Заседание на Обществения съвет към 134 СУ ״Димчо Дебелянов“

На 21.03.2017 г. (вторник) от 18:00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ ״Димчо Дебелянов“ при следния дневен ред:

1. Даване на становище по училищния план-прием за предучилищен и първи клас за учебната 2017-2018 г. на основание чл. 143, ал.1 от ЗПУО;

2. Даване на становище за разпределението на бюджета за календарната 2017 г. по дейности и размера на капиталовите разходи;

3. Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището в 42 кабинет.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

Пълният текст на поканата може да прочетете ТУК.