134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява за учебната 2020/2021 година ограничен брой места за ученици от V, VІ и XI клас

Уважаеми родители,

Предлагаме на Вашето внимание необходимите документи и график на дейностите по приема за обявените свободни места в  V, VІ и XI клас:

Необходими документи:

За  V клас:

§ Заявление за прием за учебна  2020/2021 година

§ Копие на Удостоверението за завършен начален етап на основната степен

За VІ клас:

§ Заявление за прием за учебна  2020/2021 година

§ Копие от бележник за завършен 5-ти клас или справка за годишни оценки от ел. дневник

За  XI клас:

§ Заявление за прием за учебна  2020/2021 година

§ Копие на Удостоверението за завършен първи гимназиален етап 

График на дейностите по приема:

§ от 27.07 до 07.08 – подаване на документи в канцеларията на училището от 9,00 до 16,00 ч.

§ 10.08 – обявяване на графика за събеседване с родители и ученици на сайта на училището (публикуват се само входящите номера от заявлението)

§ 12.08 – събеседвания на: родителите с училищното ръководство; учениците с учител по иврит

§ 13.08 – обявяване на списъци с приети ученици за учебната 2020/2021 година.

Критерии:

§ отличен успех

§ преценка от събеседване с родител, относно мотивация за записване на детето в 134.СУ и изучаване на чужд език – иврит

§ преценка от събеседване на ученика с учител по иврит