Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място (по заместване):

– 1 свободно място за технически секретар/домакин – по заместване

Изискванията за заемане на длъжността са:

квалификационна степен „бакалавър“, компютърни умения, работа с офис техника, познания за нормативните изисквания в областта на средното образование и снабдяване, съхраняване,

стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в образователната институция.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с интернет;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 27.01.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 27.01.2023 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов” след 17.00 часа, събеседване на 30.01.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86