ХХІ Софийски математически турнир

Уважаеми родители,

На 9 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 часа в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще се проведе Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от І до VІІ клас.

Учениците от I до IV клас могат да заявят желание за участие на класните си ръководители, а учениците от V до VII клас – на учителите по математика.

Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието, като попълнят декларация по образец, която ще получат от класния си ръководител/учителя по математика.

Родителите превеждат таксата за правоучастие от 10 ( десет ) лева на следната банкова сметка:  СОФМАТ – BG72STSA93000020852242 – ДСК – клон Гео Милев.

 Копие на платежното нареждане се представя на класния ръководител/учителя по математика до 31 октомври 2019 г., за да се изготви коректна заявка за участниците.