НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

Ръководството на училището Ви напомня, че съгласно чл. 21, т. 4 и чл. 22, т. 18 от Правилника за устройството и дейността на 134.СУ, учениците са длъжни да се явяват на училище в униформа.

Съгласно чл. 26 от Правилника: „Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище след уведомяване на родителя от дежурен учител, класен ръководител, психолог или педагогически съветник, до отпадане на основанието за отстраняването му“.