Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

  • 3 свободни места за учители начален етап на основно образование (първи и трети клас);
  • 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет по Математика в гимназиален етап
  • 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет по Английски език в гимназиален/прогимназиален етап

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител начален етап на основно образование  – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 3. от Приложение № 1 към чл.10 от Наредба № 15/05.07.2022 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

за учител общообразователен учебен предмет по Математика в гимназиален етап  – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.3. от Приложение № 1 към чл.10 от Наредба № 15/05.07.2022 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

за учител общообразователен учебен предмет по Английски език в гимназиален/прогимназиален етап  – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 5.2. от Приложение № 1 към чл.10 от Наредба № 15/05.07.2022 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

– компютърна грамотност, работа с MS Office

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, сертификат за владеене на език, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 23.06.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

На 16.06.23 г. няма да се приемат документи на кандидати, поради провеждане на НВО VII и  X клас.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 26.06.2023 г . в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 28.06.2023 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86