ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 21.10.2020 г. комисии за подбор на служители, определени със заповеди №№ 133 и 134/ 20.10.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и избра следните лица за съответните позиции.:

 • за учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас:
  • Станислава Димова
  • І-ва резерва – Яна Колева
 • за учител по физическо възпитание и спорт:
  • Анна Манолова
  • І-ва резерва – Димитър Иванов
  • ІІ-ра резерва – Виолетка Рачева

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

          1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
          2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
          3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
          4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
          5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.