Училищно настоятелство

Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“

Училищното настоятелство в 134. СУ “Димчо Дебелянов” има вече дългогодишна история и като сдружение с нестопанска цел си извоюва името на авторитетен партньор на ръководството на училището. Всички дейности на настоятелството са свързани с подобряване на условията, в които учат нашите деца, в които работят преподавателите.

В края на всяка календарна година се прави отчет за работата на Училищното настоятелство и съответно за изразходваните средства за реализиране на различните инициативи.

С настъпването на новата учебна година започва и кампанията по набиране на средства за реализиране на дейностите, които Настоятелството планира да извърши през следващия отчетен период.

Основни дейности, които се финансират от Настоятелството през учебната година

От събраната сума в началото на учебната година средствата се разпределят, както следва:

– за охрана на училището – 4752.00 лв. месечно;
– за лекар – 750 лв. месечно;
– за медицинска сестра във филиала на училището – 130 лв. месечно;

– за счетоводно обслужване – 1200 лв. на месец
– за едногодишна застраховка на всяко дете – средно по 8 лв. еднократно

(Застраховката важи за цялата календарна година, независимо къде е станало събитието. За протестиране на полицата се обръщайте към Здравко Стоев – нашият застрахователен агент – на тел.: 0888 408 689).
– за закупуване на лекарства за лекарския кабинет – 500 – 1000 лв. за 1 учебна година;
– за социално подпомагане – според финансовите възможности на УН.

Останалите акумулирани средства по решение на Настоятелството се разходват за различни дейности, които съвместно с ръководството на училището се прецени, че са приоритетни в продължение на учебната година като например: подпомагане на спортни дейности и подобряване на социално-битовите условия в училището, закупуване на консумативи и материали, свързани с учебно-възпитателната дейност, текущи ремонти, допълнителни охранителни системи, символи и ритуали на училището, свързани с различни тържествени поводи т.н.

Всички разходи се правят с решение на Съвета на настоятелите, съгласувано с членовете, които участват в заседанията на УН.

Училищното настоятелство организира и Транспорт на учениците, който се реализира от фирма „Нов пламък“. За желаещите да го ползват предоставяме детайлна информация на училищния сайт в края на учебната година за условията и начините за заплащане през следващата учебна година.

Родителите, които имат възможност да спонсорират дейността на Настоятелството, респ. на училището, могат да използват и да внесат определените от тях суми в касата на настоятелството или да реализират за тяхна сметка дейности, които ще подпомогнат дейността на училището.

Членовете на настоятелството се избират от родителите по класове.

Заседанията на членовете на настоятелството са отворени за участие и на родители-нечленове. Всички предложения и идеи, които ще допринесат за подобряване на работа на училището, са добре дошли.

Заседание на Управителния съвет се провежда всеки последен четвъртък от месеца.

Маргарита Левиева – председател на УН,
тел.: 0878 777 189

БАНКОВАТА СМЕТКА НА Настоятелството

Първа инвестиционна банка
IBAN:BG65FINV915010UB050523