Дейности и заявки по проект „Твоят час“

Уважаеми родители,

предлагаме на Вашето внимание дейностите за втората година на проект „Твоят час“.

Желателно е един ученик да се включи в не повече от една дейност по интереси и една дейност за обучителни затруднения.

Най-учтиво Ви молим, след избора на желана(и) дейност(и)да попълните само онлайн анкетна карта и заявление. След това по Вашето дете ще получите разпечатано копие върху бланка на проекта, което трябва да подпишете и да върнете на класния му ръководител.

Очакваме попълнените и подписани документи до 25.09.2017 г.!

1. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни анкетна карта.

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 1-4 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 5-8 клас – 2017/2018

Анкетна карта за проект „Твоят час“ за 9-12 клас – 2017/2018

2. Всеки ученик, който желае да участва в занимания по интереси в проект „Твоят час“ трябва да попълни заявление.

Заявление за участие в дейност по проект „Твоят час“ – 2017/2018

 

Ето и списък с предложения за дейности по проект „Твоят час“ за учебната 2017/2018 г.

 

Дейности за обучителни затруднения:

 1. Албена Павлова

тема: Подготовка за НВО – 4 б кл.

ден: четвъртък

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Антоанета Йорданова

тема: Mатематиката – забавна и интересна – 3 клас

цели: Дейността е ориентирана към успешното овладяване на образователния минимум и реализиране целите на обучението по математика в трети клас.

ден: сряда (13.20- 14.00) и петък (12.20 – 13.40)

брой часове: 80

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

 

 1. Бойка Апостолова

тема: Подготовка за НВО – 4в клас

ден: Сряда -2 часа

час: 12.40- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Камелия Донева

Тема: Мога да решавам трудните задачи – 3в кл.

Цели: Дейността е ориентирана към усвояване на образователния минимум от учениците, повишаване на личната самооценка и самочувствието им.

Време: Сряда 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни  затруднения

 

 1. Надежда Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 4 клас

Ден:   Вторник и сряда

Час:    17.00- 17.40 ч.

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Цели:  Подготовка по математика с цел подобряване по предмета и повишаване знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Румяна Трачева

Тема: Труден ли е или лесен родният език – 3а кл.

Цели: Дейността е ориентирана към пълноценно овладяване на езиковите норми и повишаване на интереса към художествената литература.

Време: сряда – 12.20 – 13.40 и петък 13.20 -14.00

Форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

 

 1. Стойна Стоянова

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: сряда и четвъртък

час: 17.00- 17.40

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по математика с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Тодорка Паскалева

тема: Подготовка за НВО – 4а кл.

ден: понеделник и вторник

час: 13.20- 14.00

форма: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

цели: Подготовка  по БЕЛ с цел подобряване работата по предмета и повишаване на знанията и самочувствието на учениците.

 

 1. Ваня Ненчева

Тема: Да четем и пишем правилно на български език – 1 кл.

Цели: Допълнителна работа по български език с учениците от 1 клас с цел по-лесно усвояване на езиковите норми и правила за четене и писане.

От 16.10.2017 г.

З пъти седмично по 1 уч. час в понеделник, сряда и четвъртък

 

 1. Даниел Христов

Тема: Да се справим успешно с матурата  по география – 12 кл.

Цели и очаквани резултати – Подпомагане на зрелостниците за усвояване на учебното съдържание. Придобиване на компетентности за решаване на задачи от матуритетен формат и  писмена разработка върху учебното съдържание от География на България.

Дейност за преодоляване на обучителни затруднения

Начална дата

16.10.2017 г.

Крайна дата

14.5.2018 г.

 

 1. Ева Димитрова

Тема: Да разберем математиката, за да я обикнем – 6 кл.

80 часа годишно – провеждат се вторник 7 и 8 час

 

 1. Емилия Илова

Тема: Матурата по биология – желана и успешна – 12 кл.

Време на провеждане:              петък, 13,00 -14,00 ч.

 

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Скок в математиката – 5 кл.

Цели: Преодоляване на временни неуспехи по математика и придобиване на увереност в собствените сили и повишаване на мотивацията за учене.

 

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Езикова лаборатория – 5 кл.

Цели: Овладяване на лингвистични знания за съвременния български език, формиране на потребности от общуване с художествена литература, анализ на художествен текст.

14.1.Цветелина Георгиева

Тема: Подготовка за НВО – 7 кл.

Цели: Успешно полагане на изпит за НВО по БЕЛ.

От 16.10.2017 г.

2 пъти по 2 уч. ч./седмично

Ева Димитрова

Тема: Да задълбочим знанията по математика – 8 кл.

Цели: Подготовка за явяване на ДЗИ в 10 кл. по математика

От 16.10.2017 г.

Петък 2  уч. часа

Дейности по интереси:

 1. Емилия Лазарова

Лего конструиране – 2а кл.

Дейност по интереси – 70 ч./годишно

2 ч. седмично

Вторник и четвъртък от 13.00 до 13.40 ч.

Цели: Да се развие фината моторика на децата, въображението и творческото мислене.

Очаквани резултати: Умения да работят с конструктивен материал „Лего“, да могат да конструират модел по схема, да работят в екип при разработване на общи проекти.

 

 1. Венета Стойкова

Тема: Учене чрез игри – 1а кл.

Цели: Забавните игри да спомогнат за по-лесно адаптиране на учениците към новата си дейност – учене.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

 

 1. 1. Гергана Енчева

Тема: Играй, мечтай, учи! – 1в кл.

Цели: Чрез игри и забавни упражнения учениците да се адаптират към ученето и да могат по-лесно да се справят с поставените задачи в училище.

От 16.10.2017 г.

Понеделник и сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

 

17. 2. Нели Деянова

Тема: Изобразителното изкуство – изящно и приложно – 3 клас

Цели: Придобиване на естетически вкус чрез използване на различни техники в текстила.

Дейност по интереси

Вторник и сряда от 13.20 до 14.00 ч.

 1. Ева Димитрова

Тема: Да се научим да решаваме тестове по математика и да се подготвим за НВО – 6 кл. 

70 часа годишно – провеждат се в понеделник 7 и 8 час

 

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Ела, изгрей – 5 кл.

Цели: Подготовка за олимпиади по математика

 

 1. Кънчо Кънчев

Тема: Въображението има нужда от помощ – 7 кл.

Цели: Надграждане на учебното съдържание по математика, решаване на задачи от PISA, постигане на високи резултати на НВО.

 

 1. Мадлена Колчева

Тема: Млад природолюбител – 6 кл.

Усъвършенстване на уменията на учениците да провеждат експерименти и да решават логически и изчислителни задачи по природни науки

Да се задълбочи интереса на учениците от ранна възраст към природните науки.

Да се провокира желание у учениците опазват  околната среда и да живеят здравословно.

Начало 17.10.2017,     край : месец май

Един път седмично.

 

 1. Мадлена Колчева

Тема: Талантливи физици и химици“- 7 кл.

цели: Усъвършенстване на уменията на учениците да анализират, сравняват и провеждат експерименти, да решават логически и изчислителни задачи.

Задълбочаване интереса на учениците към природните науки физика и химия.

Подготовка и мотивиране за участие в олимпиади и ученически състезания.

начало: 16.10.2017,    край: месец май

Един път седмично

 

 1. Незабравка Тренева

Тема: В света на биологията – 7 кл.

ЦЕЛ:

– Мотивиране и повишаване на интереса на учениците към предмета биология и ЗО

– надграждане на знанията по БЗО

– подготовка  и участие в състезания

 

 1. Цветелина Георгиева

Тема: Литературна критика – 7 кл.

Цели: Повишаване на комуникативните умения на учениците по роден език, създаване на умения за анализ на художествен текст и осмисляне на авторовото послание, усвояване на основни литературни понятия, умения за създаване и редактиране на собствени текстове.

От 16.10.2017 г. до 31.05.2018 г.

 

 1. Спас Васев

Тема: Приложно изкуство – 5 кл.

Цели:  Придобиване на умения за изработване на декоративни предмети с цел усвояване на знания по изобразително изкуство и създаване на естетически вкус.

От 16.10.2017 г.

3 ч./седмично в един учебен ден от 13.30 ч.

 

 1. Светлана Начева

Дейности:

Фотография – 5, 6 клас

Фотография – 8а,б,в клас, сряда, 14:30

Фотография – 9а,б,в клас – понеделник 14:00

Фотография- 10, 11 клас – вторник – 10:40

Интерактивни презентации –  9а,б,в  клас – четвъртък, 14:00

Компютърно рисуване, фоторетуш (Adobe Photo Shop) – Сряда, 19:00 часа от 5-12 кл.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Актьорско майсторство – 1-12 кл.

Цели: Запознаване с основите на актьорското майсторство и сценичната реч, поставяне на етюди или кратка пиеса.

 1. Ивайло Иванов

Тема: Училищни телевизионни новини -8-12 кл.

Цели: Създаване на ежеседмични емисии новини, отразяващи училищния живот.

 

 1. Петко Кралев

Тема: Училищно радио – 8-9 кл.

Цели: Запознаване с основите на звукозаписа и обработката на звука. Умения за създаване на тематични радиопредавания и регулярни ежедневни продукции.