Присъствено обучение ІІ учебен срок

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването от 04 .02.2021 г. вторият учебен срок стартира присъствено за учениците в следния график

  1. От 04.02 до 17.02.2021 г. за учениците от VІІ, VІІІ и ХІІ клас, първа смяна, по временна програма, въведена в ел. дневник
  2. От 18.02 до 02.03.2021 г. за учениците от V, Х и ХІ клас, първа смяна
  3. От 04.03 до 17.03.2021 г. за учениците от VІ, ІХ и ХІІ клас, първа смяна

Класовете извън този график продължават обучението си в електронна среда от разстояние.

Учениците от І до ІV клас се обучават през описаните периоди присъствено в целодневна организация.

Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ Насоки за работа на образователната система в условията на COVID-19.

От Ръководството