Избрани са членовете на Обществения съвет при 134. СУ „Димчо Дебелянов”

На 14.12.2016 г., на основание Глава четиринадесета от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе събрание на родителите за избор на техни представители в 15.

На събранието присъстваха 31 от избраните общо 39 представители на родителите. Събранието имаше кворум и прие следните законни решения при явно гласуване:

1. За членове на Обществения съвет Събранието избра:

Аделина Георгиева Василева-Ткачова – гласували „за“ – 26; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 5;

Д-р Даниела Иванова Рачева – гласували „за“ – 31; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – няма;

Проф. Евгений Иванов Сачев – гласували „за“ – 30; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 1;

Елена Дамянова Гоцева – гласували „за“ – 31; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – няма;

Д-р Емил Аврамов Кало – гласували „за“ – 30; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 1;

Юлия Николова Дандолова – гласували „за“ – 29; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 2;

Кристина Ангелова Габровска – старши експерт в РУО – София-град, представител на Министъра на образованието и науката в Обществения съвет, съгласно Заповед №РД09-1559/12.10.2016 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед №РД01-255/27.10.2016 г. на Началника на РУО – София-град.

2. За резервни членове на Обществения съвет Събранието избра:

Мариана Кирилова Бояджиева – гласували „за“ – 25; гласували „против“ – 2; гласували „въздържали се“ – 4;

Ели Леон Анави – гласували „за“ – 26; гласували „против“ – няма; гласували „въздържали се“ – 5;

На 14.12.2016 г. от 19.00 ч., на основание чл.18 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се състоя първото заседание на избраните членове на Обществения съвет при 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

На заседанието г-н Ели Анави си направи самоотвод като резервен член, тъй като е в противоречие с едно от обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

За Председател на Обществения съвет единодушно бе избрана г-жа Елена Дамянова Гоцева.