Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 12.09.2023 г. от 18.00 часа

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
КЪМ 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО
Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО
Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –
ДИРЕКТОР НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

ДО
УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,
УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 12.09.2023 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1. Одобряване на Стратегията за развитие на училището в периода 2023-2028 година;

2. Съгласуване на училищния учебен план;

3. Съгласуване на избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти (които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците и са одобрени от МОН);

4. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности;

5. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност.

6. Разни.

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Председател на Обществения съвет
към 134. СУ „Димчо Дебелянов” – Елена Гоцева