Заседание на Обществения съвет 23.01.2020 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –

ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 23.01.2020 г. от 18,00 часа ще се проведе първо заседание на новоизбрания Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1.Отчет на Директора за изпълнение на бюджета на 134 СУ „Димчо Дебелянов” за 2019 г.;

2.План-прием за предучилищни групи и първи клас за учебната 2020-2021;

3.План-прием след седми клас за учебната 2020-2021;

4.Запознаване с възможността за профилиране от пети клас;

5.Отчет за дейността на Обществения съвет в предходния му състав за учебната 2018/2019 г..

5.Разни;

Заседанието ще се проведе в сградата на училището.

Поради важността на разглежданите въпроси присъствието на всички членове на Обществения съвет е наложително.

На заседанието с право на съвещателен глас се канят трима представители на ученическото самоуправление, представител на настоятелството, както и директора на училището г-жа Палдъмова и определени от нея служители за предоставяне на допълнителна и разяснителна информация по време на обсъжданията.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси. При желание материалите за заседанието могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица канцеларията на 134 СУ „Димчо Дебелянов”.

Моля членовете на Обществения съвет да потвърдят в срок до 16.01.2020 г. участието си в заседанието на e-mail: egotseva@аbv.bg.

При невъзможност за присъствие поради основателна причина на член на Обществения съвет, желателно е същия да внесе писмено становище точките от дневния ред, което следва да се депозира най-късно до 17 часа на 23.01.2020 г. в канцеларията на училището като същото ще се регистрира официално в дневника за входяща кореспонденция училището и с него ще бъдат запознати останалите членове на Обществения съвет по време на заседанието.

                                                                           Председател на Обществения съвет

                                                                           към 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

                                                                           Елена Гоцева