Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Уважаеми родители,

На 18.03.2021 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч. в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

За участие на даден ученик в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в срок до 05.03.2021 г. до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.

В горепосочения срок заявлението за участие и декларацията за информираност и съгласие се предоставят на съответния начален учител (за учениците от I до IV клас) и на съответния учител по математика (за учениците от V до XII клас).

На сайта на училището в рубрика „За вас“, подрубрика „График – национални олимпиади“ са качени заявлението за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ и декларацията за информираност и съгласие за състезанието.