Обучение в електронна среда 22.03.-31.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването всички училища на територията на страната минават в обучение в електронна среда от 22.03.2021 г., понеделник, до 31.03.2021 г., сряда. 

Обучението при нас е регламентирано за спазване на седмичната програма. 

При учениците от начален етап /I – lVклас/ часовете са  по 20 мин. и започват в 8:30 ч., сутринта, а часовете по самоподготовка и извънкласни дейности започват в 14:00 ч. и са до 16:30ч.. 

Отсъствията на учениците се вписват в електронния дневник. Молим родителите на ученици, които имат технически проблеми, незабавно да информират класния ръководител. 

Заниманията за ПГ са предвидени само сутрин, като взаимодействието с децата в електронна среда (синхронно обучение) може да продължава не повече от 30 минути дневноа несинхронното обучение се провежда съгласно насоките на учителите и предоставените материали. 

Към момента в училището има болни четирима учители и се увеличава броят на заболелите ученици от COVID. Карантинирани са една подготвителна група и един клас. 

Пожелаваме на колегите и учениците бързо възстановяване. 

Нека с поведението си бъдем отговорни към собственото си здраве и това на близките си. 

Пазете се, бъдете здрави!