Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място по заместване:

– 1 свободно място за учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап;

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 6.3. от Приложение № 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

– компютърна грамотност, работа с MS Office

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, сертификат за владеене на език, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 10.03.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 13.03.2023 г . на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 14.03.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86