Одобрен кандидат за обявено свободно работно място

На 14.03.2023г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 859/10.03.2023 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Кандидатът Росица Дончева е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап“.

Кандидатът Филип Павлов е определен за първа резерва.

Кандидатът Бисера Андонова е определен за втора резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

Кандидатът Росица Дончева на 20.03.2023г. от 11.30ч да се яви на предварителна среща с цел подписване на трудов договор.