Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– 1 свободно място за учител в подготвителна група в училище;

– 1 свободно място за учител по български език и литература в гимназиален етап;

– 1 свободно място за учител по математика в прогимназиален/гимназиален етап;

– 1 свободно място за учител по история и цивилизации в прогимназиален/гимназиален етап;

– 1 свободно място за учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап;

– 1 свободно място за учител в начален етап на основното образование;

– 1 свободно място за учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас;

– 1 свободно място за заместник-директор, административно-стопанска дейност.

Изискванията за заемане на длъжността са:

– за учител в подготвителна група в училище – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– за учител по български език и литература – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.1. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– за учител по математика минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.3. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– за учител по история и цивилизации – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.5. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– за учител по технологии и предприемачество – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.14. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– за учител в начален етап на основното образование – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална

134. СУ “Димчо Дебелянов” София ул. „Пиротска” 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebrewschool-bg.org

квалификация – съгласно № 3.1. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– за учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 3.5. от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

-за заместник-директор, административно-стопанска дейност – образователно-квалификационна степен „магистър“ и задължителен минимален професионален опит в областта на средното образование – 3 години. За позицията „заместник-директор, административно-стопанска дейност“ изпитът ще бъде писмен и устен.

За всички длъжности:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– заявление за участие в подбор;

– CV на български език (европейски формат);

–свидетелство за завършено образование;

–удостоверения за завършени квалификации, за квалификации с кредити, за тематични курсове;

–трудова книжка;

–препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 29.06.2021 г. /включително/ от 9,00 ч. до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 05.07.2021 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседването ще се проведе на 06.07.2021 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86