Олимпиада по Гражданско образование

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА XIII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019/2020 година (Приложение 1), заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (Приложение 1), заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по Гражданско образование през учебната 2019/2020 г.,

І.  Олимпиадата по  Гражданско образование  ще се проведе в три кръга:

•          Общински (училищен) – до  06.03.2020 г.

•          Областен –  до 20.03.2020 г.

•          Национален – 08.05. – 10.05. 2020 г. в гр. Стара Загора, РУО – Стара Загора.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I – IV; V – VIII; IX – XII клас. Проектите се оформят в обем до 12 стандартни страници. Учениците от трета възрастова група трябва да представят своя проект и на електронен носител.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента на олимпиадата по  Гражданско образование. Анкетната карта се прилага към ПРОЕКТА и заедно се предават на училището – координаторНа заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.

2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата по Гражданско образование и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/ към регламента на олимпиадата по Гражданско образование , като до участие на Областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най – малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.

3. В срок до 06.03.2020 г.  училищната комисия изготвя протокол  с резултатите на явилите се ученици и техните резултати по класове и  протокол с резултатите на учениците, предложени за участие в Областния кръг на олимпиадата по гражданско образование.

4. Училище-координатор на олимпиадата по Гражданско образование е 134 СУ „Димчо Дебелянов“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“  № 78. Директор на училището Весела Палдъмова – Ковачева.

5. Проектът и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават в 134 СУ „Димчо Дебелянов“ на 13.03.2020 г. от 09.30 до 17.00 ч. в канцеларията на училището.

6.   В срок до 12.03.2020 г. – 17.00 ч., на имейл: mail@hebrewschool-bg.org  на училището координатор, се изпращат:

–    Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на олимпиадата по гражданско образование, подписан с електронен подпис на директора;

–    Протокол с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици, подписан с електронния подпис на директора;

–    Списък на учениците, които не са подали декларации за публикуване на резултатите им, ако има такива;

–  Списък на учениците със специални образователни потребности, за които се изискват специални условия за провеждане на олимпиадата, ако има такива.

                Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!