Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”

На 22.02.2018 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1.Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2017 г.;

2.Разпределение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2018 г.;

3.План-прием за предучилищни групи и първи клас;

4.План-прием след седми клас;

5.Отчет за осъществени благотворителни дейности и мероприятия;

6.Отчет за дейността на Обществения съвет за учебната 2016/2017 г..

5.Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 21.02.2018 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

 

Председател на Обществения съвет

към 134 СУ „Димчо Дебелянов”