевизия“ – група по интереси „Училищни телевизионни новини“ 9-12 кл. с ръководител Ивайло Иванов

27.04.2017 г. от 13.00 ч. в каб. 55 състезание-викторина за българския език – група за обучителни затруднения „Богатството на българския език“ – 4А кл. с ръководител Венета Стойкова и група за обучителни затруднения „Лесна и интересна българска граматика“ – 4В клас с ръководител Гергана Енчева

28.04.2017 г. от 14.00 ч. в зала „Америка за България“ на 134 СУ премиера на аудиодраматизация на група по интереси „Училищно радио“ с ръководител Петко Кралев

29.04.2017 г. от 13.00 ч. в каб. 42 изява „Родителите и програмирането“ на група по интереси „Програмиране за деца“ – 4 кл. с ръководител Галина Манова

 

В 134 СУ „Димчо Дебелянов“ се провеждат следните дейности по проекта:

Дейност Ръководител
Психодрама за деца – 1-4 клас Бистра Вълкова, училищен психолог
Богатството на българския език – 4А клас Венета Стойкова, учител
Приложни изкуства и рисуване – 2 клас Виолета Димитрова, представител на Фондация „ИЗИАРТ“
Приложни изкуства и рисуване – 3-4 клас Виолета Димитрова, представител на Фондация „ИЗИАРТ“
Физиката в моя живот -11-12 клас Вяра Горанова, учител
Графичен дизайн – 2 клас Галина Манова, учител
Графичен дизайн – 3 и 4 клас Галина Манова, учител
Програмиране за деца – 3 клас Галина Манова, учител
Програмиране за деца – 4 клас Галина Манова, учител
Лесна и интересна българска граматика – 4В клас Гергана Енчева, учител
Матурата по биология – 12 клас Емилия Илова, зам.-директор по учебна дейност
Лего конструиране – 1Б и 1В клас Емилия Лазарова, учител
Лего конструиране – 1А клас Емилия Лазарова, учител
Актьорско майсторство – 5-12 клас Ивайло Иванов, учител
Посланията на българското кино – 12 клас Ивайло Иванов, учител
Училищни телевизионни новини – 9-12 клас Ивайло Иванов, учител
Ментални карти на българския литературен канон – 12А и 12В клас Калина Михова, учител
Ментални карти на българския литературен канон – 12Б клас Калина Михова, учител
Спорт – тенис на маса – 5 клас Кирил Касабов, учител
Весела математика – 7 клас Кънчо Кънчев, учител
Магията на интелекта – 7 клас Кънчо Кънчев, учител
Математически главоблъсканици – 7 клас Кънчо Кънчев, учител
Приложна математика – 7 клас Кънчо Кънчев, учител
Стъпка по стъпка в математиката – 7 клас Кънчо Кънчев, учител
Талантливи физици и химици – 7 клас Мадлена Колчева, учител
Физиката – лесна и интересна – 7 клас Мадлена Колчева, учител
Езиков свят – 6 клас Надежда Петрова, учител
Уча български език – 1 клас Надя Пачилова, учител ПИГ
Училищно радио – 8-9 клас Петко Кралев, физическо лице, непедагогически специалист
Фотография – 10-11 клас Светлана Начева, учител
Фотография – 7 клас Светлана Начева, учител
Фотография – 8 клас Светлана Начева, учител
Фотография – 9 клас Светлана Начева, учител
Творческа работилница – 1 клас Стефка Алипиева, учител ПИГ
Математика – това е лесно – 11 клас Стефка Фотева, учител
Езикова лаборатория – 5 клас Цветелина Георгиева, учител
Литературна критика – 7 клас Цветелина Георгиева, учител
Подготовка за НВО по БЕЛ – 7 клас Цветелина Георгиева, учител

В групите за преодоляване на обучителни затруднения са включени 86 ученици, а в дейности по интереси – 319 ученици.