ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 02.09.2022 г. комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1449/29.08.2022 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Цветан Юлианов Гелев е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап“.

Кандидатът Венцислав Кирилов Костов е определен за първа резерва.

Кандидатът Анита Руменова Апостолова е определена за втора резерва.

Кандидатът Атанас Станоев Тасев е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Информатика и информационни технологии в гимназиален етап“.

Кандидатът Росен Петров Спиров е определен за резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.