Стипендии за ученици от 134.СУ на името на професор Дан Шехтман

STEM обучението не е само преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. То е много повече, защото стимулира учениците да бъдат любопитни, да бъдат експериментатори, изследователи и откриватели. В процеса на STEM обучението те се научават как да използват интегрирани знания и умения извън класната стая, за своята професионална реализация и личностно развитие.

В интердисциплинарната STEM среда учениците се ангажират много повече в процеса на обучение чрез разнообразни практически дейности. Те  могат самостоятелно да прилагат наученото и да бъдат истински иноватори и конструктори на собствените си знания.

На всички ни е известно, че в съвременния технологичен свят, знанията никога не са достатъчни. Стремежът към учене през целия живот, към приложимост и практичност на знанията, към интердисциплинарния подход на обучение са прицелни точки в STEM образованието.

Хората на 21. век трябва да бъдат креативни и критични, трудолюбиви, екипни и комуникативни. Именно постигането на тези компетентности са още една от основните цели на STEM обучението.

През април 2022 година Център за компетентност „КВАЗАР“ при Институт по роботика на БАН учреди годишна стипендия на името на професор Дан Шехтман за ученици на 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Тази стипендия се присъжда на ученици и ученически екипи, които активно  са участвали в STEM дейности, STEM уроци, създаване на иновативно и интегрирано STEM учебно съдържание, както и за реални постижения в овладяването на интердисциплинарни знания и ключови компетентности.

STEM уроците в училище започнаха да се превръщат в редовна практика. През изминалата учебна година няколко училищни екипа разработиха и представиха комбинирани уроци, свързани с природните науки и технологиите в креативните индустрии. На част от тези екипи ще бъде връчена стипендията на името на професор Дан Шехтман. Критериите за оценка на всички разработени и представени уроци се базират на основните цели на STEM обучението:

 1. овладяването на интердисциплинарни знания (представяне на резултати от експерименти и проучване, откриване и използване на вътрепредметни и междупредметни логически връзки, прилагане на наученото в практиката и живота на човека, решаване на проблеми и казуси, онагледяване на знанията чрез схеми, графики, изображения, работни листове и др.)
 2. критично мислене (умения за оценяване на качествата на изработения продукт и анализиране ва възможностите за използването му в практиката на човека, умения за адекватно самооценяване и оценяване на останалите, създаване и използване на стратегии за отстраняване на собствени пропуски и пропуски на другите (толерантност), умения за преодоляване на трудностите и неуспехите)
 3. креативност (оригиналност и иновативност на идеята, творчески подход при моделиране или изработване на друг продукт,естетичност на изработения продукт)
 4. колаборация (мотивация на екипа, стратегии за подкрепа и сътрудничество, добро разпределение на задачите, спазване на срокове, стратегии за екипна работа)
 5. комуникативност (представяне и защита на продукта/проекта, умения за създаване и поддържане на добре организирана работна среда за екипна работа и на подредено, чисто работно място, спазване на толерантно и колегиално отношение към членовете на останалите екипи, умения за създаване на творческа работна среда)

Стипендия в категория Природни науки – гимназиален етап:

Стипендията се присъжда на ученически екип, който участва в STEM урока „Гората и хората“, проведен през месец март на миналата учебна година. Проектът съчетава знания от биология, физика, химия, математика, инженерни науки. Учениците доказваха капилярните свойства на водата, извличаха хлорофил изследваха абсорбционния му спектър и доказаха флуоресцентните му свойства,  мериха височина на дървета, използвайки техники от миналото и настоящето, направиха свой собствен въглероден отпечатък. Всеки отбор изработи кратко видео на целия работен процес и представи резултатите и проучването от дейностите си. Отборът, покрил всички критерии за работа е отбор ДРОН – ученици от настоящия 12б клас – Алина Малла, Мартина Цекулова, Никола Тарийски, Елена Любомирова, Красимир Търничков. Работиха с плам, отговорност, изпълниха всичките задачи отлично, представиха се най-добре, направиха най-хубавите продукти (презентация, модел, работни листове), работиха екипно, спазваха правила и срокове, демонстрираха усвоени интердисциплинарни знания.

Стипендия в категория Технологии в креативните индустрии – прогимназиален етап:

Стипендията се присъжда на ученически екип, който участва в STEM урока „Зелена  къща“, проведен през месец май на миналата учебна година. Проектът „Зелена къща“ съчетава знания от биология, физика, математика, инженерни науки, занаяти и приложни техники от миналото и настоящето, обединени около идеята за алтернативните източници на електроенергия, за предимствата и недостатъците на зелената енергия.  Учениците се научиха да разграничават различните видове енергия и влиянието им върху околната среда, изработиха глинени тухлички и построиха истинска къща, чиито стени и покрив изолираха с естествени материали. Отборът, покрил почти всички от включените изисквания за оценка и който грабна доверието на инвеститора „Зелен пламък“ е от ученици от настоящия 6а клас – Алекс Стоянов, Иван Милев, Рая Георгиева, Никол Стоянова и Димитър Русев. Децата работиха с плам, направиха реални работещи модели на умни къщи, в които вложиха много творчество и различен поглед, изпълниха отговорно поставените задачи, умело и атрактивно презентираха модела си.

Стипендия в категория Технологии в креативните индустрии – гимназиален етап Стипендията и се присъжда на отбор ученици от настоящия 12б клас, които бяха „младши учители“ на третокласниците в проведения през месец май миналата учебна година STEM урок „Цветно зрение – циан и пурпур“. Младите „естественици“ обучаваха учениците от 3.б клас по взаимоучителния метод, наречен още Бел-Ланкастърски метод, разпространен днес като „учене чрез преподаване“. По този начин големите ученици добиват самочувствие, упражнявайки и затвърждавайки знания и умения, а по-малките ученици с интерес и лекота възприемат интегрирания урок, поднесен от знаещи по-големи деца. Темата събра знания за устройството на окото, цветното зрение, рисуването, математиката, биологията и физиката. Този урок, участва и в конкурса на училищния STEM център „Големият мозъчен взрив“. Учениците от настоящия 12б клас Пламен Ставрев, Жоро Кацаров, Теодора Каменова, Анастасия Иванова, Андреа Данина, Андрея Стоянова, Вероника Атанасова, Мария Чавдарова, Ива Атанасова, Антоанета Камхи и Ванеса Илиева бяха искрени, работещи, съпричастни, комуникативни, търпеливи, толерантни, отговорни и добре подготвени. Този урок изискваше от тях да бъдат знаещи и можещи учители – те се справиха отлично, защото малките ученици усвоиха трудни и нови знания по един интересен и незабравим начин.

Изключителен принос имат учителите – ментори, участвали в разработването, подготовката и реализацията на STEM уроците. Това са Незабравка Тренева и Гергана Георгиева за гимназиален етап, Мадлена Колчева и Мила Стоева за прогимназиален етап и Анета Ралчева за начален етап.

 По отношение на предстоящия конкурс:

 STEM предизвикателство за ученици и учители от 134. СУ „Д. Дебелянов“

Категории:

 1. STEM задача (задача-иновация с практическа значимост, чието решение да осигури ползи за човешката дейност)

Възрастови категории:

 • 1-4 клас
 • 5-7 клас
 • 8-10 клас
 • 11-12 клас

Теми:

Роботите около нас

Космически пътешествия

Екопредизвикателства

 • Ученически STEM екип (вдъхновител, създател и реализатор на STEM урок)

Възрастови категории:

 • 1-4 клас
 • 5-7 клас
 • 8-10 клас
 • 11-12 клас

Теми:

Роботите около нас

Космически пътешествия

Екопредизвикателства

 • STEM проект (екипът може да бъде само от ученици или от ученици и учител)

Възрастови категории:

 • 1-4 клас
 • 5-7 клас
 • 8-10 клас
 • 11-12 клас

Теми:

Роботите около нас

Космически пътешествия

Екопредизвикателства

Общи критерии:

Критериите за оценка се базират на основните цели на STEM обучението:

 1. овладяването на интердисциплинарни знания (представяне на резултати от експерименти и проучване, откриване и използване на вътрепредметни и междупредметни логически връзки, прилагане на наученото в практиката и живота на човека, решаване на проблеми и казуси, онагледяване на знанията чрез схеми, графики, изображения, работни листове и др.)
 2. критично мислене (умения за оценяване на качествата на изработения продукт и анализиране ва възможностите за използването му в практиката на човека, умения за адекватно самооценяване и оценяване на останалите, създаване и използване на стратегии за отстраняване на собствени пропуски и пропуски на другите (толерантност), умения за преодоляване на трудностите и неуспехите)
 3. креативност (оригиналност и иновативност на идеята, творчески подход при моделиране или изработване на друг продукт,естетичност на изработения продукт)
 4. колаборация (мотивация на екипа, стратегии за подкрепа и сътрудничество, добро разпределение на задачите, спазване на срокове, стратегии за екипна работа)