СВОБОДНИ МЕСТА в VІІІ клас, след ІІІ класиране

Профил „Чужди езици“ – 2 места

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1 място

График на дейностите по ІV етап на класиране

Дата Дейности Час
5.08.2022
Приемане на заявления за участие в ІV етап на класиране в канцеларията на училището. *Заявлението се попълва на място, собственоръчно от родителя.
*Прилага се оригинал на Свидетелството за основно образование.
8:00 – 18:00 ч.
5.08.2022
Класиране на кандидатите по утвърденото балообразуване за съответната паралелка.
18:00 ч.
5.08.2022
Обявяване на сайта на училището на класирането (с входящия номер на подаденото заявление)
18:30 ч.
8.08.2022
Записване на учениците, приети на ІV етап
9:00 –16:00 ч.