Годишно отчетно събрание

На 27 юни 2019 г. от 18.30 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2018 г.
  2. Финансов отчет за 2018 г.
  3. Освобождаване на членове на СН и приемане на нови членове.
  4. Разни.