ОДОБРЕН КАНДИДАТ ЗА ОБЯВЕНОТО СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

На 11.11.2020 г., комисията за подбор на служители, определена със заповед № 268/10.11.2020 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Кандидатът Мария Станчева е одобрена за изпълнение на длъжността „учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас“.

Кандидатът Йорданка Павлова е определена за първа резерва.

Кандидатът Ралица Паленикова е определена за втора резерва.

Кандидатът Севима Хаджиева е определена за трета резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрения кандидат.