ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 23.07.2020 г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 1097/20.07.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и избра следните лица за съответните позиции.

Кандидатът Юлия Антонова е одобрена за изпълнение на длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас“.

Кандидатът Светлана Димитрова е определена за първа резерва.

Кандидатът Радосвета Боновска е одобрена за изпълнение на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален/гимназиален етап – Английски език“.

Кандидатът Милена Мандова е определена за първа резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

          1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.