Покана и дневен ред за заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО

 Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО

Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –

ДИРЕКТОР НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ДО

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 15.12.2022 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване на училищен план-прием за 2023/2024 г.;

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

                                                                           Председател на Обществения съвет

                                                                            към 134. СУ „Димчо Дебелянов” –  Елена Гоцева

Предложение за броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии по форми на обучение за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година: