Умно оценяване“ – проект по Еразъм+ за учителите

От 1 юни 2019 година в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ се реализира проектът по програма Еразъм+, ключова дейност 1 с регистрационен номер 2019-1-BG01-KA101-062057. Проектът е насочен към повишаване капацитета на преподавателския състав в използването на смарт технологии за диагностика и оценяване постиженията на обучаемите. В него 5 учители ще бъдат включени в структуриран курс за обучение, разглеждащ тематичната област. Очакванията са натрупаните знания и умения да бъдат приложени към наличните в училище технологии, за да променят формата на оценяване. Това ще доведе до подобряване качеството на системата за оценяване в училище, която е съществен компонент в цялостния процес на обучение.
Курсът, който ще бъде посетен е на тема „Умните технологии за оценяване постиженията на учениците“ / „Smart technologies for assessing student achievement“. В него се разглеждат както различните технологични средства, които се използват за оценяване постиженията на учениците, така и методологията на работа с тях. Специално внимание се обръща на резултатите, които се получават от смарт системите и как те трябва да бъдат използвани, за да се даде обективна обратна връзка по отношение работа на учителя, постижения на класа и на всеки един ученик, както и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се подобрят резултатите.