Свободно място за учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап.

Изискванията за заемане на длъжността са:

– минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.4. от Приложение № 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

– желателен минимален професионален опит – 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, програмиране – желателно С# (позицията е свързана най-вече с преподаване на предмета „Информатика“ на ученици от 12. клас в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, които до момента са изучавали учебнния материал чрез C#).

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 09.07.2021 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 13.07.2021 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 14.07.2021 г. от 10:00 часа по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ “Димчо Дебелянов” София ул. „Пиротска” 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebrewschool-bg.org