Одобрени кандидати за обявените свободни работни места

На 28.06.2023 г., комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1573/12.06.2023 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и одобриха следните кандидати:

За учител в група за ЦОУД в I-IV клас:

 1. Маринела Шопска
 2. Яна Танчева

За учител в начален етап на основното образование:

 1. Людмила Атанасова

За учител по математика в гимназиален етап:

 1. Весела Радева

За учител по английски език в прогимназиален етап:

 1. Екатерина Борисова-Йовова

За учител по английски език в гимназиален етап:

 1. Георги СТоянов

Резерва за учител по английски език в гимназиален етап

 1. Стоянка Георгиева

За сключване на предварителен трудов договор кандидатите да внесат в канцеларията на училището от 03.07. до 06.07. 2023г от 09:00ч до 16:00ч.  следните документи:

 1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
 2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
 3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
 4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало
 6. заявление за назначаване.

Среща с директор и подписване на трудов договор ще се осъществи на 10.07.2023 г. по следния график:

От 9:00 ч. – Маринела Шопска

От 9:30 ч. – Яна Танчева

От 10:00 ч. – Людмила Атанасова

От 10:30 ч. – Весела Радева

От 11:00 ч. – Георги Стоянов

От 11:30 ч. – Екатерина Борисова-Йовова