Одобрен кандидат за изпълнение на длъжността „Учител по Химия и ООС и Биология и ЗО“

След проведено събеседване с одобрените кандидати за позицията Учител по Химия и ООС и Биология и ЗО, комисията за подбор на служители, определени със заповед № 1152 / 21.06.2022 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, реши следното:


Кандидатът Мариана Георгиева е одобрена за изпълнение на длъжността „Учител по Химия и ООС и Биология и ЗО“

За сключване на предварителен трудов договор на 25.07.2022 г. от 10:00 ч., са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

5. заявление за назначаване.