Обучение в електронна среда от разстояние

В периода 13-27.11.2020 г. учениците от V до ХІІ клас, които със заповед на директора на 134.СУ се обучават в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда трябва да участват в дистанционните уроци на класа си по учебните предмети от седмичното разписание на съответната паралелка.

В същия период учителите, преподаващи в съответните паралелки, няма да провеждат несинхронни часове с горепосочените ученици.

От ръководството