Документи за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за І, ІІ, ІІІ, ІV и VІІІ клас

Съгласно писмо № 0522-625 / 06.07.2023 г. на Заместник-министър на образованието и науката, относно издаване на „Служебни бележки“, свързани с предоставяне на еднократна помощ за ученици записани в І, ІІ, ІІІ, ІV и VІІІ клас, Ви уведомяваме, че е осигурена възможност за служебен достъп от Агенцията за социално подпомагане до информацията за записаните ученици за учебната 2023/2024 година.

Служебни бележки се издават от училището след 15 септември, само и единствено на лица, за които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информация по служебен път.