Покана и дневен ред за заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ДО УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 12.09.2022 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1. Обсъждане, даване на становище и съгласуване на следните документи на 134 СУ „Димчо Дебелянов“: – Правилник за дейността на 134.СУ; – Етичен кодекс на 134.СУ и Етичен кодекс за работа с деца; – Годишен план на 134 СУ – 2022/2023 г.; – План за противодействие на училищния тормоз за учебната 2022/2023 година; – Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – Училищна политика за ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО, ГРАЖДАНСКО, ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ; – Училищна политика за ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ; – Училищна политика за ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ; – Превенция на ранно напускане – ПРОГРАМА; – Равни възможности – ПРОГРАМА; – Мерки за намаляване на отсъствията; – ПРИМЕРЕН ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ.

Документите са качени на сайта на училището!

2. Съгласуване на избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

3. Междинен отчет на Директора по изпълнение на бюджета на училището и осъществените мероприятия;

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Председател на Обществения съвет
ъм 134 СОУ „Димчо Дебелянов” Елена Гоцева