ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 27.06.2022 г. комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1152/21.06.2022 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Гергана Георгиева е допусната до устен изпит за длъжността „зам.- директор учебна дейност“ на 29.06.2022 г. от 13:30 ч.

Кандидатът Жана Рафаилова е одобрена за изпълнение на длъжността учител по английски език в начален и прогимназиален етап.

Кандидатът Жанета Декова-Сивриева е определена за резерва.

Кандидатите Милена Пашова и Надежда Атанасова са одобрени за изпълнение на длъжността „учител в група за ЦОУД в I-IV клас“.

Кандидатът Нора Йорданова е определена за резерва.

Кандидатът Стефани Христова е одобрена за изпълнение на длъжността учител в начален етап на основното образование“.

Кандидатът Цанка Георгиева е одобрена за длъжността „технически секретар/домакин.

Кандидатът за хигиенист Цветомира Вътева е одобрена за длъжността „хигиенист“

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.